آرشیف

2014-11-5

صالحه وهاب واصل

تفاوت زبان های همریشه در حیطۀ جغرافیایی خاص از دیدگاه تکنالوجی