آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

تصویر

 

کی شود تصویر آن ویرا نه است

بی ز بام دربگو یند خا نه است

روز گا رش پر تلا طم هر ز ما ن

زیر پا ی موجهای بی کرا ن

قله ای بر پهنه دنیای ما ست

اوج پر واز صدای اهی ما ست

رزم گا هی در همه ابعاد جنگ

نو ها با کهنه می با رند رنگ

روحی بر سود جها نداران خون

آن ستیغ رنگ اضداد و جنون

زر فنائی بر همه بد بختی ها

پر تگا هی پر زوحشت با صدا

قبر بر فیلا ن مست و گمرا ه

کز سرا بش بی‌خبر رفتند بچا ه

با شگا هی فتنه و ار باب کین

جای تر دید ی حیا و عقل ودین

جا یگا هیست پر ز رنجی آدمی

بر سریر تخت آتش ما تمی

دا من رنگین ز خون بی گنا ه

لو ح تقدیری ز بد بختی سیاه

پیر زالی پا فتا ده چشم کور

خا نه تا ریک پر از مار و مور

معبد تر سا یهود و کفر دین

نیست میثا قی بجز شکش یقین

آتش نو سو خته ا ن عهد کهن

خا ک او بر ده بهر کوی و دمن

بی همه و با همه با شد بنا م

پخته در شکل لیک با معنی خا م

در نظا م وا ز گو نش جر عه ها

پر ز می از کف نمی گر دد رها

شا هد ش با زیگر گبر سپا ست

ساز سو دش دا ئما در گو شهاست

شیخی اورا نیست دگر در توان

کز ا صا لت حر ف ارد در زبان

انعکا سی کز وجود این تنست

ار زو را در بقا یش رهزن است

 

داکتر نصیر ندا

حر منی 2011