آرشیف

2015-1-8

njehanzib

تعلیم تربیه بـــــرای اشخاص استثنائی‎

درسال 1947سازمان صحی جهان درجینوا تاسیس گردیدبرای جمع آوری معلومات درمورد صحت پروگرامهای لازم درمورد تعلیم تربیه اطفال
قرارتعریف ICIDHدرسال 1980 باتوانسته عبارت است از پاشین بودن قدرت هنجام فعالیت فرد 
افراد آسیب پذیر وناتوان درشش ساحه زندگی دارای محدودیت میباشد. 1جهت یابی 2فعالیت های فزیکی 3افزایش مکمل کاریابی 4 مهارتهای اجتماعی 5خودکفائی 
اصطلاحات ذیل از طرف ICF تعریف گردیده است
1 وظایف جسمی: عبارت ازسیستم های جسمی به شمول فعالیتهای درونی. 
2 ساختمانهی جسمی: عفای مختلف بدن دستها و پاها وغیره .
3 آسیب پذیری:محدودیت مشکلات در انجام وظایف اعضای بدن. 
4 فعالیت: عبارت از انجام دادن وظایف.
5 شرکت: عبارت از قرارگرفتن در موقف اجتماعی. 
6 محدودیتهای فعالیت: وجود مشکلات برای فرد درانجام فعالیت ها. 
7 محدودیت درمشارکت وسهم گیری دراموراجتماعی: مشکلات فردی که توسط حوادث یا رویدادها دراوضاع اندکی شخص رخ میدهد.

جدول ذیل ساختمان پدیده معلومات رانشان میدهد.

تعلیم تربیه برای افراد استثنائی‎

است در هسپانیه که جلسه یونسکو درسال 1994 درآنجا دایر گردید مقصد این بود که تمام افراد بشر بتوانند به ضرورت های اساسی تعلیم تربیه 
دسرسی پیداکنند آنها ی که به تعلیم تربیه اثتثنائی ضرورت دارندباید به مکاتب به طور منظم دسرسی پیداکنند.
اعلامیه داکار: یونسکو در ارطباط تعلیم و تربیه درسال 2000م درآن جا برگزار گردید خلاصه اعلامیه درموردتعلم وتربیه بود که تمام شهروندان حق دسرسی به تعلیم وتربیه را دارند.

مکلفیت دولتها
دولتها با استفاده از صلاحیت ها نقش مهمی رادرموردودسرسی به تعلیم وتربیه دارد. زمانیکه اعلامیه داکار درمورد تعلیم وتربیه همگانی نشر شد تمام تعهد سپردند که به اهداف ذیل نایل آیند. 
1 انکشاف وتقویه همه جانبه تعلیم وتربیه خصوصآ اطفال آسیب پذیر 
2 تضمین اینکه تاسال 2015 تمام خدمات دخترها.اطفال ناتوان معلول آسیب پذیرباید به تعلیم تربیه رایگان دسرسی داشته باشند 
3 تهیه وسایل آموزشی برای همه ودسرسی کامل به آنها 4 آموختن حداقل سواد برای 50% بزرگ سالان تاسال 2015 خصوصآ زنان. 5 ازبین بردن تبعیضات درمورد جنسیت تاسال 2015. 6 بهبودبخشیدن کیفیت تعلیم وتربیه درهمه ساحات .
معرفی تعلیم تربیه اثتثنائی.
تعلیم تربیه اثتثنائی شامل موضوعاتی است که تفاوت ها میان افراد اثتثنائی وغیر اثتثنائی دارای سه رفتار است 
( 1) صحبت (2 ) عواطف (3 ) مهارت خاصی اند روی همرفته معلمان والدین. در تعلیم وتربیه اثتثنائی برای افراد یا اطفال اثتثنائی به مواظبت ها ی بیشتر در ارثه تعلیم تربیه داشته باشند.

تاریخچه مختصر تعلیم وتربیه اثتثنائی
اطفال اثتثنائی درتمام دوره های حیات بشری موجود بوده اما توجه به تعلیم تربیه آنها صورت نگرفته دراواخر قرن 18 که شروع انقلاب فرانسه بود به تعلیم تربیه اطفال نابینا وناشنوا توجه گردید ودر اوایل قرن 19 به تعلیم تربیه اطفال عقب مانده ذهنی ودارای اختلالات روانی توجه شد. 
تمام داکتران متخصصان همه به یاری اطفال اثتثنائی برخاستند گفتند که اطفال اثتثنائی  دارای استعداد یا aptitude بوده باید این استعدادها فعال گردد  جان ایتادر شاگرد اوبنام ادوارسگن . خانم ماریامونتسوری کسانی بودند که در انکشاف تعلیمات اثتثنائی نظردادند و اشخاص چشم گیری در این عرصه بودند.

تعریف و مفهوم اثتثنائی
مفهوم ااثتثنائی به کسانی گفته میشود که به تعلیم وتربیه خاص وخدمات مربوطه آن ضرورت دارند وافراد اثتثنائی درمقایسه با افراد غیر اثتثنائی ازجهات ذیل مثتثنث هستند 1 ازنگاه عقب ماندگی جسمی 2 ازنگاه ناشنوائی 3 ازنگاه نابینائی 4 ازنگاه عقبماندهگی ذهنی 5 ازنگاه عقب ماندگی روانی 6 نبوغ وتیزهوشی برای افراد اثتثنائی باید کودکستان ها ومکاتب ابتدائی و عالی موجود باشد.

تعریف اطفال اثتثنائی
اطفال اثتثنائی کسانی اند که نسبت به اطفال غیر اثتثنائی ویژه باشند وتوجه بیشتر به آنها صورت گیرد کسانی اند که به تعلیم تربیه اثتثنائی ضرورت داشته ووسایل آموزشی هر گروه نسبت به یک دیگر متفاوت باشد.

مفهوم خاص اثتثنائی
به عده محدودی ازافراد اطلاق میگردد که دارای تفاوت های جسمی . ذهنی .وسلوکی باشد وشاگردان اثتثنائی به معلمان مسلکی ضرورت دارند وافراد غیر اثتثنائی باید باشیوه های خاص در تدریس کارگرفته شود مثلا باید ازطریق خط بریل درآموزش مساعدت صورت میگیرد وغیره.

تصنیف شاگردان اثتثنائی
افراد اثتثنائی:

1- تیزهوشان وخلاق ها 3%

2- معلولین گفتاری 2%

3- ناسازگاری های اجتماعی وهیجانی 2%

4- عقب مانده های ذهنی 2% 2.5% 
5 – نابینایان 2% 6 – ناشنوایان 1.5% 7- معلولان جسمی 1.5%

خدمات تعلیمی و تربیتی افراد اثتثنائی
امور تعلیم و تربیه افراد اثتثنائی خدمات به خصوصی را ایجاب میکند باید طبق نیازمندی ها وتوانائی های شاگردان تعدل صورت گیرد هرمعلم از لیاقت واستعداد شاگردان خود مطلوب باشد. 
معلم باید باشاگردان بطورانفرادی رهنمائی نماید مشکلات آموزشی وپرورشی آنها را حل نماید
شاگردان اثتثنائی نسبت به شاگردان غیر اثتثنائی به تشویق زیادتر ضرورت دارند وتشویق معلمان باعث میشودکه شاگردان موانع روانی خودرا که درمسیرشان قرارداده ازبین برده تشویق شاگردان مفاهمه همه جانبه میان معلمان شاگردان واولیای آنها است 
عوامل موثر درتعلیم تربیه اطفال اثتثنائی
تعلیم تربیه اثتثنائی نسبت به تعلیم تربیه غیر اثتثنائی سابقه طولانی ندارد تابع عوامل ذیل است:
1 ایجاد تغیر درذهنیت های عامه
باآمدن دین اسلام وتدوین قوانین اساسی که درآن حقوق بشر ذکرگردیده ذهنیت والدین واولیای اموردربرابر اطفال مسئول ومعیوب تغیرنمود.
2 تعمیم تحقیقات وتسهیلات تعلیمی وتربیتی
دانشمندان تحقیقات خودرا آغازکردند درقسمت تعلیم تربیه اثتثنائی که برای اطفال نابینا 
ناشنوا ومعلولین جسمی عقب مانده های ذهنی مکاتب تاسیس گردد که در آینده مصدر خدمت گردند
3 نقش والدین درتعلیم تربیه اثتثنائی
رابطه بین فامیل ومکتب دو محیط تربیتی اطقال ونوجوانان که باعث رونق خوبی در تعلیم وتربیه اثتثنائی میگردد.
4 نقش تکنالوژی تعلیمی درتعلیم تربیه اثتثنائی
تکنالوژی تعلیمی هم به پیشرفت های خوبی آرنده برای کسانیکه توانائی آموزش ازطریق وسایل عادی ندارندبازنموده مانند کمپیوتر های نابینائی بلند گوها وغیره 
5 خدمات صحی و روانشناسی برای شاگردان اثتثنائی
شاگردان قبل ازشمول به مکتب توسط داکتران و روانشناسان تحت معاینه قرارگرفته نوعیت ودرچه آنها تشخیص میگردد وبعدآ شامل میگردد.
6 نقش اقتصاد درگسترش تعلیم وتربیه اثتثنائی
اقتصاد به حیث یک عامل اساسی در همه عرصه ها ی حیاتی وشئون زنده گی نقش تعین کننده و به سزای دارد اقتصاد را درپروسه تعلیم تربیه اثتثنائی ازدوجهت مورد بررسی قرار میدهیم 
1 تعلیم وگسترش تعلیم وتربیه اثتثنائی به مراتب قیمت تر و پرمصرف تر است و چهار طفل اثتثنائی به اندازه چهل طفل غیر اثتثنائی مصرف دارد.
2 هدف تعلیم وتربیه افراد اثتثنائی آن است که آنها دارای استفلال اقتصادی و خودکفائی در زنده گی باشند تا بار دوش جامعه قرارنگیرند بعد از فراغت آنها میتوانند به کشور خود خدمت کنند از طریف پیشه و حرفه خود.
اهداف تعلیم تربیه اثتثنائی
1- ابراز شناخت خودی 2- خودکفائی 3- برقراری روابطه موثربادیگران 4-قبول نمودن مسئولیت اجتماعی 
مسئولیت مکاتب و معلمان در تعلیم تربیه شاگردان اثتثنائی
1- کسب مهارت ها ودانش ودریافت شاگردان اثتثنائی. 2- مساعدت به شاگردان درپروسه تدریس واستفاده ازشیوه های تدریس انفرادی. 3- برقراری روابطه معلمان با متخصصان طبی روانشناسی مددگاران اجتماعی به شاگردان نیازمند. 4- مشارکت بامعلمان والدین شاگردان درتعلیم تربیه آنها . 5- رهنمائی وکمک باشاگردانیکه دارای مشکلاتی سلوکی وروانی اند. 6- استفاده از وسایل تخنیکی درتعلیم وتربیه شاگردان. 7- تحمل دربرابرشاگردانیکه مشکلات جسمی وروانی دارند.
شاگردان اثتثنائی درمکاتب عادی
شاگردانیکه درجه اثتثنائی بودندومعلولیت شان به جای باشد که بتوانند به شاگردان غیر اثتثنائی دریک صنف تحت تعلیم تربیه قراربگیرند باید دریک صنف به تدریس اصلیه دهنده
کروشانک درسال 1977 ازجمله اولین کسانی بود که خاطر نشان نمود که تعلیم تربیه اطفال اثتثتنائی دربین اطفال غیر اثتثنائی یک مساله اخلاقی بوده.
1- ترغیب معلمان تعلیم تربیه با استفاده ازتجارب تدریس به شاگردان اثتثنائی که باشاگردان غیر اثتثنائی.

2- ایجاد تیم های تبلیغاتی که با شاگردان معلول درصنوف غیر اثتثنائی همکاری نمایند.

3- مساعدت برای معلمانی که درصنوف غیر اثتثنائی اند از طرف متخصصان تعلیم تربیه.

4- تنظیم نمودن صنف جهت همکاری شاگردان غیر معلول باشاگردان معلول خود.

5- استفاده ازامکانات برای تقیر ذهنیت افراد غیر اثتثنائی نسبت به افراد اثتثنائی .

6- ایجاد کورس اضافی برای شاگردان اثتثنائی.

7- تاسیس مراکز صحی و روانی برای شاگردان اثتثنائی .

8- آماده نمودن وسایل لازم برای شاگردان اثتثنائی .

فعالیت های صنفی شاگردان اثتثنائی 
باید خوب تنظیم شود واین وسیله آموزشی است که کوتا مدت ودراز مدت میباشد که ارطباط به استعدادها داردحداوسط شاگردان درمکاتب اثتثنائی 6-7 نفرمیباشد.
فعالیت های حرفوی شاگردان اثتثنائی 
آنعده شاگردان اثتثنائی که در مکاتب تحصیل میکنند وتوانائی پوهنتون را ندارند باید کورسهای حرفوی برای شان تاسیس گردد به هد دسته مطابق توان شان.

تشخیص شاگردان اثتثنائی 
مک میلان و میرز درسال1979 اظهارنمودندکه عقب مانده گی ذهنی شاگردان داری مشکلات قبل از رفتن به مکتب تشخیص میگردد وباید اطفال اثتثنائی تشخیص گردند تشویق شوند صنف های جداگانه مکان جداگانه برای آموزش خود داشته باشد علایم معلولیت اطفال معلول که والدین ومعلمان متوجه آن باشند قرار ذیل است 
1- فلج دماغی: مانند حرکات تند ریزیش آب دهن حرکات غیر ارادی چهره .

2- صرع: عبارت از پرش پلک ها سفت شدن کاهشیدن

3- مشکلات شنوائی: دردگوشها

4- مشکلات گفتاری: بلند کردن صدای رادیو بلند صحبت کردن

5- مشکلات بینائی: مالیدن چشم .سردردی .نزدیک گرفتن کتاب به چشم

6- اختلالات سلوکی و شخصی: خجالتی شدید ، خودپنداری منفی گوشه گیری ازجامعه اشکال درتفکر.

مسئولیت دولت در تعلیم وتربیه اثتثنائی 
دولت باید شاگردان دارای معلولیت را درامور ترانسپورتی . مددمعاش.نان چاشت . کرایه اتاق تهیه یونیفورم سفرهای علمی سهولت هارا آمده سازد ، ودولت مسئولیت داردکه برای اطفال اثتثنائی کودکستان ایجاد نماید که بعد از ختم دوره کودکستان شامل مکتب شوند به آنها کورس های حرفوی ایجاد نمایدبعد از فراغت مکتب پوهنتون دولت زمینه کاریابی را برای شان فراهم سازد.
عقب مانده گی های ذهنی عقب مانده گی ذهنی: عبارت است ازیک حالت وسلوکی خاصی است که از آوان طفلیت شروع شده محدودیت های هوش وذکاوت و مهارت های معیشتی در آن به مشاهده میرسد . بعضی از دانشمندان عقب ماندهگی ذهنی را چنین تذکر دادند: 1- مفاهیم را دیرتر درک میکنند. 2 – دردرک مفاهیم پیچیده مشکل دارند. 3 – دردرک مفاهیم مجرد ضعیف اند. 4- دریادگیری مطالب درسی نیازمند به تکرار وتمرین اند. 5 – وسعت معلومات عمومی شان محدودمیباشد. 6 – ذخیره لغت کمتر دارند. 7- درخواندن و درک مطالب درسی دچارمشکل هستند. 8- دراجرای مکلفیت های درسی نسبت به هم سالان خویش عقب مانده اند ، هنوز هم دانشمندان و متخصصان تعلیم تربیه درموردتعریف اطفال عقب مانده ذهنی درارئه پاسخ به مشکل مواجه اند. 1- درفرهنگ ها و جوامع مختلف ازمعیارهای متفاوتی برای تشخیص عقب مانی ذهنی استفاده میگردد. 2- علل عقب ماندگی ذهنی تا هنوزمعلوم نیست. 3- چگونگی رشد گروه های مختلف عقب ماندهگی در محیط های مختلف یکسان نمی باشد. 4- تصنیف نمودن عقب ماندگی ذهنی درسنین مختلف فرق میکند. 5- دانشمندان برای عقب ماندگی ذهنی ازروش های خاص استفاده میکنند 
ترید گلد درسال 1947 حالتی ازرشد وتحول ذهنی نوع ناقص که فرد درآن وضع قادر نیست خودرا با محیط عادی به گونه سازش دهد.
دربعضی تعریفات سنتی عقب ماندگی ذهنی به پنج ملاک به مشاهده میرسد. 1- بی کفایتی اجتماعی . 2- ناشی از پائین بودن ازحد نارمل ذهنی . 3- به لحاظ تکوینی تثبیت شده باشد . 4- دارای منشا سرشتی باشد. 5- ضرورتا علاج ناپذیر است.
کانر : درمورد عقب ماندگی ذهنی چنین گفت: 1- شامل افراد است که در پتانسیلهای هیجانی ومعرفی شان عمیقا ناقص هستند این افراد در تمام زندگی ناسازگار غیر متمدن وناتوان قلمداد میگردند. 2- نوع دیگری عقب ماندگی ذهنی شامل افرادی میشود که محدودیتهای هوشی مربوط به فرهنگ خاص است که آنهارا احاطه کرده . مفهوم اثتثنائی: به کسانی گفته میشود که جدا از یک جمع باشند ، ومفهوم اثتثنائی بردوقسم است . 1- خاص 2- عام 1- مفهوم عام: بین الفردی حالت های ظاهر. درون الفردی استعداد هامهارتها. 2- مفهوم خاص: مثلا فلانی ها خاص هستند، افراد اثتثنائی به کسانی اطلاق میگردد که به تعلیم تربیه خاص وبه خدمات مربوط آن ضرورت داشته باشد.
افراد استثنائی ازافراد غیر اثتثنائی ازجهات ذیل مثتثنی اند. 1- ازنگاه عقب ماندگی ذهنی 2- ازنگاه نابینائی 3- ازنگاه نا شنوائی4- ازنگاه اختلالات روانی 5- ازنگاه نبوغ وتیز هوشی 6- ازنگاه عقب ماندگی جسمی . 
ازنگاه عقب ماندگی جسمی: 1- آنهای که حمایت پذیر هستند. 2- آنهای که تربیت پذیر هستند. 3- آنهای که آموزش پذیر هستند. 
ازنگاه نابینائی: خفیف. عمیق که باید تداوی شود ، ازنگاه ناشنوائی عمیقآ خفیف تداوی شود . ازنگاه اختلالات روانی: همه ما داریم ازنگاه نبوغ وتیزهوشی: 3%افراد جامعه تیز هوش هستند. ازنگاه جسمی : تغیرات دست و پا و غیره 
تعریف براساس تست های ذکا (IQ) نمرات IQ افراد عقب ماندگی ذهنی بین 50-75 است زیاد رفتاروعملکرد فردتحت مطالعه است این افراد با چگونگی روابط اجتماعی (فامیلی ) تشخیص حرفه ها . دچار مشکل هستند وعقب ماندگی ذهنی قبل از سن 18 ظاهر میگردد. 
تشخیص عقب ماندگی ذهنی منظور درمورد شناخت عقب ماندگی ذهنی است والدین معلمین میخواهند توانایی شاگردان وفرزندان خودرا معلوم کنند درتشخیص شاگردان عقب مانده ذهنی تعین نیازمندیهای روانی آموزشی واجتماعی لازم است. برای تشخیص افرادعقب ماندگی ذهنی موارد ذیل درنظر گرفته شود. 1- آزمایش روانی برای تعین سطح توانمندی طفل. 2- یک آزمایش صحی برای تعین علت اجتماعی و نیازطفل به معالجه. 3- مطالعه ازوضع اجتماعی و شخصی طفل به منظور تعین شخصیت. 4- ارزیابی آموزشی برای تعین درجه توانمند او تشخیص عقب ماندگی های از طریق آزمون هوش: هوش یک اصطلاح پیچیده است اگر عقب ماندگی طفل راتشخیص دهیم ازآزمون های هوش بالای اوتطبیق میکنیم. تستهای هوشی اشخاص فرق میکند اگر آزمایش کنند ازتطبیق تست های هوشی شفاهی و عملی به نتیجه رسد گاهی توصیه میگرددکه ازتست های دیگر هوش نیز استفاده گردد مشهورترین تست های هوش که قبلا رایج بود تست هوش الفردینه و سیمون است درسال1905 نشرودرسالهای 1908 -1910 مورد تجدید قرار گرفت .
هوش گیری اندازه IQ=(عقلی سن)/(اصلی سن) X100
تشخیص عقب ماندگی ذهنی ازطریق آزمون پیشرفته تحصیلی: دوطفل یکی عقب ماندگی ذهنی ندارد یکی دارد درهنگام تحصیل مورد آموزش میگیرند باید مقایسه گردند بعداز تشخیص نمودن که هردو را دریک صنف درس داد شخص مطالعه باید درپی عواملی باشد که باعث دیرآموزی این طفل شده .
عوامل عقب ماندگی ذهنی: دانشمندان درتصنیف عوامل عقب ماندگی ذهنی نظریات متفاوتی ازقبیل نقص ذهنی "درون زا" ونقص ذهنی بیرون زاارایه نموده اند دیگری علمای روان شناسی عوامل عقب ماندگی ذهنی را به عوامل ارثی.عوامل قبل ازتولد وبعد از تولد تصنیف نموده اند.
کانر عوامل متزکره را به شش دسته تقسیم نمده است:

1- عوامل ژینیتیکی.

2- عوامل فرهنگی.

3- عوامل اقتصادی. 4- عوامل فزیکی.

5- عوامل آموزشی.

6- عوامل احساسی و عاطفی. 
عوامل عقب ماندگی ذهنی قبل ازتولد: 1- اختلالات ژنیتیکی: ژنها عامل صفات ارثی هرگونه اختلالات کروموزومی که بصورت ارثی ازطرف پدرومادرمیآید درطفل باعث اختلالات حسی.حرکتی.وعقب ماندگی ذهنی میگردد. 2- عوامل همخونی:این عامل باعث عقب ماندگی ذهنی میگرددهرقدرازدواجها با اقارب نزدیک صورت گیرد همان اندازه باعث اختلالات و عقب ماندگی ذهنی میگردد.
3- سفلیس: مرض است که دروقت جنین رخ میدهد و باعث عقب ماندگی ذهنی میگردد. 4- تاثیر الکول: اگروالدین به مشروبات الکولی معتادباشند این عمل باعث عقب ماندگی ذهنی فرزند شان میگردد. 5- استفاده ازمواد مخدر: استفاده ازموادمخدرازقبیل هیروئین.چرس.تریاک. سگرت بخصوص مادر اثر سوئی بالای جسم و ذهن طفل بجا میگذارد رگهارا تنگ ساخته وخون به صورت درست جریان نمی کند. 6- استعمال ادویه های خودسرانه: استعمال ادویه های کیمیاوی مواد صنعتی وهورمونی به خصوص در آوان حاملگی مادران اثرات سوء و نا مطلوبی دربرداشته و موجب نارسایی و نا هنجاری جنین میگردد. 7- مسمومیتها: قبل ازتولد مربوط به مادر میشود که گازی.داروئی و غذائی اینها باعث اختلالات ذهن .جسم طفل میگردد. 8- سو تغذی واختلالات غده ها : یکنوع مرض است که باعث اختلال درترشح و هورمونها وغده های داخلی میگردد مانند نا رسایی. 
9- ضربه های وارده به شکم مادر درهنگام حاملگی: اگرمادرطفل درهنگام عاملگی ازجای بیفتد یابه شکم او ضربه وارد گرددیا کارهای سقیل تر را انجام دهدویا در حادثه ترافیکی تصادف نماید این همه باعث سوئی بالای رحم مادرواردمیگردد که با عث عقب ماندگی ذهنی میگدد. 10 اشعه X وپرتو های رادیواکتیف: اگرمادرحامله درهنگام عمل اکسریز درمعرض شعاع X قرارگیرد این عمل باعث عقب ماندگی ذهنی میگردد.
11- کاهش عفونی و مکروبی: مبتلاشدن مادربه کاهش مکروبی وعفونی توام با تب شدید درآوان حاملگی بخصوص درسه ماه اول حاملگی باعث نا رسائی های جسمی و ذهنی طفل میگردد. 12- اختلالات روانی: در بعضی حالات خستگی های متداوم و شدید و هیجانات شدید وناگهانی ودوامدار مادران دردوران حاملگی موجب اختلالات داخلی میگردد باعث عقب ماندگی ذهنی میگردد.

عوامل عقب ماندگی ذهنی حین تولد:

1- تولد های زود رس: شاید مادردرهفت ماهگی حامله گردد اما خترناک است

2- تولد های نارس : صدق جنین.

3- تولد های دیر رس :

4- صدمات وارد کردن برسر طفل عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد:

1- مننژیت: مرض است معمولابالای اطفل به جا میگذاردو به تب وغیره چیزها مبتلا استکه باعث عقب ماندگی ذهنی میگردد
2- مسمومیت ها: دربعضی اوقات مسمومیت های کمیاوی .دارویی.غذایی درطفل سبب ضایعات مغزی و فلچ مغزی شده درنتیجه طفل به عقب ماندگی ذهنی مبتلامیگردد. 3- صدمات وارد کردن برسر طفل: دراوایل طفولیت استخون جمجمه سر طفل نرم بوده شکل غضروفی دارد بنابراین مقاومت صدمه واردهراندارد. 4- اختلالات درترشح غدوات:دربعضی حالات بی نظمی درترشح وفعالیت غده های تیرویید و هیپوفیز درسوخت وساز جسمی طفل بعضی نارسایی هارادربعضی حالات ایجاد میکند که مانع رشد طبعی دماغ او میشود. 5- سو تغذیه . 6- اختلالات جسمی دماغی و عاطفی .

انواع عقب ماندگی های ذهنی:

1- عقب ماندگی ذهنی کلینیکی

2- عقب ماندگی ذهنی ازدیدگاه روانشناسی 3 – عقب ماندگی ذهنی اردیدگاه تعلیم تربیه عقب ماندگی ذهنی کلینیکی مربوط به داکتران و شفاخانه ها میشود . 1- سندرم "داون": ارثی کروموزومی است ازدواج وطفل بدنیا آوردن پیش ازسن 18 سالگی وبعد از سن 35 بدنیا آوردن طفل باعث این مرض میشود. 
2- کریستینیزم : بیماری است که نواقص عصبی را به وجود میآورد و معمولا غدوات تروئید دچار اختلال میشه .
3- میکروسفالی

4- هیدروسفالی یعنی کوچک سرها

5- ماکروسفالی بزرگ سرها .

عقب ماندگی ذهنی ار دیدگاه روانشناسی:

-1- افراد عقب ماندگی ذهنی عمیق: معمولا IQ هوشی شانکمتر از 25 است و کسانی اند که همایت پذیر هستند.

2- افراد سفیه : IQ هوشی شان 25 الی 49 است به اندازه طفل هشت یا سه ساله رشد مینماید البته ازلحاظ عقلانی وازدیدگاه تعلیم تربیه تربیت پذیر هستند میتوانند نان بخورند 3- فراد عقب ماندگی خفیف: اینها میتوانند باسواد شوند وبلاخره میتوانند تا صنف 12 با ناکام شدن چند سال بخوانن. 4- افراد کم هوش: اگرتحت تعلیم تربیه سالم قرار گیرند میتوانند به جمع افراد عادی قرار گیرند.
عقب ماندگی ذهنی ازدیدگاه تعلیم تربیه:

1- کم هوش –دیر آموزان .

2- گروه فرادعقب مانده ذهنی حفیف یا اموزش پذیر . 3- گروه افراد عقب مانده ذهنی عمیق حمایت پذیر . 4- افراد سفیه یا تربیت پذیر .

مسئولیت مکاتب و معلمان در تعلیم بربیه شاگردان اثتثتنائی چیست؟

1 – کسب مهارت ها ودانش دردریافت شاگردان اثتثنائی

2 -مساعدت به شیوه های تدریسی شاگردان به شیوه های انفرادی

3- برقرری معلمان با متحصصان طبی .روانشناسی . مددکاران اجتماعی به شاگردان نیازمند

4 مشارکت معلمان باوالدین در تعلیم تربیه.

5- رهنمائی وکمک شاگردان که دارای سلوک روانی هستند

6 – مهارت استفاده از وسایل تخنیکی

7 – شکیبائی به شاگردان که دارای مشگلات روانی هستند.