آرشیف

2020-5-18

عزیزه عنایت

تـلاطـم هستـی !

صبحیکـه درحضـور تو بـا دل نوا کنم
شـوری زشـوق عشـق تـوآنجـا بـپـا کنم

خوانم سرودعشق توچون مرغ صبحدم
بـا عجــزو بـنـدگــی بــدرت الـتـجـا کنم

سجــاده درحــریـم سـتـوآیــد ازسـرشک
دامــان تــوزگریه ی خـود کـی رهـا کنم

چشمــان  مـن فـروغ بـده هـرسحرکه تا
ازشـوق یــاد وذکــر تـومـن دیـده وا کنم

انـعــام زنــدگـی کـه بمـا داده ی زلطـف
تـوفـیـق ده کــه شکــرعطـایــت ادا کـنـم

دورم مکـن زراه حقـیـقـت که راه تـسـت
ورنــه درایــن تـلاطـم هستی چـه هــاکنم

دارد"عــزیــزه"ورد زبــان نــام پـاک تـو
بهــر رضای تــو شــام و سحــردعـا کنم

عزیزه عنایت:
28/4/2020- هالند