آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

تـخـیــل بـهـار سـبـز درغــور باسـتـانـی

سلامی  از دل  کهـسار گویم

 

——————————————-

مـنــیـــژه  د خــتـــر  مـحــبــــوب  ا فــغــــا ن 
چــرا غ  چـــشــــم  جـمـلـه   اهـــل  عــرفـا ن

 
ز غــور  بـا ســـتــا ن  گــو یـــم   ســـلا مــت
کـه  رو نـــق  دا ده  بــر  حـســـن   کــلا مــت
 
ا نــــیــــــس  درد   و داغ   ســــــو گــــواران
عـــز یــــز   دیــده  هــا ی   اشــکـــبــــا را ن
 
ســـــلا مــــی  ازد ل   کـهـــــســـار  گــو یــــم
نه  هـــم بـاری  کـه  بـــل   صـــد بـار گـویـــم
 
ازیــن  ویــــرانـســــرای   با ســتـا ن  غــــور
کـه  بــوده  مــهـــد  عـلــم  و  دانــش  و نــور
 
مـنـــیــــژه  دخــتـــر  پـاک  و عـفـــیــــفـــــــم
سـخــــن سـنــج  و سـخـــنـــدان  ظــــریـفـــــم
 
سـلا مــت  چـون  به  غــور  بـا سـتــان  بــود
بـد یـن خـطـه بســا ن  روح  و  جــــا ن بـــود
 
ســـلامــی  د خـــت  بـا ا حــســا س  غـــوری
کـه  نـــا لـــــد  ا ز فــــرا ق  و  رنــج   دوری
 
پـیـــا مــی  درد  و انــدوه  زمــان  هــــســــت
نــد ا ی خــا ص قـــشــر نـو جـوا ن هـــســــت
 
ســـــلامـــی   با  پـیـــا  مـــی  روح  پـــــر ور
مـشــــا م  جـان  و  د ل  کـــرده   مـعــــطـــــر
 
کـه  بــــر یـــاد   بــــزرگان   جـهـــا نــــد ا ر
بــیـــا را یـــنــد  مـیــهــن  هـمـچــو  گـلـــزار
 
ز  غـــور و غــوریـان  افـســـا نـه  گـــو یــــد
 به  ســبــک   مـــردم   فــــر زا نه  گـــو یــــد
 
نــــو یـــد  نــو  دریـن  فــر خــنـــده  نــوروز
دهـــــد  بـر لالـــه هـــای  آ تـــش ا فــــر و ز
 
فـضــا یــش  نـور بخــش و فـیـضـبـار اســت
صــفــا و صـــدق  پا یـیـــز ش  بـهـار اســت
 
زخـا کــش  حـــب  و فـیـض و  نــور خـیـز د
ز کـو هــش  شــور عـشـــق  طـــور خـیـــزد
 
هــمــی بـویــد  بـه  بـســا ن مـشـک  از فـــر
در آمـیـخـتـه  بهـــم چون  شـیـر  و  شـکـــر
 
کـنـو ن غــور  کـهــن  لا لـه  ســتـا ن اســت
یـقـیــن  رشـــک  گلـســتـا ن جـهــا ن اســـت
 
خـــــد ا ونــدا  نـگـهــــد ا ر ش  ز  بـیـــد ا د
ز د ســـت  د شــمــن  بــد خــوا ه  و شـیــا د
 
ســر آ یـــد  دوری  و فـــر قــت  ســر آ یـــد
فــــرا ق  و  درد ،  در هــجــــرت ســر آ یــد
 
از یــن  دوری  هــمــه  یـارا ن  بـنـا لــنـــد
به پـیــش  حـضــرت سـبـحــآن  بـنـا لــنـــد
 
کـه تـا از فـضــل  و ا حـــســـا ن  الــهــــی
ر ســــــد  پـا یـا ن  ا یـــا م جــــد ا یـــــــی
 
کـنـا ر  هــمــد یــگـــر شـا دان  نـشـیـنــیـم
بـسـی  شـاد و بـســی خـنـــدان نـشـیـنـــیـم
 
کــنــار چــشــمــه ســـار  و جـویـبـــا ر ش
فـــــراز  تــپــــه  هــا  و کــــو هـســــار ش
 
بــرادر وار  با هـــــــم  شـــاد  با شـــــیـــم
و طــن  ســرسـبــز  و ما آزاد  با شـــیــــم
 
مــعــــا ر ف  بــاز  بــا ل  و پــر گـشــا یــد
سـعــا د ت  ره  دریـن کــشــور  گـشــا یـــد
 
مـــدارس  هـمـچـنـان چـون  با سـتـا نـهــــا
به  پـیـچــد  هــر کـجـا  در  دا ســــتـا نـهــــا
 
تــرا  فـــر زا نه  و بـهــنــا م  خــو ا هــــــم
عـیـا ن  در  تـا ر نــمــا ی جـا م خوا هــــــم 
 
نــفــیـــر  فـیـــر هـــا  گـــردد  فـــرا مـو ش
بـگــیــرد  صـلــح  را مـیـهــــن در آغـوش
 
نـگــــردد  کـو د ک  مـیـهـــن  د گـر بـا  ر
یـتـیــــم  و بـی  پــــد ر  ا ز لـطـف  د ا دا ر 

 
 

اســتـاد فـضـــل الـحـق فــضــــل
حـمــل سـال 1390 هــجــر ی شـمـســـی
ایـن پا رچـه به اسـتـقـبـال سـرودهُ  نور چــشــمـــم مـنـیـژه جان ســلـیـمـی زیـر عـنـوان بـهـا ر سـبـز سـروده شـده اسـت.ومـن خواســتـم به آن عـنـوان تــخـیــل ُ بـهـار سـبـز درغــور با سـتـا نـی داده تقـد یـم حضـورش کــنـم.آرزو دارم این چنـد مصــرع نا مـوزون بتوانـد بر اسـتعـداد خدادش محـرک و مشـوق قوی شده با شـــد.