آرشیف

2015-1-7

مفتی ابوالفیض بشری غوری

تصویر چند از موقعیت مسجد جامع ومدرسه دینی تپه تل دوی ویا سنگر تانگ چغچران

بسمه تعالی !

 

این تصویر گوشه ای شمالی مسجد است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ ودر جنوب تپه دریای هریرود بنظر میرسد
1 – گوشه شمالی شهر چغچران مرکز غور: درپهلوی راست سه آنتن مثلث گونه دیده میشود این سمت تپه توپچی است ودرپهلوی چپ آنتن جداگانه ای به چشم میخورد آن تپه ای تل دوی ویا سنگر تانگ است ودرکنار آنتن خالی گاهی دیده میشود ودربناگوشی تپه خانه کوچکی است زمین مسجد از همانجا آغاز میگردد

این تصویر گوشه ای شمالی مسجد است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ ودر جنوب تپه دریای هریرود بنظر میرسد
2 — این تصویر سرتپه موقعیت سنگر است که اتاق و خزهای جنگی اش هموار شده آثار از آنها نمیباشد وسنگ های وریگ های مسجد دیده میشود
 

این تصویر گوشه ای شمالی مسجد است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ ودر جنوب تپه دریای هریرود بنظر میرسد
3 – این تصویر نیز سر تپه است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ روسی بنظر میاید که اطفال بالایش بازی دارند 
 

این تصویر گوشه ای شمالی مسجد است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ ودر جنوب تپه دریای هریرود بنظر میرسد
4 — این تصویر گوشه ای غربی مسجد است که کتار سنگهای مسجد نیز به چشم میخورد.
 

این تصویر گوشه ای شمالی مسجد است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ ودر جنوب تپه دریای هریرود بنظر میرسد
5 — این تصویر گوشه ای شمالی مسجد است که سنگها وریگها ولاشه ای تانگ ودر جنوب تپه دریای هریرود بنظر میرسد.
 

 این تصویر سمت غربی سر تپه است که مسافری از سرک عمومی درحال گذر ولاشه تانگ وسنگها وریگها هم دیده میشود
6 – این تصویر سمت غربی سر تپه است که مسافری از سرک عمومی درحال گذر ولاشه تانگ وسنگها وریگها هم دیده میشود.
 

درصورتیکه در صندوق اعانه انجمن مهاجرین افغانی در اروپا بودجه موجود ویا پسان موجود گردد ومارا یاری دهند کمک شان به دیده قدر زیری نظر این مردم است: 
1 – یک نفر از موی سفیدان محل 
2 – دونفر از شورای علما
3 – یک نفر از حج واوقاف 
4 – یک نفر از شورای ولایتی ولایت غور.
انشاالله 
حساب بانکی در کابل بانک جدید New Kabul Bank 
1048116001787 ABOL FAIZ BASHARI