آرشیف

2016-5-18

mazizi

تعلیق، تعطیل والغای پروژۀ « توتاب » توطئۀ دشمنان خارجی وبر ضد منافع ملی گشور افغانستان است

آنچه درین روز ها ملت افغانستان شاهد آنست ، حکایت از آن دارد که بعضی از اقوام وملیت های این کشور قبل از اینکه بمنافع اسلامی – ملی وملی ومیهنی شان بیاندیشند به تحریک اجانب بالای تمام ارزشهای اسلامی وملی ومیهنی گام میگذارند
عدالت اجتماعی وتامین حقوق ونیازمندیهای اقتصادی ومنع تبعیض می بایست سر لوحه کار هر سیستم ونظام سیاسی در افغانستان وجهان باشد
ولیکن، مقابله با طرح های سازندۀ اقتصادی وملی که منافع ملی کشور افغانستان را تضمین میکند ،نشان دهندۀ آنست که بعضی از اقوام ساکن در افغانستان هنوز به تفکر واندیشه ملی نرسیدند وهنوز فکر نمیکنند که منافع ملی جدا از منافع قومی وزبانی ویا مذهبی است
و این گروه قشری ومتعصب وغیر خرد گرا ، فکر میکنند که با استفاده از ابزار های زبان و قومیت میتوانند بالای اهداف ومنافع ملی کشور افغانستان وبر بالای حقوق دیگر ملیتها گام بردارند
افغانستان متشکل از اقوام پشتون -تاجیک – هزار وازبک ونورستانی و……میباشد احدی حق ندارد حقوق دیگران را پایمالکند درعین حال هیچ کس هم نباید زیاده خواهی را بحدی برساند که بر بالای حقوق دیگران پای بگذارد
بامیان برق لازم دار وهزاره ها برابر به ترکیب جمعیتی وصلاحیت واستعدادکاری شان باید دولت حضور داشته باشند، اما ایستاده گی در برابر خواست اکثریت ومنافع ملی خیانت ملی است
بنظر من درین میدان غوغا سالاری باید ریشه های اصلی این چالش را جستجو کرد
همانطوریکه قریب چهل سال از اعمار پروژ ۀ اقتصادی بند سلما توسط دشمنان افغانستان جلوگیری شد وبا قربانی صدها فرزند افغان این پروژۀ بثمر رسید این پروژۀ توتاب هم از طرف دشمنان افغانستان وخاصتا همسایه غربی آزمند وحریص مان سبوتاژمیشود وممکن قربانیهای زیادی را هم لازم داشته باشد
هدف از سبوتاژ پروؤۀ توتاب انتقال وبردن برق در بامیان نیست بلکه هدف تعطیل این پروؤۀ بزرگ ملی است ، تا افغانستان دست نگر همسایه غرب بوده ونتواند به سر پای خود بایستد
موضعگیری همسایه غربی را ما در طول دوران تاسیس سازمان اکو دیدیم که همیشه تلاش ایران در این بود تا از اعمال وتمدید لین ترکمنستان از طریق هرات قندهار جلوگیری کند
وفعلا هم تلاش ایران در اینست تا این پروژه تعطیل شود تا اینکه زمینه انتقال برق ترکمنستان وگاز ترکمنستان از طریق ایران انجام شده وافغانستان برای همیش در تحت فشار های ایران وپاکستان باقی بماند
ملت افغانستان ( اعم از تاجیکها – پشتونهاازبک وحتی هزاره های افغانی وبلوچها وعربها ونورستانیها و…) باید هشیار باشند ونگذارند تا افغانستان در مسیر تجزیه روان شده ویا حوادث خونبار عراق –سوریه – لبنان ویمن – وبحرین را درین کشور وواحد جغرافیای  متحد ویک پارچه راه اندازی کنند
والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته
 16-05-2016

گوشۀ از تظاهرات هزاره های  هوادار ایران  در  کابل برای الغای فیصله اعمار پروژۀ توتاب ( انتقال برق ترکمنستان از طریق پروان کابل – میدان وردک – غزنی  – کلات قندهار الی پاکستان  )

 

تعلیق، تعطیل والغای پروژۀ « توتاب » توطئۀ دشمنان خارجی وبر ضد منافع ملی گشور افغانستان است