آرشیف

2015-1-14

محمد نصیر دولتی

تـــوده ئـي از اصول روابــــــط اجتماعي

 
درزنده گی وامرار معیشت درک ودانستن شرائط حاکم جامعه وتوانمندی برده باری هم نوعان که همیشه باآنها مراودات وروابط اجتماعی داریم ازجهات مختلف وگوناگون یعنی خواص اخلاقی وحس همزیستی وتوقعات ونزاکتهای که تاثیرات مثبت ومنفی خودرادرپیوندها وپیش آمد های فامیلی قومی محیطی ودوستی بدون انحصار طلبی وقیود همگرائی که بجاه میگذارد از موجبات نظام حیاتی انسان هااست.
نظام وشیوه زندهگی انسانی آن است که قدرت ونیروی وجود انسان برمغز که از تمام کردار ها وگفتار ها واعمالی این موجودی ضعیف مراقبت ومواظبت میکند استوار باشد قوای دماغی خودرامداوم با تعقل وتدبر افکار سالم فعال نگاه داشته تااینکه ثمر پربهای آنرا که همانا تحمل صبر شکیبائی وگذشت است بدست آورد.
ودیگر اینکه انسان همیشه توسط گرا باشد که این هم یکی از ویژه گیهای دین مبین اسلام است چون برخلاف ادیان دیگر که بعضی جنبه افراط وبعضی جنبه تفریط را اختیار نموده اند هردورامردود دانسته بامیانه روی توصل جسته است که این از مهمترین خواص این دین به شمار میرود پس اینجاست که مکتب اسلام تنظیم روابط اجتماعی رانیز براین اصل قرارداده است تا اینکه قیام روابط واستقرارپیوندهاگسسته نشود وکشش پیوسته گی خودرابروفق روال همیشه حفظ کند.