آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

تـــــــا بلوی مَحبت

برو یا ئی زخود پر واز کردم

به سوی بیکرا ن ره باز کرد م

در آنجا ئیکه نبود نام ما تم

جهان با همی ا عاز کر دم

ز بان و چشم را ازین بیاری

برای عا شقان دل باز کر دم

تمناو ترحم ناز و تمکین

بگفتار خودی دمساز کرد م

بباغی بی مثال ار رو ها

در آن ازین نها ل ناز کر دم

به همرا هان ببر گ نشستم

سرود دلبری ا غاز کر دم

جهانی پر ز خور شید و ز مهتاب

برای خو یشتن دم ساز کر دم

بزنجیر خرد بستم فسون را

رهی دلرا به مهری باز کر دم

بتا بلوی مَحبت چشم معشو ق

بلطف ودلبری پر داز کر د م

بسا ختم خا نه یاران ز شادی

غمش در خا نه غماز کر دم

می ای نا بی گر فتم من ز کو ثر

بنو شش پی بپی خم باز کرد م

بجز عشق و وفا ائین ندار م

جهانی پا ک ز خرس وعاز کر دم

نصیر ندا
جرمنی