آرشیف

2015-2-5

احمد محمود امپراطور

تــــرا تنهــــــای تنهــــا دوســـت دارم

heartheart
heart

ترا تنهــــــای تنهــــا دوست دارم
ترا امــــروز و فـــــردا دوست دارم

ترا از هر چــه بهتــــر می پسندم
ترا چون پیــــر و مـولا دوست دارم

ترا از عاشقـــــان، عاشق ترم من
ترا تا حـــــد یکتـــــا دوست دارم

ترا مانـــده ای لعــــلِ بدخشـــان
ترا تا هست دنیـــــا دوست دارم

ترا من می پرستـــــم سرور نازم
ترا در خواب و رویـــأ دوست دارم

ترا ای گیســــو افشـــــان دلآرام
ترا پنهــــان و پیــــدا دوست دارم

ترا روشن تــــر از مهتـــــاب بینم
ترا خورشیـــد زیبـــا دوست دارم

ترا دل خواهـد وجان خواهد و روح
ترا شـــورِ نفس  هـا دوست دارم

ترا مجنون شـــدم میــدانی یا نه؟
ترا ماننــــد لیــــــلا دوست دارم

ترا ایمـــانِ ملـــکِ عشـــق دانم
ترا بهـتر ز تقــــــــوا دوست دارم

ترا در بستـــــــرِ آرامشــی شب
ترا با شعــر و معنــا دوست دارم

ترا جان خـــودم میـــــدانم و بس
ترا شـــرحِ معمـــــا دوست دارم

ترا محمود می خواهد شب و روز
ترا تا ختــــــم پهنــا دوست دارم

———————
چهار شنبه 
۱۵ دلو ۱۳۹۳ هجری آفتابی 
که برابر میشود به ۰۴ فبروری ۲۰۱۵ میلادی
ســــــــــــرودم
احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان