آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

تــوئـــی مــــــادر!

شــود آغـــاز این دنیـــــا

زآنـجــائــیکــه نـام تست

نـمــود مــا زآن بـــاشـــد

کــه تا پــای جهــان بـاشد

توئـی رنگین کمـــان مــا

زتو گوئـیم  به تــو خـوانیــم زتـو دانیـم.

توئـی رویـا بــرای مـــا

 

گلــی بـــی خــار ایـن دنـیـــــا

همیشه سبــز وخــرم در بهــار تو.

تــو پـــر بــا ری زهستــی هــــا

بــه آن روح وروان پاک

به آن دستهـــــای زیــبـــا

به آن آغــوش گـرم خویش

به هـــر رنگـی گلـی کـاری.

 

میـــان غـنچـــه هـــای گل

تــرا تصویــرهــــا بـاشـــد

به هــر برگ به هــر شـــاخی

زتــو رنگ ونــوا بــاشــــد.

زبــــان زنــده گانـــی را

بنــام تــو گــواه بــاشـد.

 

بــه زیبـــائی چــو گلهــائــی

جهــــان مــــا بیـــارائــی

چو شبــوئــی   به شبـــها

گــلابــی در بیــــان عشــق

گل یاس بپــــائی آرزوهــا

 

بدست تست همـــه دلهـــا

تــوئـی بازی گـــری دنیا

نــوائــی از امــیـــدی تـو

بــه گـوش انتظـــار مــا

تـو بـازوئی بـه پیــکا ری.

 

به هردرد وبه هر غم توئی مرحم

تـــو دلـــداری.

 

تــرا نـبــود أغــــیــا ری

تـرا نایـد نگـون ســا ری

تـوئی مـوجـود بـی همتـــا

تــوئـــی ســــازنـدۀ دنیــــا

 

تـوئـــی مـــادر،  توئـــی هـمســــر

تــوئــی  معـشــوقـــــۀ یکتـــــــا

تـــوئــی بعــد از خـدائـی مــا

ســتایــش را، روا بـــر مــــا

 

دکتور نصیر ندا:اسن جرمنی 

 

5مارچ2007