آرشیف

2014-12-28

محمد سرور انوری غوری

تـعـریــــف فسـاد

فساد به معنی لغوی آن  شر ,تباهی , گزند ,زیان, ظلم و ستم وغیره کلیمات زشت را گویند.
در ادبیات دری عامل همچو اعمال را مفسد می گویند . اصطلاح عام است که میگویند ( بسیار آدم مفسد هستی) یعنی این همه کلیمات بالا شامل حال واحوال آقاست.
انسان مخلوق اجتماعیست ودین مبین اسلام منحیث رابطه کامل حیات انسانی به حیات اجتماعی ارزش فراوان قایل گردیده است وبه همین دلیل است که فساد را دایمآ به الفاظ صریح ناقص حیات اجتماعی دانسته وآنرا محکوم نموده اند.
بهمین دلیل درفقره سوم ماده 75 قانون اساسی کشور تامین نظم  وامن عامه وازبین بردن هرنوع فساد وظیفه حکومت دانسته شده است.
درماده 50 قانون اساسی آمده است : دولت مکلف است بمنظورایجاد اداره سالم وتحقق اصلاحات درسیستم اداری کشورتدابیرلازم را اتخاذ نمایند .اداره اجرات خود را بابی طرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی میسازد .
اتبا ع افغانستان براساس اهلیت وشایستگی وبدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود .
حکومت وملت متحدانه میتوانند جلو فساد را بگیرند وعلیه هر نوع فساد با جدیت تمام مبارزه نمایند . درغیرآن نمی توان فساد را با این اعظمت وبزرگی اش توانست ریشه کن ساخت . بنآ فساد ومفسد را با شجاعت ومردانگی جلوگیری نمود ونگذاشت مانند موریانه سیستم وجامعه را یکجا نابود نمایند.
طرح وایجاد سیستم نوین وعاری از هرنوع فساد وظیفه مردان واقعی تاریخ است . آنها با گامهای استوار در این راه میتوانند گام بمانند تا باشد جامعه عاری از هرنوع تشنج وبد بختی را بنیان گذاری نمایند.
درین راستا همکاری همه مردم کشورلازم و ضروریست.