آرشیف

2015-1-8

عبدالظاهر توانا

تظاهرات های مردم غور حکومت کرزی را آشکار میکند

وطن یعــنی متاع پر فــروشی
که دارد او چه بازارخروشی

وطن یعنی ملت را پوست کردن
وپوستش را فدای دوست کردن

وطن یعنی به هر کنج انفجاری
نه با توپ وتفنگ، با انتحاری

وطن یعنی همان طلاب اکـــرام
اگرچـه در سیاست اندکی خــام

دل طالب به فرمان شاد کــردن
برادر را زحـــبس آزاد کــردن

وطن یعنی حضرت همه کاره
کـــند گاهی به نفعـــم استخاره

وطن یعنی سرود مرگ خواندن
حریفان را به جای خود نشاندن

وطن یعنی ز روی خــشم گفتن
به خـواست ملتیپشــم گـفتن

وطـن یعـنی تخـم نفـاق کاشـتن
مـداری ها همـچو لایـق داشـتن

وطـن یعنی خـُرم از ارگ شــاهی
دهــد راپور به دشمن گاه گاهــی

وطن یعنی سفر کردن به ایران
گرفــتن پول زآخوند ها فراوان

وطن یعنی با «اوباما» نشستن
قــرارداد فروش خـــاک بســـتن

وطـــن یعـــنی گــروه ما فـــیایی
بمن چه که توخواهی یا نخواهی

 

“مسعود حداد”
فرستنده: انجینر عبدلظاهر توانا