آرشیف

2016-1-27

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تـعــصـــــــــب

بیایین مردانه، انسان مابانه ضد این پدیده‌ شوم که «تعصب» نام است عملاً داخل اقدام شویم، البته چیزهای را که در این عرصه پیش‌کش پیش حضور می‌نمایم، لازم می‌بینم تا از همکاری خوبی آقای توکلی کارمند بابرکت، پرانرژی مقام ولایت غور اظهار قدردانی و به این آقای با برکت سلامتی، موفقیت، دور از زخم چشم «متعصبین» آرزو نمایم و همکاری‌های بیشتری شان را پیش از پیش از ایشان آرزو گری کنم:

1.   تعصب پافشاری بدون دلیل و غیر قابل اثبات فلسفی یا تجربی را گویند.

2.   تعصب تنگ‌نظری است با دید وسیع حرکت کنیم البته به پیش، که پیش روی‌ها اکثراً در میهن متعصب مان به پس روی‌ها انجامیده است.

3.    تعصب قوم پرستی که  در غور سمت‌پرستی، هتک حرمت نمودن دیگران را.

4.    تعصب منفی قضاوت کردن و خود را برتر شمردن را نیز گویند.

5.    تعصب غیر خود دیگران را حقیر حساب بردن و شخصیتش را زیر سوال بردن.

6.    تعصب تکبر ذهنی و خود را از دیگران برتر شمردن.

7.    تعصب مفکوره اشتباه‌ آمیز و منفی است که آن را اکثراً به مثبت اعمال فرموده اند؛ البته متعصبین دور از شما.

8.     تعصب جهالت است. تعصب حماقت است بیایین رخت خود را، ذهن خودرا به آن آلوده و بدبو نسازیم.

9.      تعصب خود یک گونه‌ی از خشونت است، از آن دوری کنیم.

10.    تعصب؛ میگویند محصول محرومیت است، از آن پرهیز کنیم.

11.    تعصب را در مورد دیگران غیر از خود را در مفکوره که داریم جا ندهیم.

12.    تعصب محصول اندیشه‌های اشتباه آمیز در مورد دیگران است، همواره در پی عدالت، حقیقت ها باشیم.

13.    تعصب مرض ساری است آز آن خود را دور نگه داریم.

14.    تعصب وسیله‌ سو استفاده از آن است، هرگز آن را وسیله قرار ندهیم.

15.    می‌گویند تعصب مانع پیشرفت و ترقی است؛ اگر چنین است از آن دور باشیم.

16.    می‌گویند تعصب بد بینی است، از آن خود را دور نگه کنیم

17.    و نیز می‌گویند تعصب مایه رشد اقتصاد و تخنیک است اگر چنین است با آن خود را نزدیک نکنیم

18.    تعصب بدبینی است از آن دور باشیم

19.    تعصب عقده روانی است اگر چنین است خود را تداوی کنیم.

20.    تعصب کلید نفاق است همسویی و همبستگی را در جامعه گسترش دهیم.

از همه این نوشته‌ها، این را نتیجه گونه پیش کش می‌کنم؛ انسان های متعصب کار شیطانی می‌نمایند از کار ایشان، از شخصیت منفی ایشان خود را دور نگه‌ داریم.