آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

تـــرانــــه

ماهمه اطفال غور  باستان                 سر زمين مرد خيز و قهرمان
      صلح ميخواهيم ووحدت هـر زمـان               هست بـي شك صـاحـب نـام   و نشان       
 
خطهء نام آور ما  در جهان
كشور محبوب ما افغانستان
 
خوانده باشي همت پيروز ما                         داستان شاه  عالم  سوز ما
قصه هاي غزنه و قـنـدوز ما                       اي غــلام و چـاكـر ديروز ما
 
قطب منار هند شاهد اين زمان
كشور  محبوب ما   افغانستان
 
ايكه اولاد غياث   الدين تويي                        يا  كه از نسل علاوالدين تويي
لايق هر مدحت و تحسين تويي                       چون علم بردار اين آيين تويي
 
ما كه داريم از شهامت داستان
كشور  محبوب  ما  افغانستان
 
عظمت تاريخي ما روشن است                       كوه نور ما به شهر  لندن است
افتخار ما به نام ميهن   است                      جملگي صد شاخ امايك تن است
 
سر زمين  هوتك و ابداليان
كشور محبوب ما افغانستان
 
آسيا يك     پيكر آب   وگل است                    ملت افغان در آن پيكر دل است
كندن دل كار سخت و مشكل است                    زندگي وابستهء اين منزل است
 
شدروايت اين سخن زان نكته دان
كشور محبوب  ما     افغانستا ن
 
ما همه با يكدل وبا يك صدا                          پير و برنا مرد و زن دست دعا
مينمائيم از  خداوند   التجا                          اتحادي   ده   خدايا  تو  به  ما
 
تا وطن آباد گردد اين زما ن
كشور محبوب  ما افغانستان
 
اي وطن اي خطهء نام آوران                        نام نيكت مي درخشد در جهان
پاني پت در خطهء هندوستان                       لرزه  بر اندام  دارد  هم چنان
 
سومنات از هيبت محموديان
كشور محبوب ما  افغانستان
 
      مردم غور اند   مسكين  وفقير                       ليك اندر غيرت خود بي نظير      
دشمن ما رو سياه وسر به زير                      هر كه او از غورما داردنفير
 
گفته (دهزاد ) باشد جاويدان
كشور محبوب  ما افغانستان