آرشیف

2019-2-13

mazizi

تعجب ابلیس ؟!

 

ای که شیطان درعجب از کار تان

مــــانده است بر شیوۀ رفتـــار تان
 

بیسواد و جاهـــل ودرمانـــده را

بر سر شان می نهیــد افسار تان

 

منحرف کردید عوام الـناس را

با چنــین افـکار واین پنــدار تان

 

از برای شهـوت فـــرج وشکم

بوده هر تبلیغ وهــر پیکار تان

 

در دکان خود ندارید مـــایه ای

جز متاعِ مکـر وننگ وعار تان
 

عرضۀ تان جملگی خزعبلالت

جهــل مردم رونـــق بازار تان

تا بکی بر جــا هــلان باشید سـوار؟

با عـبــا وریش واین دستــار تــان!

 

چون طفیلی زندگانی می کنیـد

زهر تان باد ،طعمۀ مردار تان

 

ملــت آزاد وبا فــــرهنـــگ را

خوار گردید ازچنین کردار تان

 

عــاقبت این خلق حتمی بشکنــد

پوزوکله صورت ورخسار تان

 

ازخدا خواهـد « عزیزی» هر زمان !

محـــــو سازد از زمـــین آثـــار تــان

————————————–

م – ع – عزیزی

ساعت – 08:15

روز پنجشنبه چهارم دلو سال 1397 هجری شمسی

مطابق به : 2019-01-24