آرشیف

2015-1-25

محمد منیر علم

تصویر همایش تجلیل از هفته شهید به مناسبت دهمین سالگر شهادت قهر مان ملی کشور شـهـید احمد شــاه مسعود

تصویر همایش تجلیل از هفته شهید به مناسبت دهمین سالگر شهادت قهر مان ملی کشور
 
تصویر همایش تجلیل از هفته شهید به مناسبت دهمین سالگر شهادت قهر مان ملی کشور

 
 یکشنبه  18 سیپتمبر 2011 در شهر  بیفر ویک  هالند  سالون وی آی پی..
 
گزارش سیما و محتوای محفل بشرح آتی حضور علاقمندان وخوانندگلن محترم به تصویر کشیده میشود.
از لحاظ ظاهری قسمت پیشروی ستیژ در پیشا پیش چشمان حاضرین با تصویر بزرگ قهر مان ملی وشهدائی دیگر کشور مزین واکلیل  گل های بسته در پایان تصاویر شهداء برسم احترام گذاشته شده بود.در سمت چپ وراست تصویر قهر مان ملی تصاویر شهدای بچشم میخورد که غالبا در سالهای أخیر به شهادت رسیده بودند وتنی چندی از دوران جهاد نیز بودند.
* حدود پنجصد تن از افغانهای مقیم هالند وکشور های اروپای أعم از زن ومرد درین همایش شرکت ورزیده بودند.مهما نانیکه از افغانستان درین محفل حضور به هم رسانیده بودند عبارت بودند ازمحترم احمد ضیاء مسعود معاون أسبق رئیس جمهور کرزی وبرادر قهر مان ملی کشور شهید أحمد شاه مسعود،.محترم محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه ویا سنائی کشور، محترم فر هاد عظیمی نایب منشی  پارلمان، حاجی محمد ابراهیم امان معاون اامنیت امور پارلمان ومحمد کاظم وسید احمد جامی مسئول فرهنگی بنیاد شهید احمد شاه مسعود در کابل.. درکنار این مهمان ها سفیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان جناب عنایت الله نبیل وسائرکارمندان سفارت  چون فضل الرحمن فاضل یار وغیر در صفوف اول ودوم أخذ موقع کرده بودند.درسمت راست سالون خانمها ودر قسمت مابین وچپ آقایون بر چوکیهای سفید رنگ تکیه زده بودند.
درست پانزده دقیه به پنج عصر مانده بود که  آخرین  وأصلی ترین مهمان محفل جناب احمد ضیاء مسعود برادر شهید احمد شاه مسعود ومعاون سابق رئیس جمهور کرزی با نعرۀ های تکیبر گروه تشریفات استقبال ووارد سالون شد که حاضرین محفل به احترام ایشان به پا استاده رسم مهمان نوازی را بجا آوردند.متعاقبا یک تن از أعضای ستاد بر گزاری همایش بنام نوزادی  حضور مهمانا را به زبانهای  پشتو ودری خیر مقدم گفت وبعد از سرایش شعر  در وصف قهر مان ملی کشور  احمد سعید جامی را که از کابل تشریف آورده بودمن حیث گر داننده  أصلی محفل معرفی وازوی دعوت نمود تا به محلیکه برایش تنظیم شده بود تشریف ببرد . این جوان از استعداد وقریحه  سر شار وعالی شعر وادب بر خوردار بود وبا صدای گیرا واثر گزارش توانست توجه حاضرین را در همان لحظه بسوی خویش جلب نماید.
* محفل با تلاوت آیات روح بخش الهی توسط شخصی بنام  قاری سلطان محمد تاج زی آغاز شد….. متعاقبا  گروپ از پسران  برسم احترام وحسن افتتاح سه اکلیل  گل را به پای تمثال شهید احمد شاه مسعود گذاشتند وسه تن از دختران خورد سال برگ های گل  های پر پر شده در فرش پا ئین عکس های ریختند وبعد سرود آزادی از طرف صدیق شباب در محفل در حال دکلمه ویا لبسنگ شد که گروه ده نفری جوانان که ملبس به یونیفورم خاص پکول وبلوز های منقش به تصویر قهر مان تصاویر قهر مان ملی را در دست داشتند برسم احترام تاختم سرود آزادی به پیش روی حاضرین استاد شدند وبعد رفتند.
سخنران اول:سخنرانی محفل با صحبت های عنایت الله نبیل سفیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم هالند آغاز شد.آقای نبیل ضمن تمیجد وبزرگداشت از مقام شهداء وبخصوص شهید احمد شاه مسعود اتحاد وهمدلی را شرط بر آورده شدن آرزوی شهداء دانست وبعد به دو کانفرانس اشاره کرد که یکی بتاریخ دوم نو مبر در استانبول ودیگری بتاریخ پنج دسیمبر در بن بر گزار میشود که در آینده افغانستان تأثیری با سزای دارد.ضمنا جنگ های تحمیلی را که باعث کند شدن پروسه باز سازی در کشور شده به شدت نکوهش نمود.
 
گزیدۀ از سخنان محترم احمد ضیاء مسعود:
سخنران أصلی محفل محترم احمد ضیاء مسعود بود وی ضمن اشاره به فراز وفرود های تاریخ جهاد مقاومت و بر شمردن اوصاف خجسته وسجایائی نیک قهر مان ملی کشور به اوج ها وفراز های از اندیشه های قهر مان ملی  کشور طور تفصیلی تماس گرفت.احمد ضیاأ مسعود: گفت قهر مان ملی تنها فر مانده نظامی نبود وهدف  نظامی گری هم نداشت. او راه جهاد ومقاومت را بخاطر صلح، تأمین عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها وتعصبات  جاهلانه وظالمانه حکومت های وقت انتخاب کرد.در حوزه حاکمیت وصلاحیت احمد شاه مسعود قهر مان ملی کشور معارف، صحت وارزش های مدنی ودموکراتیک متناسب با  پیشرفت های نظامی انکشاف میافت.چنانچه شما در کلپ های تصویری آن مشاهده مکینید که بر انتخابی بودن نظام سیاسی، سهمگیری زنان در سر نوشت کشور ورشد معارف وعرضه خدمات اجتماعی متناسب ومتعادل تأکید مینماید.بلی  قهر مان ملی کشور بحقوق سیاسی ومدنی  ساکنان کشور بدون تبعیض جنسیتی، قومی ونژادی یکسان باور داشت.ومحور شایسته وقابل پذیرش برای همه ملیت های ساکن در کشور بودند.وی تبلیغات  استخبارات پاکستان وحقلقات مزد گیرش را علیه خود ارادیت واستقلال اندیشی قهر مان ملی یک امر طبیعی  دانست وگفت.اگر طالبان منهای شرارت وخشونت وتمامیت خواهی وتسلیمی افغانستان به پاکستان هدف دیگری دارند لطف کنند همه خواستها وپیشنهادات خو را ماده وار تسلیم دولت افغانستان وجامعه جهانی نمایند تا روی آن بحث  شود.اگر طرحی جزأ کشتن وبستن وسوختن وویرانی افغانستان ندارند نباید ایشان را برادر خواند.ایشان پیوسته داعیه صلح دولت را رد کرده اند.در کلتور وفرهنگ افغنها وحتی ارشادات دینی رد کردن داعیه صلح  خیلی ها زشت ونا بخشودنی است.
احمد ضیاء مسعود بحران سیاسی وامنیتی جاری را نتیجه بی تدبیری وبی کفایتی در رهبری نظام سیاسی افغانستان دانسته شخص حامد کرزی را به سنت گرائی وعقب گردی متهم ساخت.او طور نمونه یاد آور شد که جناب رئیس جمهور بعد از شهادت احمد ولی کرزی بجای تقویت  ادارۀ محلی قندهار وفرا خواندن مردم به دور مسئولین حکومتی  دستار را بر سر ودستمال را برکمر برادر کهترش گذاشت وقوم خاصی را بحمایت ازوی فرا خواند بدین تر تیب رسم قوگرائی را از نو بنیاد گذاشت که با نورم های نظام داری ومقتضیات زمان خیلی مغایرت دارد .وهمچنین فرار رئیس جمهور  از مصوبات پارلمان کشور وپناه بردن به جرگه عنعنوی را یکنوع سنت گرائی غیر مدرنیته  دانست که بر هنجار های نظام داری در عصر فعلی مطابقت ندارد.وی همچنان انتخاب اشخاص بی هویت وبی ماهیت را من حیث تیم همکار که در داخل کشور هیچگونه پایگاه اجتماعی ندارند از عوامل دیگر بحران دانست .وگفت این بسیاری از این اشخاص  تا بعیت خارجی دارند  نسبت به افغانستان به کشور های متبوع خود مائل اند واز افغانستان ورسومات مردم آگاهی چندانی ندارند واز مردم وارزشی إعتقادی وملی افغانستان فرسخ ها فاصله دارند.ایشان بجای ایجاد بستر سالم امنیتی ورفاه اجتماعی در افغانستان وادامه زندگی در سر زمین شان بیشتر به فرار ویا سر مایه گذاری بخارج از کشور فکر میکنند وشیوع  فساد وقانون شکنی هم ناشی از چنین طرز فکری است که وارثین نا مشروع جهاد ومقاومت مردم افغانستان  در پی آن اند.این افراد که هیچنوع زحمت وتکلیفی را ندیده اند جهاد ومقاومت علیه تجاوز واشغال را به استهزآئ گرفته مجاهدین را جنگ سالار مینامند.این گروه  زلو ها وهلو های مفت خوری اند که خون ملت را زیر نام دموکراسی وحقوق بشر می مکند وبا اندکترین تحول بجای مقاومت فرار میکنند.
از فراز های دیگری صحبت های احمد ضیاء مسعود:وی در ادامه صحبت هایش نبود أحزاب سیاسی فراگیر ملی ونهاد های مدنیی اثر گذار را از چالش های دیگری بحساب آورد که  میدان را برای یکه  تازی وخود کامگی حاکمیت هموار ساخته  است وی تأکید نمود که دموکراسی واقعی وقتی تمثیل میشود که أحزاب سیاسی فعال متناسب با نفوذ ومؤثریت خویش در سر نوشت کشور نقش بازی کنند  در همین ارتباط به تشکیل یک نهاد ویا جبهه وسیع وفرا گیر ملی  نیزاشاره کردوافزود فعلا هیچگونه بدیل برای جایگزینی نظام فرسودۀ سیاسی وجود ندارد وادامه این وضع زندگی را بر ملت ما دشوار میسازد لذا تشکیل  و پی ریزی یک حرکت سیاسی فراگیر، خوشنام وباتجربه که حامی ارزشهای إعتقادی، اخلاقی وملی مردم افغانستان ونورم های جامعه جهانی باشد یک امر ضروری است.
در قسمت پایانی صحبت ها محترم احمد ضیاء مسعود به أهمیت کانفرانس بن دوم اشاره کرد وگفت درین کانفرانس کار کرد های نظام فعلی درده سال گذشته محاسبه وراه های بیرون رفت از بحران افغانستان به سنجش گرفته میشود واز نظر من این کانفرانس در سر نوشت  افغانستان آینده خیلی با ارزش است، عناصر ونیرو های اشتراک کننده باید ازین فرصت استفاده أعظمی کنند تا خدای نا خواسته افغانستان مانند گذشته در سیه چالهای بحران امنیتی اقتصادی ومدنی فرو نرود. صحبت های احمد ضیاء مسعود تصویر واقعی از تاریخ جهاد ومبارزه  را به نمایش گذاشت وبیشتر بر واقعیت ها تکیه کرد تا عواطف وإحساسات وشعار های تکراری.از دید حاضرین محفل این سخنرانی خیلی وسیع، همه جانبه، شفاف پیام دار و عالی بود ،حاضرین توانستند از صحبت های شان بحد کافی بهره بگیرند
* سخنران بعدی فر هاد عظیمی  نایب منشی ولسی جرگه .یا پارلمان بود .وی به نمایندگی از پارلمان وشهریان بلخ باستان وخصوص استاد أعطا محمد نور به حاضرین سلام گفت.وبعد پیام استاد أعطا محمد نور را که بمناسبت هفته شهید ودهمین سالگرد شهادت قهر مان ملی کشور تر تیب شده بود بخوانش گرفت. وی در میانه های متن پیام یک جمله معترضه را از خود افزود واز احمد ضیاء مسعود خواست(تا با گروه هائیکه استراتیژی مشخص ندارند وخوش نام هم نیستند جبهه مشترک تشکیل ندهد) وبعد به فرائت پیام ادامه داد.وی مداخله حکومت در امور پارلمان را دلیل پیچیده شدن اوضاع دانست واز حکومت قسما انتقاد نمود.اما از دست آورد ها وپیشرفتها هم یاد آوری کرد.
* متعاقبا از آقای گیر وال تقاضا بعمل آمد تا صحبت های خویش را بمناسبت هفته شهید ایراد نمایند.وی پیرامون شخصیت قهر مان ملی کشور صحبت نمود وگفت همه شهدائیکه تصاویر ونامهای شان درین محفل بچشم نمیخورند بالای ما حق دارند وما ایثار وفدا کاری را از ایشان به ارث برده ایم.او بر رهروان راه مسعود انتقاد نمود که بیشتر به لند کروزر وقصر های مجلل توجه کرده اند تا پیاده ساختن اندیشه ها وافکار او او خاطره از وطندوستی قهر مان ملی حین شهادت قهار عاصی شاعر هدفمند وپر آوازۀ کشور یاد کرد وبعد  افزود وضعیت فعلی حکایت از عدالت وهمزیستی نمیکند وبرخی با زر اندوزی از ملت خیلی فاصله گرفته اند.وی  از داکتر عبدالله بخاطر انصرافش از رفتن به دور دوم انتخابات نیز انتقاد کرد وگفت پیروزی شرط نبود تمثیل ونهادینه سازی دموکراسی یک دست آورد بود که باید تکرار میشد وإظهار داشت که دوستان در صحبت های شان به محدودۀ جغراقیائی کوچک  چون پنجشیر وهندوکش تماس میگیرند که ملی بودن واقعیت هارا نسبتا زیر سوال می برد بناء از دوستان تقاضا میشود تا از أفق وسیعتر به قضایا نگاه بیاندازند وافتخارات کشور را محدود به دره وسر زمین خاص نسازند.مسعود قهر مان ملی همه مردم افغانستان بود نه از پنجشیر وجغرافیای بخصوص در کشور.. حاضرین از جسارت وجرأت این سخنران نیز استقبال نمودند.
* سخنران بعدی محفل محترم محمد أعلم ایزدیار معاون اول سنای کشور بود که ضمن ابراز سلام وخوانش پیام مشرانو جرگه به سه خاطرۀ از همراهی با قهر مان ملی کشور اشاره کرد که به تقوی استقامت وآینده اندیشی  ایشان شهادت میداد وی به دست آورد ها ی ده سال گذشته از جمله رسانه های خبری صوتی و وتصویری اشاره کرد ومانند سائرین از بحران وکمبودی ها شکایت  داشت.
وبدنبال آن از بنیگره محشر دوشیزۀ جوان تقاضا بعمل آمد تا سروده اش را به ارتباط هفته شهید بخوانش بگیرد.هر چند گرداننده محفل انتظار محشر آفرینی ا را داشت ولی صدای آهسته وجرأت پا ئین انتظار را بر آورده نساخت.محفل با خوانش مقاله در وصف قهر مان ملی کشور وذم شئونیزم قبیله وتیم تمامیت خواه حکومت توسط خانم فرشته حضرتی یکی از فعالان سیاسی فر هنگی  افغان در کشور سویدن به پایان رسید ودر پاین محفل از قاری دیگری بنام پیشتاز تقاضا بعمل آمد تا با دعائیه محفل را حسن اختتام بخشد که قاری خوش صدا با ادغام والحان فراوان شعر وقرائت ودعارا تحفه روح شهدای افغانستان ساخت:.ساعت هشت شام غذائیکه جهت مهمانان تهیه شده بود صرف شد.وحاضرین مجلس با گر فتن عکس های یاد گاری وتبادله شماره های تلیفون تا سال دیگر به آدرس همین وقت وهمینجا  با هم بدرود گفتن.

خوشــا آنانکه جا نان میشناسند      طــریق عشق وایمان میشناسند
بسی گفتیم وگفتند از شهیدان          شهیدان را شـهیــدان میشناسند

حسن ها ونا رسائیها ی محفل:
سالون مانند سالهای دیگر تز ئین شده بود با تصاویر وگلها .سخنرانیهای خوبی بود تقریبا از لایه ها واقشار مختلف کشور وملیت های ساکن در افغانستان نمایندگی میکرد…سخنرانان بیشتر مهمانان بودند وصحبت های مناسب ومعتدل داشتند ولی محترم احمد ضیاء مسعود صحبت خیلی همه جانبه مفید وملی داشتند.گرداننده محفل شخصیت با استعدادی بود وتوانای مدیریت فوق العاده را داشت  وسروده های میان بر نامه اش که مفاهم بزرگی را ارائه میکرد پیوسته از طرف حاظرین استقبال میشد. وانتقاد آقای گیروال هم حسن خودرا داشت. خوب بهتر است از خوشبینی بگذریم و نا رسائیهارا بخاطر بهتر سازی در اینده حساب کنیم .
 
محفل خیلی دیر تر از وقت  تعین شده آغاز شد.
گرداننده محفل اقای جامی  خیلی کم خواب وخسته بود.چون مسقیما از میدان هوای به محفل آورده شده بود و24 ساعت استراحت نکرده بود.گاهی بر سر میز خطابه خواب میرفت.چنانچه وقتی فر هاد عظیمی را به ستیژ فرا خواند بجای محترم فر هاد ..فر هاد جان خطاب کرد.
قاری سلطان تاج زی آیات قرآن شریف را خیلی غلط خواند  ودعا بدتر از آن بود.
جوانان حامل تصویر قهر مان ملی خیلی بی نظم ونا همگون استاده بودند.
سروده آزادی که توسط صدیق شباب لبسنگ شد با موزیک همراه بود از نظر من با محفل خیلی مناسبت نداشت.
نسبت به سالهای قبل تعداد حاضرین از حیث کمیت وکیفیت  کم وضعیف بود.
گروه تشریفات مهمانان را درست بدرقه نمیکردند یعنی مهمان نوازی هم ضعیف بود.
قاری صاحب پیشتاز که باید دعای ختم را میخواند بیشتر از برخی سخنرانان وقت گرفت.شعر خواند با ادغام  وغنه والحان در شعر وبعد تلاوت قرآن وبعد زمزمه 99 نام پروردگار با همان صدائیکه در برخی تلویزیونهاست مقصد تمرین کرد.شاید برای بعضی خوش ایند بوده باشد.
 
 تهیه شده توسط   محمد منیر علم 
18ذسیپتمبر 2011 هالند.