آرشیف

2015-1-22

عبدالکبیر صدیقی

تعداد ولایات، ولسوالی هــــا و ناحیه های افغانستان

مجموعه نفوس کشور عزیزما افغانستان در سال 1392 حدود 27،5 میلیون تخمین شده که از جمله حدود 14،1 میلیون آن مرد و حدود 13،4 میلیون آن زن می باشد.

1. ولایت کابل (کابل):
1) ولسوالی پغمان. 
2) ولسوالی چهار آسیاب .
3) ولسوالی بگرامی 
4) ولسوالی ده سبز .
5) ولسوالی شکر دره.
6) ولسوالی موسهی.
7) ولسوالی میربچه کوت.
8) ولسوالی خاک جبار.
9) ولسوالی کلکان.
10) ولسوالی گلدره.
11) ولسوالی فرزه.
12) ولسوالی استالف.
13) ولسوالی قره باغ.
14) ولسوالی سروبی.

در ولایت کابل به تعداد 17 ناحیه است که عبارت اند از:
1) ناحیه اول.
2) ناحیه دوم.
3) ناحیه سوم.
4) ناحیه چهارم.
5) ناحیه پنجم.
6) ناحیه ششم.
7) ناحیه هفتم.
8) ناحیه هشتم.
9) ناحیه نهم.
10) ناحیه دهم.
11) ناحیه یازدهم.
12) ناحیه دوازدهم.
13) ناحیه سیزدهم
14) ناحیه چهاردهم.
15) ناحیه پانزدهم.
16) ناحیه شانزدهم.
17) ناحیه هفدهم.

2. ولایت کاپیسا (محمود راقی):
1) ولسوالی حصه اول کوهستان.
2) ولسوالی حصه دوم کوهستان.
3) ولسوالی کوه بند.
4) ولسوالی نجراب.
5) ولسوالی تگاب.
6) ولسوالی اله سای.

3. ولایت پروان (چاریکار):
1) ولسوالی بگرام .
2) ولسوالی شینواری.
3) ولسوالی سیدخیل.
4) ولسوالی جبار السراج.
5) ولسوالی سالنگ .
6) ولسوالی سیاه گرد غور بند.
7) ولسوالی کوه صافی.
8) ولسوالی سرخ پارسا
9) ولسوالی شیخ علی.

4. ولایت وردک (میدان شهر):
1) ولسوالی نرخ .
2) ولسوالی جلریز.
3) ولسوالی چک وردک.
4) ولسوالی سیدآباد.
5) ولسوالی دایمیرداد.
6) ولسوالی حصه اول بهسود.
7) ولسوالی حصه دوم بهسود.
8) ولسوالی جغتو.

5. ولایت لوگر ( پل علم ):
1) ولسوالی برکی برک.
2) ولسوالی چرخ.
3) ولسوالی خوشی.
4) ولسوالی محمدآغه.
5) ولسوالی خر وار.
6) ولسوالی ازره

6. ولایت ننگرهار (جلال آباد):
1) ولسوالی بهسود.
2) ولسوالی سرخ رود.
3) ولسوالی چپرهار.
4) ولسوالی کامه.
5) ولسوالی کوزکنر.
6) ولسوالی رودات.
7) ولسوالی خوگیانی.
8) ولسوالی بتی گوت.
9) ولسوالی ده بالا.
10) ولسوالی پچیر واگام.
11) ولسوالی دره نور.
12) ولسوالی کوت.
13) ولسوالی گوشته.
14) ولسوالی اچین.
15) ولسوالی شینوار.
16) ولسوالی مهمند دره.
17) ولسوالی لعل پور.
18) ولسوالی شیر زاد.
19) ولسوالی نازیان.
20) ولسوالی حصارک.
21) ولسوالی دربابا .

7. ولایت لغمان (مهترلام):
1) ولسوالی قرغه ئی.
2) ولسوالی علیشینک .
3) ولسوالی علینگار.
4) ولسوالی دولت شاه.
5) ولسوالی باد پش.

8. پنجشیر(بازارک):
1) ولسوالی رخه .
2) ولسوالی دره.
3) ولسوالی حصه اول خنیج.
4) ولسوالی عنابه.
5) ولسوالی شتل.
6) ولسوالی پریان.
7) ولسوالی آبشار.

9. ولایت بغلان ( پلخمری):
1) ولسوالی دهنه غوری.
2) ولسوالی دوشی .
3) ولسوالی نهرین.
4) ولسوالی بغلان جدید.
5) ولسوالی خنجان.
6) ولسوالی اندراب.
7) ولسوالی ده صلاح.
8) ولسوالی خواجه هجران (جلگه).
9) ولسوالی برکه.
10) ولسوالی تاله و برفک.
11) ولسوالی پل حصار .
12) ولسوالی خوست و فرنگ.
13) ولسوالی گذرگاه نور.
14) ولسوالی فرنگ و غارو

10. ولایت بامیان (بامیان ):
1) ولسوالی شیبر.
2) ولسوالی سیغان.
3) ولسوالی کهمرد.
4) ولسوالی یکاولنگ.
5) ولسوالی پنجاب.
6) ولسوالی ورس.

11. ولایت غزنی (غزنی):
1) ولسوالی ولی محمدشهید(خوگیانی).
2) ولسوالی خواجه عمری.
3) ولسوالی واغظه.
4) ولسوالی ده یک.
5) ولسوالی جغتو.
6) ولسوالی اندر.
7) ولسوالی زنخان.
8) ولسوالی رشیدان.
9) ولسوالی ناور.
10) ولسوالی قره باغ.
11) ولسوالی گیرو.
12) ولسوالی آب بند.
13) ولسوالی جاغوری.
14) ولسوالی مقر .
15) ولسوالی مالستان.
16) ولسوالی گیلان.
17) ولسوالی اجرستان.
18) ولسوالی ناوه.

12. ولایت پکتیکا(شرن):
1) ولسوالی متا خان.
2) ولسوالی یوسف خیل .
3) ولسوالی یحی خیل.
4) ولسوالی سر روضه.
5) ولسوالی اومنه.
6) ولسوالی زرغونه شهر.
7) ولسوالی گومل.
8) ولسوالی جانی خیل.
9) ولسوالی سروبی.
10) ولسوالی ارگون.
11) ولسوالی زیروک.
12) ولسوالی نیکه .
13) ولسوالی برمل .
14) ولسوالی گیان.
15) ولسوالی دیله و خوشامند.
16) ولسوالی وازه خواه.
17) ولسوالی ورممی.
18) ولسوالی تروو.

13. ولایت پکتیا(گردیز):
1) ولسوالی احمد آبا.
2) ولسوالی زرمت.
3) ولسوالی شواک.
4) ولسوالی وزه خدران.
5) ولسوالی سیدکرم.
6) ولسوالی جاجی.
7) ولسوالی لجه احمد خیل.
8) ولسوالی جانی خیل.
9) ولسوالی سمکنی.
10) ولسوالی دند پتان.
11) ولسوالی لجه منگل.
12) ولسوالی میرزکه.

14. ولایت خوست (خوست):
1) ولسوالی مندوزائی (اسماعیل خیل).
2) ولسوالیگردیز.
3) ولسوالی تنی.
4) ولسوالی موسی خیل.
5) ولسوالی نادر شاه کوت.
6) ولسوالی صبری (یعقوبی).
7) ولسوالی تیرزائی (علی شیر)
8) ولسوالی باک.
9) ولسوالی قلندر.
10) ولسوالی سپیره.
11) ولسوالی شمل.
12) ولسوالی جاجی میدان.

15. ولایت کنرها(اسعدآباد):
1) ولسوالی مروره.
2) ولسوالی وته پور.
3) ولسوالی نرنگ و بادیل.
4) ولسوالی سرکانی.
5) ولسوالی شیگل و شلتن. 
6) ولسوالی دره پیچ.
7) ولسوالی برکنر.
8) ولسوالی سوکی.
9) ولسوالی خاص کنر.
10) ولسوالی غازی آباد.
11) ولسوالی دانگام.
12) ولسوالی چپه دره .
13) ولسوالی نورگل.
14) ولسوالی ناری ( نرئی)

16. ولایت نورستان(پارون):
1) ولسوالی وایگل.
2) ولسوالی واما.
3) ولسوالی نورگرام .
4) ولسوالی دواب.
5) ولسوالی کامدیش.
6) ولسوالی مندول.
7) ولسوالی برگ متال.

17. ولایت بدخشان(فیض آباد):
1) ولسوالی ارگو.
2) ولسوالی ارغنجخواه.
3) ولسوالی یفتل سفلی.
4) ولسوالی خاش.
5) ولسوالی بهارک.
6) ولسوالی درایم.
7) ولسوالی کوهستان.
8) ولسوالی یاوان.
9) ولسوالی جرم.
10) ولسوالی تشکان.
11) ولسوالی شهدا.
12) ولسوالی شهربزرگ
13) ولسوالی راغستان.
14) ولسوالی کشم.
15) ولسوالی ور دوج.
16) ولسوالی تگاب.
17) ولسوالی یمگان (گیروان).
18) ولسوالی شیغنان.
19) ولسوالی خواهان.
20) ولسوالی کوف آب.
21) ولسوالی دروازه پائین(مامی).
22) ولسوالی اشکاشم.
23) ولسوالی شکی.
24) ولسوالی زیباک.
25) ولسوالی کران و منجان.
26) ولسوالی درواز بالا (نیسی)
27) ولسوالی واخان.

18. ولایت تخار(تالقان):
1) ولسوالی هزار سموچ.
2) ولسوالی بهارک.
3) ولسوالی بنگی.
4) ولسوالی چال.
5) ولسوالی نمک آب.
6) ولسوالی کلفگان.
7) ولسوالی فرخار.
8) ولسوالی خواجه غار.
9) ولسوالی رستاق.
10) ولسوالی اشکمش.
11) ولسوالی دشت قلعه.
12) ولسوالی ورسج.
13) ولسوالی خواجه بهاوالدین.
14) ولسوالی درقد.
15) ولسوالی چاه آب.
16) ولسوالی ینگی قلعه.

19. ولایت کندز(کندز):
1) ولسوالی چهار دره.
2) ولسوالی علی آباد.
3) ولسوالی خان آباد.
4) ولسوالی حضرت امام صاحب.
5) ولسوالی دشت ارچی.
6) ولسوالی قلعه ذال.
20. ولایت سمنگان (ایبک):
1) ولسوالی حضرت سلطان.
2) ولسوالی خرم و سارباغ.
3) ولسوالی فیروز نخچیر.
4) ولسوالی روی دوآب .
5) ولسوالی دره صوف پائین.
6) ولسوالی دره صوف بالا.

21. ولایت بلخ (مزارشریف):
1) ولسوالی نهرشاهی.
2) ولسوالی دهدادی.
3) ولسوالی چارکنت.
4) ولسوالی مارمل.
5) ولسوالی بلخ.
6) ولسوالی شولگره.
7) ولسوالی چمتال.
8) ولسوالی دولت آباد.
9) ولسوالی خلم.
10) ولسوالی چار بولک.
11) ولسوالی شور تیپه.
12) ولسوالی کلدار.
13) ولسوالی کشنده.
14) ولسوالی زاری.

22. ولایت سرپل(سرپل):
1) ولسوالی صیاد.
2) ولسوالی کوهستانات.
3) ولسوالی سوزمه قلعه.
4) ولسوالی سانچارک.
5) ولسوالی گوسفندی.
6) ولسوالی بلخاب.

23. ولایت غور(چغچران):
1) ولسوالی دولینه.
2) ولسوالی دولتیار.
3) ولسوالی چارصده.
4) ولسوالی پسابند.
5) ولسوالی شهرک.
6) ولسوالی لعل و سرجنگل.
7) ولسوالی تیوره.
8) ولسوالی تولک.
9) ولسوالی ساغر.

24. ولایت دایکندی (نیلی):
1) ولسوالی شهرستان.
2) ولسوالی اشترلی.
3) ولسوالی خدیر.
4) ولسوالی گیتی.
5) ولسوالی میر امور.
6) ولسوالی سنگ تخت .
7) ولسوالی کجران .
8) ولسوالی پاتو.

25. ولایت ارزگان(ترینکوت):
1) ولسوالی دهراود.
2) ولسوالی چوره.
3) ولسوالی شهید حساس.
4) ولسوالی خاص ارزگان.
5) ولسوالی گیزاب.
6) ولسوالی چنارتو.

26. ولایت زابل(قلات):
1) ولسوالی ترنگ و جلدک.
2) ولسوالی شینکی.
3) ولسوالی میزان.
4) ولسوالی ارغنداب.
5) ولسوالی شاه جوی .
6) ولسوالی دایچوپان.
7) ولسوالی اتغر.
8) ولسوالی نو بهار.
9) ولسوالی شمل زائی.
10) ولسوالی کاکر(خاک افغان)

27. ولایت کندهار(کندهار):
1) ولسوالی ارغنداب.
2) ولسوالی دامان.
3) ولسوالی پنجوائی.
4) ولسوالی ژیری.
5) ولسوالی شاه ولی کوت.
6) ولسوالی خاکریز.
7) ولسوالی ارغستان.
8) ولسوالی غورک .
9) ولسوالی میوند.
10) ولسوالی سپین بولدک.
11) ولسوالی نیش.
12) ولسوالی میانشین.
13) ولسوالی شورآبک.
14) ولسوالی معروف.
15) ولسوالی ریگ.
16) ولسوالی دند.
17) ولسوالی تخته پل.

28. ولایت جوزجان (شبرغان):
1) ولسوالی خواجه دوکوه.
2) ولسوالی خانقاه.
3) ولسوالی منگجک.
4) ولسوالی قوش تیپه.
5) ولسوالی خمیان.
6) ولسوالی آقچه.
7) ولسوالی فیض آباد.
8) ولسوالی مردیان.
9) ولسوالی قرقین.
10) ولسوالی درزآب.

29. ولایت فاریاب(میمنه):
1) ولسوالی پشتون کوت.
2) ولسوالی خواجه سبز پوش ولی.
3) ولسوالی المار.
4) ولسوالی بلچراغ.
5) ولسوالی شرین تگاب.
6) ولسوالی قیصار.
7) ولسوالی گرزیوان.
8) ولسوالی دولت آباد.
9) ولسوالی کوهستان.
10) ولسوالی قرم قل.
11) ولسوالی قرغان.
12) ولسوالی اندخوی.
13) ولسوالی خان چارباغ.

30. ولایت هلمند(لشکرگاه):
1) ولسوالی ناد علی.
2) ولسوالی ناوه بارکزائی.
3) ولسوالی نهر سراج.
4) ولسوالی واشیر.
5) ولسوالی گرم سیر.
6) ولسوالی نوزاد.
7) ولسوالی سنگین.
8) ولسوالی موسی قلعه.
9) ولسوالی کجکی.
10) ولسوالی ریگ خان نشین.
11) ولسوالی باغران.
12) ولسوالی دیشو.
13) ولسوالی مارجه.

31. ولایت بادغیس(قلعه نو):
1) ولسوالی آب کمری.
2) ولسوالی مقر.
3) ولسوالی قادس.
4) ولسوالی مرغاب (بالامرغاب).
5) ولسوالی جوند.
6) ولسوالی غورماچ.

32. ولایت هرات(هرات):
1) ولسوالی انجیل.
2) ولسوالی گذره (نظام شهید).
3) ولسوالی کرخ.
4) ولسوالی زنده جان.
5) ولسوالی پشتون زرغون.
6) ولسوالی کشک (رباط سنگی).
7) ولسوالی گلران.
8) ولسوالی ادرسکن.
9) ولسوالی کشک کهنه.
10) ولسوالی غوریان.
11) ولسوالی اوبه.
12) ولسوالی کهسان.
13) ولسوالی شیندند.
14) ولسوالی فرسی.
15) ولسوالی چشت شریف.

33. ولایت فراه(فراه):
1) ولسوالی پشت رود.
2) ولسوالی خاک سفید.
3) ولسوالی قلعه کاه.
4) ولسوالی شیب کوه.
5) ولسوالی بالا بلوک.
6) ولسوالی انار دره.
7) ولسوالی بکواه.
8) ولسوالی لاش جوین.
9) ولسوالی گلستان.
10) ولسوالی پرچمن.

34. ولایت نیمروز(زرنج):
1) ولسوالی کنگ.
2) ولسوالی اصل چخانسور.
3) ولسوالی چار برجک.
4) ولسوالی خاشرود.
5) ولسوالی دلارام.

در کشور عزیزما افغانستان به تعداد(34) ولایت ، تعداد(364) ولسوالی رسمی ، تعداد (10) ولسوالی مؤقت و به تعداد (17) ناحیه موجود است.

ترتیب کننده عبدالکبیر صدیقی به تاریخ 28/8/1392