آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

تـــــــــــــاج محـــــــل کجاست؟

تقریبآ 3000سال پیش از این در هندوستان امپراطوری به نام شاه جهان زندگی می کرد. همسر او بسیار زیبا و با هوش بود،که هرگز از پادشاه دور نمــی شد ،و بهترین مشاور او محسوب می گشت.این بانوی زیبای در بار ((تاج محل)) لقب گرفته بود ،که به معنی افتخار درباربود.نا گهان تاج محل چشم از جهان فروبست.امپراطور از واقعه چنان دچار اندوه گردید ،که ابتدا تصمیم گرفت ،واز تاج و تخت صرف نظر کند.سپس به فکر افتاد،که بخاطر عشق همسرش ،مجلل ترین و با شکوه ترین آرامگاه را برای اوبسازد.به دنبال این تصمیم،بهترین معماران هنر مـــــند هند ، ترکیه ،ایران و عربستان را پیش خود فراخواند،تا با معیت هم بهترین و زیبا ترین بنای دنیای آن روز را خلق کند.وقتی کار طرح ریزی ومحاسبات به پایان رسید ،(20000) استاد کار وکارگر به مدت (18) ســــال سر گرم ساختن آن شدند،وبالآخره(تاج محل) را بوجود آوردند. بنای مرکزی تاج محل در کنار رود خانه،روی صفحه ی وسیعی از مرمر به مساحت (300) متر مربع، و به ارتفاع (7) متر قرار گرفته است.از چهار گوشه ی این صفحه منارها قد بر افراشته اند،اما ارتفاع خــود تاج محل به(60) متر مـــــی رسد.این یک بنای (8) ضلعی است، که از مرمر سفید ساخته و پرداخته شده است، و سنگ های گـــران قیمتی در (12) نوع مختلف ، به شــــــکل گل، آنرا تزویین داده اند. همچنین کتیبه ای ازآیات قرآن مجید روی سنگ مرمر سیاه کنده کاری شده است،زیرا امپراطـــــــور یک فرد مسلمان ومتعصب بود.این امپراطور طی یک کودتا توسط پسرش در در بار زندانی شد،وحتی نتوانست قدم به حرم همسرخود بگذارد.همین بود پاداش پدر.

باعرض حرمت
محمد سرور (انوری) غوری