آرشیف

2016-2-1

استاد محمود بی پروا

تـــوپ اجـــــل

مسلمانان بر این عقیده اند که اجل یا لحظۀ جدا شدن روح ازتن به اذن خداوند است که به فرشتۀ مقرب خود عزرائیل امر میدهد تا جان انسان را درزمان تعیین شده بگیرد. اما این سخن نزد امریکا ، انگلیس وکاسه لیسان شان چندان خوب نمیخورد زیرا این پروسه خیلی کند پیش میرود. ازدیاد بی پیشینۀ نفوس و عدم کفایت غذا به آنها و ازدیاد حرص ثروت اندوزی برای افعی های امریکا وانگلیس، مخالفت بااین پروسه را ایجاد کرده است. به عقیدۀ آزمندان باید هرچه زودتر مردم بشکل دسته جمعی نابود شوند تا زمینۀ سودجویی به آنها مساعد گردد. بهمین خاطر آنها بعد از فکر وکوشش زیاد موفق شدند تا اجل را بشکل توپ بازی بسازندوآنرا به اجنتان و غلامان خود پاس دهند تا آنها بسوی کسانی که باداران آنها میخواهند، شوت کنند. کاربرد این توپ خیلی موثر است. علاوه براینکه جان بسیاری را بیکدم میگیرد، اشعۀ مرموزی را بهر طرف خود نیز پخش میکند که بسیاری را زخم وزخول ساخته وبه بستر می اندازد. درضمن این توپ واشعۀ مرموز آن به کسانی که کاسۀ امریکا وانگلیس را لیسیده باشند، تاثیر نمی اندازد. پاس دادن این توپ بدست انگلیس وامریکا است ولی گاهی وقتها بازیگران کم قوت شده وبا انرژی شوت کرده نمیتوانند ازینرو این توپ بدست جناح های دشمن آنها نیزمی افتد اما واپس آنرا به اختیار خود میگیرند.

یک نظر کوتاه به انداخت این توپ درافغانستان:
اولین بار امریکا این توپ را بسوی مجاهدین پاس داد تا بالای شوروی شوت کنند. درنتیجۀ شوت این توپ از سوی مجاهدین، تمام عساکر شوروی سر بخاک گذاشتند وشعاع توپ مسکو را بخاک یکسان ساخت.
بارثانی امریکا این توپ را به بازیگران پاکستان که مجاهدین بودند پاس داد. آنها این توپ را بالای داکتر نجیب شوت کردند. ضربۀ این شوت به اندازه یی بود که نجیب را بابرادرش به پایه فلزی برق سرش کرد قسمیکه تا مدت چند روز هرقدر کوشش بعمل آمد ، از پایه خطاداده نشد. موثریت این توپ انگلیس را خیلی شایق ساخت واز امریکا خواهش کرد تا این بار نوبت پاس را به او بدهد. با پذیرش خواست انگلیس، این توپ به او تعلق گرفت و انگلیس این توپ را به طالبان پاس داد تا بالای مردم افغانستان شوت کنند. درنتیجه توپ به پیشانی شهید مزاری به چنان ضربتی خورد که بیکدم ازآسمان به زمینش انداخت وتشعشعات آن همه مرزوبوم افغانستان را فی الفور دراختیار طالبان قرار داد. دراین وقت بود که انگلیس به امریکا طعنه زنان گفت که اگر مردی اینطور پاس بده واینگونه بازیگرانت شوت کنند تا بیکدم دنیا ازاین رو به آن رو چپه شود.
امریکا درجوابش گفت که حالا توپ را بمن بده وتماشا کن! امریکا آنرا گرفت وبه کشورهای عربی پاس داد نتیجه آن شد که بیکدم بهار عربی بمیان آمد وبه انگلیس گفت دیدی! بعد ازآن امریکا به عربستان سعودی گفت که توپ رااین بار بتو پاس میدهم بشرطی که بالای ایران شوت کنی. عربستان گفت که ایرانی ها چندان مردم خوبی نیستند وازهردوی ما بد میبرند واز طرف دیگر وسیلۀ ضد توپ (استینگرهای خود امریکا) را نیز دارند، مبادا توپ را بگیرند وبالای خودمان شوت کرده تباه مان سازند، بیا ازاین گپ بگذر. اگر به دلت بس نمی آیی، من اورا بجای دیگری یعنی بالای حاجیان ایرانی دروقت حج مکه شوت میکنم تاتوآرام بگیری. امریکا قبول کرد وتوپ را به اوپاس داد. عربستان هم توپ را درروز جمره به چنان شدتی بالای حاجی های ایرانی شوت کرد که بیکدم بیش از 500 حاجی آنهارا بزمین غلطاند. افزون براین، از اثر شوت این توپ، بعضی تشعشعات درسرزمین های دیگر کشورها نیز سرایت کرد وباعث یک سلسله کشتارها شد.
امریکا این بار به اطلاع عربستان رساند که باردیگر توپ را برایش پاس میدهد تا بالای رفقای ایران شوت کند واورا از رفیق هایش پاک سازد. همان بود که عربستان اینبار توپ را بالای یمن شوت کرد اما بازیگرانش خسته وکم انرژی شده بودند ، ازینرو آنقدر که امریکا میخواست، تاثیر انداز نشد.
بازنوبت پاس توپ به پاکستان رسید وبازیگرانش آنرا بسوی کندز شوت کردند که درنتیجه شهر کندز به ویرانه مبدل شد. بعد ازآن خواستند تا بالای شهر کابل شوت کنند که از اثر آن شاه شهید محوشد.دراین کشمکش ها ناگهان مسیر توپ از میزان برآمد و بالای داعشیان درجلال آباد پرتاب شد که درنتیجه منجر به خوشی بلاوصف غ شد چنانچه ازخوشحالی گفت که داعش را به قبر فرستادیم دراین اثنا یک قسمت ازاشعۀ توپ به پوهنتون پاچا خان تابید وبیکدم جان 21 تن را گرفت اما یک قسمت آن را پاکستانیها بسوی افغانستان برگرداندند که به موتر کاستر کارمندان طلوع تابید وفی الفور ده تن را بی روح  وبسیاری را زخم وزخول ساخت. درهمین اثنا یک دسته شعاعات دیگرش روی آبهای ترکیه تابید وجان چهل افغان را باآب داد.
امریکا به پاکستان گفت که بخاطر انتقام گیری توپ را بار دیگر بسویت پاس میدهم تا بالای نیروهای دولت دوقلو درهلمند شوت کنی. چنین شد ودرنتیجه ده ها سرباز ازبین رفت. اکنون این توپ بسوی بغلان شوت شده است تادیده شود که چه نتیجه ببار می آورد. فکر میکنم که بعد ازاین نوبت شوت این توپ بالای مردم غور است. چنانچه روز جمعه 9 دلو 1394 یک ذره از این شعاع بالای قریه دهن جر خشک الله یار فرود آمد وفورا جان سه جوان را گرفت.
ما خواهان جدا شدن روح مان از جسد توسط فرشتۀ مقرب الله متعال هستیم. خداوند از عواقب بد این توپ نگاه مان کند. آمین.
محمود بی پروا، شهر فیروز کوه، جدی 1394.