آرشیف

2015-1-24

خداداد خیراندیش

تعصب بـــس است

 

سالهاوحتی قرنهااست که ازتمدن اسلام عزیزوسایرادیان وایدیولوژیهای جهان میگزرد.گرچه تعدادازمکاتب وایدیولوژیهای جهان براساس خرافات وخواستهای بی حدومرزاکثریت افرادوحتی ملتهابوده اندوهستند.به آنهم تامدت اندک ویاحتی طویل خوب درخشیدندوپشرفتهای مادی زیادی برای مؤ سسین خودبه ارمغان آوردندوبالآخره چون ساخته ذهن بشربودندومنشأ وحیانی والهی نداشتندبه زوال ونابودی کشیدند.
امااسلام عزیزمادین ترقی،پشرفت،سعادت وخوشبختی است وتاروزقیامت جاویدان خواهدبودچون ساخته ذهن بشرنیست.ودرپرتودستورات وراهنمای های آن جامعه بشری بطرف رشد،بلوغ فکری،تمدن وغیره درحرکت بوده وثمرات خوب ونیک رابوجودمی آورد.امامتأسفانه ماقدراین نعمت بزرگ الهی راندانستیم وخداوند«ج»راشکرنکردیم که مارادرسایه چنین دین وایدیولوژی قرارداد.بلکه به کارهای ناشایسته وناپسندخلاف دستورات اسلام عزیزروی آوردیم که مارادرحقیقت ازتمام نعمات وپشرفتهای که اسلام عزیزباخودداشت محروم ساخت.ازدهاراهکارخلاف اسلام که مابه آنهاروی آورده ایم یکی تعصب است.کلیمه تعصب ازسالیان متمادی بین امت اسلامی وجودداشته وامروزهم بدبختانه وجوددارد.میتوان گفت همین مسله باعث گردیده است که امروزامت اسلامی مخصوصاملت عزیزماحیثیت یک گله بی چوپان رابخودگرفته است وازهرگوشه وکنارگرگهای درنده داخل میشوند وبشترپراگنده میسازند.انواع تعصبات بنامهای تعصبات قومی ،مذهبی،نژادی وغیره وجوددارد.امت اسلامی مخصوصاملت افغانستان امروزگرفتارهر یک ازتعصبات فوق است.واین یک سونامی خطرناک است که ازطرف دشمنان مابسوی ماسرازیرمیشودومارابسوی گمراهی وتباهی میکشاندوتمام داشته های ماراعم ازمادی ومعنوی به یغمامیبرد.اماآنچه بشتردرافغانستان دامنگیرمااست که مارادرعرصه های سیاسی،اقتصا دی،اجتماعی وفرهنگی ضربه زده است واکنون هم ضربه میزندتعصب قومی است.کسانی ازبیرون درافغانستان اهداف ومنافع داشتندودارند وبرای رسیدن به اهداف خود از تعصب قومی ودهاراهکاردیگربحیث ابزاراستفاده کرده مارابجان هم مصروف ساختندوبه چنین وضعیت رساندند.اگردقیق متوجه شویم جهان اسلام و امت اسلامی رانیزازهمین طریق تکه وپارچه کرده اند.آن اسلام گه پاسخگوی تمام نیازهای مادی ومعنوی بشریت بودوآن جامعه اسلامی وملت اسلامی که روزی درسراسردنیامنحیث آفتاب درخشان درتمام عرصه ها(علم ،فرهنگ،اقتصاد،سیاست،صنعت وتجارت)بودامروزبه این حالت رسانیدندکه هیچ کشوراسلامی توان کشیدن حتی صدای مظلومیت خودراندارد.ولی بدبختانه این پدیده شوم ازسطح جها ن واخوت کل مسلمین فروترر فته داخل مرزهای جغرافیای یاجغرافیای سیاسی کشورهاگردیده که ازآن جمله متضررترین شان میتوان افغا نستا ن رانام برد.زمانیکه پدیده شوم فوق داخل افغانستان گردیدبه نحوی تعدادکثیری ازملت اعم از(پیر،جوان،ملا،محصل،تجاروکسبه کار) راآغشته خودساخت.همه مابدون تعمق وفکروبدون رجوع بصورت دقیق واساسی به شعايردین خودابزارفوق راگرفته وبجان هم چنان کوبیدیم تاجائکه امروزتوانای بلندشدن وایستادن بجای خودرانداریم.
مادیگرهیچ ابتکاروشاهکارازخودنشان ندادیم جزاینکه هزاران پارت وجنبه ساخته وهریک بنحوی خودراازدیگری فوقیت وبرتری بدهیم.درطول سالیان متمادی هزاران سنگروجبهه راساختیم امادرمقابل کی ؟درمقابل فلان متنفذوازفلان قوم وقریه.دربیرون ازیک سازمان یاجنبش سلاح میگرفتیم وآنراقشلاق به قشلاق درمقابل هم استفاده میکردیم.صرف به نام اینکه توفلان قوم هستی ومن فلان قوم دیگرهیچ توجیه اسلامی ،اقتصا دی و حتی سیاسی رادرپی نداشت ونتیجه آنراهم دیدیم.ازسطح مملکت که شروع کنیم بنامهای تاجیک وپشتون هزاره وازبک وبلآخره درولایات ،ولسوالیها و قریه جات این پدیده شوم نفوزکردواکنون هم وجوددارد.مثال خوب آن مسئله شرم آوروبدون هیچ توجیه که حتی قلم بخوداجازه نمیدهدآنرابنویسد ا ینطر ف بندبایان وآنطرف بندبایان درغورمااست. 
وحتی اینطرف بندوآنطرف بندخودبه پارتهاواقوام مختلف تقسیم شده است که هریک بنام قوم فلان وفلان درگیرودارمنازعه وجنجال هستیم.
نام وآدرس ازعلم ودانش،وحدت وامنیت ورفاع برده نمی شود.
گرچه امروزه خوشبختانه تعدادی کثیری ازجوانان ونوجوانان مصروف تحصیل وتعلیم اندویابپایان رسانیده اندآنقدربه تعصبات قومی دل گرمی نشان  نمی دهند.ولی چون این پدیده شوم ازسالیان متمادی است که بین ملت ومردم ماریشه دوانیده است بصورت قطعی نمی توان گفت که طبقه روشن فکر وتحصیل کرده مسائل قومی رادامن نمی زنند.اماچه بایدکرد؟برمیگرددبه تعمق وفکرخودماواینکه سالیان گزشته رابیادبیاوریم وفکرکنیم که دست آوردماچه بوده است؟بایددست بدست هم بدهیم تاملت فقیرخودراازچنگال این پدیده شوم نجات دهیم.الحمدلله هریک مامسلمان هستیم وبه دین وآئین خداوند«ج»اعتقادداریم اگرکسی ماراازخواندن نمازمنع کندبسیارحیه جان شده وبسیاراحساساتی میشویم چون ماراازاجرای یک فریضه دینی مامنع مینماید.امااین هم فریضه دینی مااست که خداوندمارابه اتحادوبرادری امرنموده وازنفاق وتفرقه جوی منع کرده است(چنگ بزنیدبه دین خداوتفر قه نکنید)آل عمران آیه102 وماآنرابه بی پروای نقض مینما ئیم.خداوندپاک هیچ معیا ری رابرای برتری قومی ازقومی دیگروشخصی از شخص دیگر تعین نکرده است جزتقواوپرهیزگاری(به تحقیق بهترین شمانزدمن کسانی هستندکه باتقواترهستند)الحجرات آیه 3 پس بیائیدهمه باهم بگویم تعصب بس استقوم پرستی بس استوروی بیاوریم بسوی علم ودانش ،اتحاد،اخوت،صمیمیت،برادری وهمکاری تاباشد که این کشتی سرگردان خودراکه صدها سال میشوددربحرضلالت وگمراهی سرگردان است به ساهل برادری ،همکاری واحساس دردورنجهای مشترک برسانیم.
آرزوی روزی رادارم که نه تنهاغورعزیزمابلکه کشورعزیزماوجهان اسلام وامت اسلامی یک پارچه شده ودیگرمورددست بازی وتمسخرد شمنان اسلام وتمدن اسلامی قرارنگیریم.اگرچنین وحدت ویکپارچه گی نصیب ماشوددیگرهیچ مشکلی درهیچ عرصه نخواهیم داشت.ازلحاض اقتصادی با جمع آوری ذکوات ازسرمایه داران امت وتوزیع آن به فقراونیازمندان وسائربخشهای اقتصادی مادیگرهیچ فقیری درسطح جهان اسلام وهیچ مشکل اقتصادی نخواهیم داشت.ازلحاض نظامی اگرامت اسلامی یکپارچه وواحدباشدمااردوی خواهیم داشت که هیچ فوج توان مقابله کردن باآنرانخواهد داشت. ازلحاض فرهنگی وسیاسی اگرمادست بدست هم دهیم وفرهنگ ناب اسلامی ونظام سیاسی اسلام عزیزرازنده نمائیم دیگرشکارفرهنگهای غربی وبیگانه نخواهیم شدواین تهاجم فرهنگی ازبین خواهدرفت.بنابراین بیا ئیدازسطح قوم وقبیله شروع کرده تاسطح جهان اسلام ریشه پد یده شوم نفاق وتعصب راا زبیخ برکنیم.وباخوباوری وفادادری بگوئیم تعصب بس استتعصب بس استتعصب بس است

خداداد«خیراندیش»- هرات