آرشیف

2016-3-16

محمد سرور انوری غوری

تـبــریـکـــــی ســـــال نـــــو:

سال 1395 را از صمیم قلب برای همه مسولین محترم امور وبسایت جام جهانی غور، دست اندرکاران وی،خوانندگان ،بینندگان و نویسندگان محترم شان تبریک گفته واز خداوند(ج) تمنا دارم سال پر فیض وپر برکت وسال صلح وامنیت برای ملت عزیز ما باشد. سال نو را بخوشی وشادمانی با فامیلها ی تان سپری نماید.
با احترام فایقه