آرشیف

2019-1-8

محمد سرور انوری غوری

تعریف امنیت ملی:

 

 

 درلغت به معنای امن بودن, بی خطربودن , سکون , آرامش ومصوون بودن را میگویند . این حالت زمانی حاصل میشود که تهدید وخطری وجود نداشته باشد.

امنیت ملی عبارت از مصوونیت سیاسی, اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی یک کشور همراه با رضایت وخوشنودی طبقات مختلف جامعه است که تمامیت ارضی , حاکمیت ملی ,استقلال سیاسی , رفاه و سعادت مردم , استقرار وثبات رادرمقابل تهدیدات خارجی نگهداری نماید  .

  – امنیت ملی عبارت از احساس و اطمینان درمقابل خطر بالفعل و بالقوه خارجی نسبت به ارزش ها و اهداف ملی یک کشور است .

  –  امنیت ملی عبارت از حفظ وتوسعه منافع ملی یک کشوربه مقابل تهدیدات است.