آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

تـظـاهـــــــــرات در ولایت غور‎

 

دها هزارتن از باشنده گان ولایت غور امروز درمسیر شاهرای هرات _کابل درمناطق مختلف درمسیر شاهراه هرات _کابل تجمع نموده خواستار اعمار سرک مرکزی افغانستان شدند.
این تظاهرات با اشتراک نهادهای مدنی ؛اعضای شورای ولایتی ؛علما دین ؛رئیسان شورای انکشافی ؛زنان ومردم با شعارهای ماخوهان اعمار سرک مرکزی (غور ؛بامیان ,دایکندی ,میدان شهر؛هرات )شامیل شدن سرک مرکزی دربودجه انکشافی 1392 وعملی شدن وعده رئیس جمهور هستیم همچنان با شعار ما از همکاران بین المللی میخواهیم تا دراعمار سرک کابل_ هرات با توجه به آمنیت مناطق مرکزی وآهمیت اقتصادی آن دولت ومردم را همکاری نماید با طی نمودن چندین کیلومترراه این شعار ها را انتقال نمودند .
محمد صادق یوسفی عضوی شورای ولایتی غور که دراین تظاهرات شرکت نموده گفت نبود سرک درمناطق مرکزی سبب شده است تا این مردم به خدمات اجتماعی دست رسی پیدانکنند ومردمرا با مشکلات زیادی اقتصادی واجتماعی مواجه ساخته است ورئیس جمهور درسفرکه که درسال 1382 به غور داشت این سرک را به مردم وعده داد که تاهنوز عملی نشده است ما امروز از دولت افغانستان وجامعه جهانی میخواهیم تا این سرک را اعمار نماید وشامیل بودجه 1392نماید .
محمد حسن حکیمی رئیس ارگان ملی جوانان غورگفت این شاهراه که دهلیز افغانستان میباشد غرب را به مرکز وشرق افغانستان وصل می نماید وچندین ولایت و چندین ملیون نفر دراطراف این شاهرازندگی می نمایند از اهمیت زیاد ی برخورد دار است که دولت تاکنون توجه نکرده است ما میخواهیم تا دولت افغانستان وجامعه جهانی توجه کرده خرابی این سرک مردم را با مشکل فقر روبرو نموده است .
گل پیدابانشده ولسوالی لعل گفت من امروز 15 کیلومتر راه پیاده طی نمودم تا دراین تظاهرات مسالمت آمیز شرکت نمایم وصدای مظلومیت ومحرومیت غوررابلند نمایم نبود سرک سبب شده است تا دها زن درهنگام مریضی جان خودرا ازدست دهد ومردم به مشکل روبرونموده است ونسبت به فقر مردم قیمت نهایت زیاد میباشد.
محمد سلطان یک تن از دکان داران شهر چغچران ومعاون شورای شهر چغچران گفت نبود سرک سبب شده است تا مردم ا زطریق موتر یک شب دوروزاز چغچران به هرات از چغچران به کابل برود درحالیکه از غور تا هرات 380 کیلومتر از غور تاکابل 480 کیلومتر راه است ودوهزار افغانی گرایه یک طرفه یک نفر میباشد ویک من چهار کیلواز هرات تاغور 50 افغانی کرایه میباشد ومردم را با مشکلات افتصادی مواجه نموداه است .

 

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎

تظاهرات در ولایت غور‎