آرشیف

2016-7-5

afrotan

تغییرشخصیتها یا دیگرگونی شاخصها ؟
خدا را شکر که بیگانه بیداراست !
دوستان عزیز! چنانچه از شما مصرانه خواسته بودم تا یادداشت های آخیرم را حتمأ و با تأمل بخوانید، اکنون دنباله ء آن حکایت را باهم می خوانیم اما  نه میتوان بر یک حقیقت روشن علمی و فلسفی در حیات بشربویژه در جامعه جنگزده افغانستان چشم پوشید که از دیر بدینسوجراثیم  فساد و  استبداد درخون فرد فردی ازروشنفکران جهان منجمله افغانستان به مشاهده میرسند . زیرا می بینیم که امروز قدیمی ترین دسته های از مبارزان راه عدالت و آزادی با وداع با ایدئولوژی های عدالت پرورانسانی که گویا بشر امروزی در روزگاری و درعصری زندگی میکند که دیگر نه باید واقیعت های زمان ما  را ازعینک ایدئولوژی بنگرد نا چار دردام کانگسترها ی " سیأ " سی غوطه میخورند .