آرشیف

2018-8-13

استاد فضل الحق فضل

تعصـب چیـسـت؟ جـُـز مزدور بُـودن؟

تعصـب چیـسـت ؟  جـُـز  مزدور بُـودن؟ 
به جـهـــل خُـود  هـمـی مغــرور بُـودن

سبک مغـز و خریـف و تـنـد وبی با ک
ز عــقــل و دیــن و دانـــش دور  بُـودن

تهـی زایـمـان و وجـدان هـمـچـو ابلیـس
به  ذ لـــت هـر کـجــا  مـشـهـور بُـودن

برایـی  کسـب  موقــف لـقـمـۀ  چــرب
ذلــیــل  و خـســتـه و مشــکــور بُـودن

تمـام هـســت و بُـود خُود  فــروخـتــن
به  چـــشــم  مـلــتـت  مـنـفــور بُـودن 

بری  زانـدیشـۀ  امــــروز و فـــــردا
به چُـور و چـت همی مســرور بودن

نه رحــم و شـفـقـتـی  بر حال مـلـت
به چـشــم  هـرکسـی  مـنـفــور بُـودن

 به فـضـل خود عـنا یـت کـن خـدا یا !
بشـررا  زیـن چـنـیـن مـنـظـور بُـودن   

اسـتاد فـضــل الحـق فــضـــل
شـهـــر فــراه اســد سال  1396 هــجــری شـمـســی