آرشیف

2015-1-12

محمد سخی صبوریار

تــجــــــــــارت انتحــــاری

 

اشخاص وافراد که عمدتا تکلیف روانی داشته باشند واطفال کم سن با احساسات وعاطفه اسلامی ،بنام جهاد،فدائیان اسلام ،درمدارس منارل واماکن خاص تربیه میشوند محل ومرکزاین اموزشگاها واماده سازی این نوع لشکر عمدتا درپاکستان به ویژه درشهر های پشاور کوئیته ،کراچی،لاهور میباشد.افراد واشخاص که به خاطر درس خواندن تداوی ودیگرموارد مهاجرت وغیره سفر میداشته باشند نخست درمدارس توسط استادان خاص به جهاد ،شهادت در راه خدا(ج)رفتن به جنت ودیگر موارد تشویق میشوند ،احساسات اسلامی شان تحریک می گردد ،اگرافرادواشخاص فقیر وبا معلومات کم ازدین اسلام ویا اشخاص ازمحل نامعلوم وافراد کم جرآت به دست شان بی افتد ،اول به تشویق دوم به توصیه سوم به توسط ادویه خاص درمغز شان پیچ کاری میکنند که حافظه وعقل شان کاملا تخدیر وازبین میرود پس معلوم است این نوع افراد به مثابه یک معتاد بسیار پیش رفته ،مدهوش وبه واقع یک کالبد انسان تبدیل میگردد بعدا درمنطقه نامعلوم انتقل داده میشوند اغلبا ازطرف شب انتقال میگردند این افراد نمی دانند که درکجا هستند وچه می کنند ،چندروز درسهای تشویق به شهادت (جنت) توسط اشخاص وکسیت های ویدئوی وصوتی تشویق وتحریک میشوند بعدازآمده سازی برای انتحار درمرکز سوق واداره شان انتقال میخورند ازآنجا درمعرض فروش قرار میگیرندچون انها دیگر یک انسان با اراده وباهوش نیست که خودش تصمیم بگیردانسان به معنای واقعی اش یک بم است ویک ریمود است درهردستی که افتاد به همان هدف استفاده میشود وقتی شخص بنام انتحار وبه نام مقدس فدای واسکت مواد انفجاری را میپوشد به حیث یک سلاح ویک مواد اماده انفجار است دست به دست از یک محل به محل دیگر توسط هرقسم افراد انتقال میگردد وبه هردستی که افتاد به همان هدف درجای که خود ان نه انرا دیده ونه هم درزمینه چیزی معلومات دارد انتقال وانفجار داده میشود این معنای واقعی انتحاری است  یعنی هرگروه باپرداختن پول زیاد، صاحب انتحاری شده میتواند حتی خود امریکای ها پاکستانی ها ی زد طالب ها ودیگر باندهای هراس افگن اکثرا انتحاری های که درمحلات مثل مساجد ومعابرواماکن عمومی صورت میگیرد توسط افراد وباندهای مافیای وسیاست های بزرگ منطقه صورت میگیرد ان هم درمقابل پول هنگفت . بناء این چنین اعمال فریب کارانه دراسلام صبغه دینی ندارد یک عمل شوم زد دین حرام ومرتکب ان مرگش خوب نیست چون به مراتب ثابت شده که این نوع اعمال باعث ضرر اسلام ومسلمانان گردیده است این نوع مرگ خودکشی است انجام ان حرام ومرتکب ان مورد نهی خدای (ج) قرار گرفته میگیرد چون خداوند (ج)میفرماید که ازدستی خود خودتانرا به حلاکت (مرگ) نیدازید .واسکت های که ازمواد ساخته میشود به بازار سیاه فرخته میشود هرکس خرید ه وازاین چنین افراد به هدف خود استفاده میکند.