آرشیف

2015-1-22

محمد نعیم رحیمی

تـــاریخچه مکتب لیسه قلعه گهر

 

بسم الله الحمن الرحیم

مکتب لیسه قلعه گهر به سال 1340 تاسیس گردیده که درآنوقت بنام مکتب دهاتی قلعه گهر مسمی بوده وزریعه یکنفر معلم قراردادی دروس شاگردان پیشبرده میشد که درسال 1342 سیزده نفر شاگرد ازصنف سوم فارغ التحصیل درجامعه تقدیم نمود که ازجمله فارغین صنف سوم دونفرشاکرد بنام الحاج عبدالرحمن خان والحاج عبدالمومین درمکتب عالی لیسه سلطان علاوالدین امروزی که درآنوقت بنام متوسطه سلطان علاوالدین غوری یاد میگردید درلیلیه جذب وباقی فارغین به شکل آزاد مصروف زنده گی خویش گردیدند به همین منوال الی سال 1345 ادامه یافت ومتعلمین سه صنف ازطرف یکنفر ملا به شکل قراردادی تدریس مگردید اما موثریت علمی خودرا داشتند چنانچه فارغین صنف سوم تا حدی خط رانوشته وخوانده میتوانیستند تا اینکه درسال 1345 به ابتدای ارتقای ظرفیت نمود .

دوره ابتدائیه : 
مکتب دهاتی قلعه گهر درسال 1345 به ابتدای ارتقا یافته درمنطقه چهارسده که درآنوقت ازنگاه تشکیلات اداری مربوط مرکز ولایت بود چهارمکتب دهاتی دیگر نیز یکی پی دیگر ی حسب درخواست وپیشنهادات اهالی مختلف نجیب چهارسده منظوری وزارت جلیله معارف وقت درمربوطات والسوالی امروزی درچهارسده ایجاد گردید که قرار ذیل است.
مکتب دهـاتی خفـک
مکتب دهـاتی ملمیـنج
مکتب دهــاتی نیلیـنج
مکتب دهاتی شمـرغ

همین مکاتب فوق الذکر ازنگاه اداری درآنوقت ازطرف معلم مکتب ابتدایه قلعه گهر تنظیم میگردید .
قرا مربوطه به مکتب ابتدائیه قلعه گهر درآنوقت .
تمام قریه جات مربوطه قلعه گهر
2 تمام قریه جات مربوطه میسین
3 تمام قریه جات مربوطه فلاح خور
که درقریه جات متذکره فوق امروز سه باب مکتب لیسه ذکور ودوباب مکتب متوسطه نسوان دوباب مکتب مختلط برحال است .

 

دوره متوسطه مکتب قلعه گهر درسال 

1356
درسال 1356 مکتب ابتدائیه قلعه گهر به مکتب متوسطه قلعه گهر ارتقا ظرفیت نمود وبه اثر تلاشهای اهالی نجیب منطقه وجلب توجه حکومات وزمامداران وقت منظوری یک باب تعمیر مکتب متوسطه ازطریق وزارت جلیله معارف ودرعصر وزمامداری جمهوری اسلامی افغانستان عزیز ودرراس سردار محمد داود خان دراین مکتب ایجاد گردید که حاوی اطاقهای درسی تحویلخانه کتابخانه اداره وحتی سریچه به طور خام وپخته اطاقهای رهایشی برای معلمین مسافر ساخته شده بود که دروازه ها وکلکین ها وسمنت وحتی تخته های ازچوب ارچه ذریعه لاری ازکابل الی مکتب متوسطه غلمین انتقال وازآنجا به اثر سعی وتلاش محترم الحاج عبدالرحمن خان "فیضی" که درآنوقت به حیث سرمعلم مکتب متوسطه غلمین ایفای وظیفه مینمود وباکمک مردمان غلمین وچهارسده وبعضی حصص مرغاب وباجلب مردمان نجیب وبادیانت آن دیار خود جوش ذریعه اولاغ مواد متذکره ازغلمین الی مکتب متوسطه قلعه گهر نقل داده اندوتعمیر ذریعه یکنفر انجنیر فنی ومعماران محیطی به پایه اکمال رسید .

کمک های مردمی
همینکه مردمان نجیب غلمین مرغاب وچهارسده مواد مورد ضرورت مکتب را فراهم نمودند وتعمیر مکتب به کمک مردما ن زحمت کش وبادیانت محیط قلعه گهر فلاح خور ومیسین به پایه اکمال وبه بهره برداری رسید مردم به فکر رفع مشکلات معلمین مسافر افتادند که ازکدام راه این معضله معلمین مسافر را مرفوع سازند.

 

دوره جمع آوری اعانه به معلمین مسافر
درسال 1357 دوره حکومت خلقی ها ایجاد گردید به معلمین صلاحیت بیشتر قایل گردید معلمین مربوط مکتب متوسطه قلعه گهر که درآنوقت عید گل خان ازوالسوالی تولک به این مکتب به حیث سرمعلم ایفای وظیفه مینمود و به همکاری علما وصاحب رسوخ بالخصوص الحاج عبدالرحمن خان "فیضی" که ازخود محیط بوده ازمردم به شکل داو طلبانه وآزادانه واعانه جمع آوری وازهمین کمک مردم فرش لحاف توشک ودیگر ظروف وضروریات معلمین مسافر را خریداری ودرتحویل خانه مکتب ذخیره نمودند که درآنوقت معلمین مسافر هیچگونه نیازی به کمک فردی نداشته اند همینکه معلمین مسافر وارد مکتب میگردیدند ازطرف اداره مکتب مشکلات شان مرفوع میگردید . 

دوره پاشانی ونابودی مکتب قلعه گهر 
بعدازاینکه در 7 هفت ثور 1357 به اثر کودتای خلق وپرچم دولت جمهوری اسلامی افغانستان سردار محمد داود خان سقوط ورژیم حزب دیموکراتیک خلق تحت زعامت نور محمد ترکی درافغانستان بمیان آمد یکسلسله فرامین یکی پی دیگری صادرومردم نجیب افغانستان درپریشانی وسردرگومی قرار گرفتند خصوصا بعدازاینکه یکتعداد سران قومی دستگیر حبس وکشته شدند مردم سلحشور وآزادی خواه کشور مان افغانستان بنام جهاد علیه حکومات وحزب دیموکراتیک خلق افغانستن قیام مسلحانه نموده ودرسنگر های داغ رزمی به مقابل حکومت اقدام وارتباطات خویش را ازدولت قطع وباتشکیل کمیته های جهادی وحدت خودرا حفظ ومستحکم کردند مراکز وتاسیسات دولتی را منعدیم وبه آتش کشیدند که متاسفانه صدمه بزرگی را دراین تحول اهل معارف واهل فرهنگ نصیب شدند روی هم رفته مکتب قلعه گهر که درآنوقت صاحب بهترین تعمیر وباغچه مزینی بود همینکه دراواخیر سال تعلیمی 1358 معلمین مکتب را ترک گفتند بعدا مکتب جای خوب مناسب برای اجتماع مجاهدین وقوماندانان جهادی قرار گرفت درابتدا روئیه مردم خداپرست ودین دوست 

ما خیلی خوب بود بعد ازاینکه بنام مجاهیدین (چریک) ازمملکت ایران وپاکستان به سرکرده گی جاوید ومولوی اسدالله ازمملکت ایران وارد چهار سده گردیدند با تبلیغات شوم خود ذهنیت اکثر مردم با شهامت منطقه را تغیر دادند البته ابتدا سال 1359 بود که دراینوقت مردم صد فیصد ارتباط خودرا ازمرکز چغچران قطع نمودند همین چریک های که ازکشور ایران وارد منطقه شده بودند خواستند که تعمیر مکتب را آتش بزنند اما مردم محل مانع این عمل زیشت ایشان گردیدند بالخصوص الحاج عبدالرحمن "فیضی" که ازویرانی مکتب نهایتا نا آرام میگردید آن اجیران اجنبی احساس نیک استاد خادم که اکثر اوقات خودرا بخاطر خدمت به فرزندان مردم درراه تعلیم وتربیه اطفال این منطقه سپری میکرد به همدستی بعضی ازافراد ضد فرهنگ علم ودانش وارزش های اسلامی خانه استاد را بطور نا جوان مردانه آتش زدند وفرار نمودند اما این عمل زشت ایشان انگیزه اسلامی ووطن دوستی مردم این سرزمین را برانگیخت که برعلیه ایشان استقامت نمایند خصوصا وقت که شنیدند این مزدوران کشورهای همجوار یکی ازقوماندانان جهادی وقت که بنام سید محمد راشهید ساختند همینکه کشته شدنی قوماندان سید محمد درتمام نقاط والسوالی چهارسده پخش گردید نهایتا انگیزه مردم را برانگیخت ووحدت قومی زه رضا فراهم گردید که ازمحیط چهارسده وتگاب ماق جمع گردیده دشمنان دین ودیانت حتی ازمنطقه گرزیوان وکوهستان را برا ه انداختند .

ویرانی کامل مکتب :
طوریکه تذکر داده شد درابتدا مردم بادیانت چهارسده درزیر یک پرچم بنام جهاد علیه متجاوزین وهمدستان شان قیام مسلمانه نموده کمیته وحدت اسلامی درتعمیر مکتب قلعه گهر اجتماعی نموده وشخصی را بنام الحاج وکیل محمد که یکی ازسران پر نفوس وازخاندان خان های زه رضا بشمار میرفت ریس این کمیته تعین ودیگر اعضای رهبری را انتخاب کردند وتصمیم گرفتند که جلوی هرنوع تجاوزات بیگانگان وغارت گرای را بگیرند وبرعلاوه ارتباطات خودرا ازطریق همین کمیته وحدت باکشور همسایه پاکستان مستحکم ساخته مبارزات خودرا به هرطرف تشدید بخشند.
طوریکه بیان شد تمام ساحه والسوالی چهارسده وغیره مجاهدین مربوط ولایت غور فاریاب وسر پل باهم ارتباطات تنگاتنگ داشته با هم جهاد مقدس اسلامی را به هرگوشه طوریکه لازم میدانیستند به پیش میبردند همینکه گروپهای اعزامی ایشان درکشور پاکستان واپس وارد افغانستان ومنطقه گردیدند آهسته آهسته دامنه نفاق وخود خواهی وبدبینی دربین اقوام بروزنموده ایجادحوادث ناگوار باعث تفرقه دربین اقوام شروع بربادی ها مهاجرت ها به اوج خود رسید که اما تعمیرزیبای مکتب قلعه گهر نیز ازین حوادث درامان نماندهاهای هر کدام دروازه کلکین وچوب سقف آنرا بی رحمانه ویران باخود به نام مال غنمت بردند از مکتب ومکتب داری هیچ یکی یادنکرده وحتی بفکر آن هم کس نشد.

دوره آغاز دوباره مکتب قلعه گهر :
درسال 1371هه ش حکومت انتقالی مجاهدین به جای حکومت داکتر نجیب الله درمرکزکابل مستقر ودرتمام ولایات افغانستان به جای حکومت دست نشانده شور وی وقت دولت انتقالی مجاهدین زمام اموری حکومت داری را به عهده گرفتن مکاتب درگوشه واکناف مملکت دوباره به نفس کشیدن آغاز نمود ازجمله مکتب متوسطه قلعه گهرنیز باتشکیل اندک درتحت سرپرستی الحاج عبدالرحمن "فیضی" درسال 1372هه ش زنگ مکتب به صدا درآورده شده امادیری نگذشت بنا به اختلافات ذات البینی مجاهدین درآخری سال 1375 حکومت مجاهدین تحت قیادت استاد شهید پرفیسور برهان الدین "ربانی " سقوط به جای ان دولت بنام تحریک طالبان تحت رهبری امیر المومنین ملامحمد عمرعرض اندام نموده اکثریت ولایات افغانستان را درتحت سیطره خویش قراردادند که این هم ازنفس کشیدند بازماند وسقوط کرد .

شروع مجدد مکتب قلعه گهر
طوریکه اظهارنمودیم که درسال 1375 با میان آدن طالبان درافغانستان مکتب متوسطه قلعه گهر مانند دیگر مکاتب همجوار سقوط وزنگ مکتب خاموش گردیده بود چون به گفته بزرگان تاریخ مسیر تکامل خودرا می پیماید حینی که در (18) سنبله سال 1380 ازطرف دشمنان کشور خادم ومزدوران کشورهای همجوار وتریروزم های حرفه ای قهرمان ملی کشور که هزاران بار مشت پر قدرت رابه دهان مزدوران وخدمت گذاران کشور های خارجی فرو می آورد که نزدیک بود درهان کشور های تجاوز گر یک دندان سالم نگذارد متاسفانه متاسفانه قهرمان ملی کشور که درقلب تک تک وطنداران ووطن دوستان که واقعا خودرا بحیث یک افغان واقعی میدانیستند جای عمیق داشت جناب بزرگوار راهمان مزدوران سگ صفت خارجی شهید ساختند ودوروزبعد ازاین حادثه دلخراش که تمام وجود فزیکی مردم مارا به لرزه درآورد دریازده هم سپتمبر همان سال حادثه دیگری درامریکا رخداد که باعث ازبین رفتن پنجهزار نفر درامریکا گشت مردم افغانستان به همکاری امپریالیزم جهانی که درراس امریکا علیه طالبان قرار داشت درافغانستان قیام وبه اندک زمان طالبان را ازصحنه قدرت بیرون راندن که درنتیجه کانفرانس بن درکشور آلمان برگذار گردید سران اقوام مختلف افغانستان وبه همکاری ممالک غربی وسازمان ملل متحدحکومت موقت را در تحت زعام حامد کرزی دروطن عزیز مان به میان آمد.
ودرحمل سال 1381 به اساس هدایت ریاست معارف غور مکتب متوسطه قلعه گهر آغاز به فعالیت رونمود که تمام قریه جات فلاح خور میسین سفیدک ودیگر قریه جات مربوطه قلعه گهر که دریک مکتب بودن زنگ مکتب به صدا درآمد وزده شد دراین وقت حسب هدایت ولزوم دید ریاست محترم معارف ولایت غور الحاج عبدالرحمن خان "فیضی " بحیث مدیر معارف والسوالی چهارسده ایفای وظیفه مینمود اما وظیفه پیشبرد مکتب قلعه گهر را نیز بدون کدام امتیاز مالی انجام میداد تا اینکه درسال 1383 حسب پیشنهاد ریسات معارف غور ومنظوری مقام محترم جلیله معارف مکتب متوسطه قلعه گهر به حیث لیسه قلعه گهر ارتقای ظرفیت نمود وبعدازارتقای این مکتب به لیسه محترم الحاج عبدالرحمن خان "فیضی" ازوظیفه مدیریت معارف چهارسده استعفا نموده وبصفت مدیر لیسه قلعه گهر توظیف گردید که تا حال به این وظیفه مشغول است قابل یادآوری میباشد که مکتب قلعه گهر ازسال 1389 به اینطرف ازصنف دوازده هم فارغ التحصیل درجامعه تقدیم نموده که اکثر شاگردان این لیسه درپوهنتون های عالی ونیمه عالی راه یافته اند گرچه ازاین مکتب لیسه مکاتب دیگری حسب درخواستی وخواهیشات اهالی مربوطه مجزا گردیده .
باآنهم تعداد داخله آن درحدود 750 شاگرد ذکور میرسد که ازطرف 14 نفر معلمین تدریس شان پیشبرده میشود . البته قابل یاد آوری میدانیم که درهمین مکتب سابقه 51 ساله دارد بری فعلا دارای 4 اطاق درسی یک تحویل خانه ویک اطاق بخاطر اداره دارا میباشد وبه امید ارتقای بیشتر درآینده های نزدیک.

بااحترام محمد نعیم "رحیمی" یکی ازفارغین صنف دوازده هم همین لیسه که موفقانه توانیستم تحصیل خودرا ادامه داده که فعلامحصل صنف چهارده هم دارالمعلمین عالی غور ودرجریان تحصیل به حیث کارمند خدمات تکنالوژی ومعلوماتی ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت غور ایفای وظیفه مینمایم .

ومن الله توفیق 
بااحترام 
محمد نعیم "رحیمی"