آرشیف

2021-1-15

تفاله ی پرتقال
 

 

این همه فاصله را گفتم بیا رفع کنیم

   گفت که دندان گذار روی جگر

این جگر سوخته ی من ، چون نتوانست بگیرد جگرش بر دندان،

    اندیشید تدبیری

چون که فصل پرتقال بود، برش برش به دندان گرفت

     فصل گذشت تا دریافت یار چه خواست

فاصله هرچند بود از بین رفت

      از میان دندان ام اما

 


https://uupload.ir/files/uekf_oranges.png