آرشیف

2023-11-19

محمد آصف فقیری

تعصب غریزه فوق أراده – پدیدار در زهر آفرینی ها: بخش اول و دوم

 

اراده و نتیجه عمل آن٬ از مبانی بینیش عمیق انسانی یا وصل روحی عقلی انسان از ربوبیت رب٬ که قطعا نتیجه دنیای تمدن و اخروی آن معنویت است. و تضاد اراده سالم از ریشه منفوریت و غریزه خودی و قاطعیت در برابر تغییر و خویش را محکوم کردن به مرگ٬ که حتی اضطراب و استرس و اوج آن تا خودکشی را٬ در عدم تغییرست که از این منفوریت تنزل پیدا کرده٬ می توان دید.

اما با این غریزه فوق اراده فرد متعصب که از بد شانسی یا از علت سطح پاین آگاهی تام جامعه توده٬ به قدرت برسد٬ و در پی این غریزه سرنوشت ملتی به جهت که به زعم خودش می پندارت درست است٬ بکشاند چیست؟

حالا اگر انتقال قدرت در ۲۰۲۱ توسط اشرف غنی به طالب در حیطه روحیه قومی مطالعه شود – روی دیگر سکه طالبان پاکستانی و غریزه پشتون های آنسوی سرحد است. و این را در ادبیات آصف کاکر در مورد پشتون پاکستانی که اخیراً اظهار داشت می توان دید.

رویکرد حقوقی و حقوق معاهدات بر مشکل سرحدی ما:

که اگر به مرجع بی طرف یعنی دیوان دادگستری بین المللی لاهه سپرده شود٬ ماقبل ارجاع دادن به دادگاه در روی متن معاهده٬ طبق گزارشات٬ مسئله حل است. یعنی ضرورت ابطال معاهده دیده نمی شود. چون در تذکره شهروندان آنسوی سرحد نوشته نشده: شما به مدت معین تا این تاریخ شهروند پاکستان هستید. یعنی معاهده سرحدی در محدوده زمانی از لحاظ ماهیت رابطه ملت و دولت که می شود= ملیت به دور از خرد است٬ چون دولت زاده طبعی انسان ها است و قطع این رشته ناممکن است٬ مگر عناصر سازنده جز تجزیه راه دیگر نداند٬ هرچند تجزیه گزینه در حقوق بین الملل بوده٬ در افغانستان باورم اینست:‌ که وضعیت را بدتر از اکنون می کند.

رویکرد سیاسی:

قطعا و مکرراً پشتون های آنسوی سرحد اتصال شانرا با افغانستان با ادبیات قاطعانه رد کرده اند.

در نتیجه:

بحث اکثریت و حرص اکثریت شدن بصورت تام٬ و به تقویت آن و غریزه فردی تعصبی سرنوشت چهل میلیون انسان را به کجا کشانید؟ هر چند افکار و اهداف ملی غریزه های منفوریت اکثریت سلطه گرای بر اقلیت را٬ به توسعه کشوری مبدل ساخته است٬ اما افغانستان و با این نوع رویکرد ها در سیر نزولی و تنزل نقض بشری خواهد ماند.

راه حل:

در صورت تاسیس حاکمیت ملی و دولت مقتدر و با ثبات٬ در روابط کشوری منطقه وی مردم با مردم بیدون سرحد٬ چون اتحادیه اورپا٬ روابط فرهنگی و قومیت که در حیطه حقوق بین المللی فرهنگی قابل هضم است در اوج رسانید. با فرهنگ و باور مشترگ با همسایگان ما حتی شاهد ازداج های خواهیم بود که از فیض وحدت منطقه وی و فرامنطقه وی٬ افغانستان را به حالت مطلوب یا ایده حال رسانید.

 

محمدآصف فقیری

نویسنده و پژوهشگر

 

 

نوشته دوم:‌ تعصب غریزه فوق اراده پدیدار در زهر آفرینی ها

الحق و الانصاف طالبان پسا ۲۰۲۱ داعش را در افغانستان مهار کرده و اطمینان استخباراتی آمریکا را هم حصول کردند٬ که از خاک افغانستان برای امنیت آمریکا خطری متوجه نیست. و شاید اینکه قدرت ها مصرف اوکراین بوده و پسا اوکراین٬ افغانستان و معادلات سیاست های جهانی چه خواهد شد؟  اما تعدیل یا تاسیس قانون اساسی که خالق حکومت  همه شمول یا حکومت قانون شود٬ برمیگردد به اینکه توسط طالبان پاکستانی اشراف به سرحدات از دست رفته اول پیدا کنند. و بگونه متوالی و مدام با اکثریت قاطعی یک قوم در قدرت باشد.

چون از انتخابات بن ۲۰۰۱ که آقای ستار سیرت برنده ولی حامد گرزی انتصاب شد تا آخرین انتخابات٬ مانند آفتاب عریان گشت٬ که ادامه قدرت قبیله ای و قومی به اساس رای و انتخابات ناممکن گردیده است. از اینجاست که روباه بازی های را شاهدیم که بخاطر غریزه عده٬ سرنوشت میلیون ها انسان به بازی گرفته شده٬ البته دموکراسی و مردم سالاری بستر است که هرکی از هر قوم به اساس تخصص و استعداد خود می تواند مردم را اقناع کند و به کرسی قدرت جهت خدمت به مرد در چند دوره محدوده برسد.

از جنگ پانی پت گرفته که با گشته شدن ده ها یا صد ها جوانان افغان به انجام رسید و نتیجه که: الماس کوه نور به سر ملکه انگلیس گذاشته شد. و خاطر یک عرب یعنی بن لادن بیست سال تجاوز آمریکا٬ مادر پمپ ها که هزارها افراد ملکی و نظامی شهید و معلول که هنوز آن سیر منفور در تنازل است و در پهلوی آن رهبران قومی معامله گر و جنگ سالاران که  نتواستند از فرصت مصالحه دکتر نجیب و حکومت بیست به جز منفعت خودشان استفاده دیگر بکنند٬ که بیدون شک بستر این همه تباهی فهم نادرست از دین و قوم گرایی در ادامه و که در جریان نیز است٬ می باشد.

پس نه آمریکا فرشته های آسمانی است و نه کدام قدرت منطقه وی دیگر٬ که برای ما حاکمیت قانون را بیاورد٬ که می باید به اوج گرفتن و به اوج رساندن آگاهی و خودآگاهی از هستی امروزی خود٬ جامعه توده ای را٬ در حال گذر و تا حالت مطلوب هدایت کرد.

یاد ما باشد عنصر سازنده دولت٬ ملت است و ملت سازی در دانش نهفته بوده٬ که مساحت جغرافیای انگلستان از افغانستان کرده کوچک می باشد٬ اما الگو آمریکا در مردم سالاری و تفکیک قوا بوده است. طبق نظریه حاکم منتسکیو و روح القوانین اش بر قانون اساسی آمریکا٬ حالا ثبات افغانستان و اتحاد منطقه چون اتحادیه اورپا می تواند تلافی سرحدات از دست رفته شود- اگر تعصب قومی و زبانی اجازه دهد.

 

لینک نوشته اول:

https://jameghor.com/article/تعصب-غریزه-فوق-أراده-پدیدار-در-زهر-آفر/

 

محمدآصف فقیری