آرشیف

2015-1-22

زمان الدین فروزانفر

“تصمـیم” ابزار تغیر زندگی

 

 به قول سید جمال الدین افغان (تصمیم نصف موفقیت است) راه موفقیت همیشه در دست ماست تا با تصمیم خود به سوی آن حرکت کنیم زیرا موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن ، برای شاد زیستن وموفق بودن انسان نیاز دارد که همواره احساس کند که درحال "رشد" است وبرای موفقیت در امور جهان ، سازمانها وتحول آفریدن به سرنوشت خود ودیگران باید تصمیم اتخاذ کند زیرا که "It is in your moments of decision that your desting is aped"  در لحظات تصمیم گیریست که سرنوشت شما شکل میگیرد" ممکن است از خود بپرسید "یک فرد چه میتواند بکند تا واقعآ تغیری در جهان بوجود آید ؟" چگونه یک فرد میتواند تحول ایجاد کند ؟ چگونه ممکن است به هدفی برسید ؟ چه عامل سبب میگردد که بعضی افراد محبوب هستند ؟ .
اولین قدم برای رسیدن به هدف داشتن هدف است واولین نقطه آغاز تغیر مثبت در زندگی تصمیم گیری ونقشه مسیر حرکت است بگونه مثال "برای ساختن خانه به نقشه احتیاج است باید اول ترتیب وتوالی هر مرحله را بدانید تمام مواد واقدامات آنرا مهیاء ساخته ونقشه آنرا طرح کنید" زندگی نیز همین قسم است ، اکنون موقع کشیدن نقشه وموفقیت است ؛ همین حالا مطالعه را متوقف کن ویک تصمیم روشن ومرتب برای ایجاد قدرت وباورمندی در وجود خود بگیروبا تصمیم خود هدف خودرا مشخص وبا تمام حواس بدن واراده خود بسوی آن حرکت کن ، هیچ دیواری نمیتواند در مقابل اراده انسان مقاومت کند . چه جالب ضرب المثل است که ِ(انسان از سنگ سخت تر واز گل نازک تر است) روح انسان تسخیر نا پذیر است اما اراده به پیروزی ، اراده تغیرمسیر زندگی ومسلط به آن فقط هنگامی ایجاد میشود که شما تصمیم بگیرید وباور کنید که هیچ مشکل ومانعی نمیتواند مانع شما شود . کسانی هستند که در میان انبوهی از مسائیل مبهم دست وپا میزنند ، امروز به راهی میروندوفردا به راهی دیگر؛ کاری را شروع نکرده به کاردیگر میپردازند ، مسیری را پیش گرفته وناگهان در جهت خلاف آن تغیر مسیر میدهند .
نه تنها اینکه باید تصمیم بگیرید که به چه هدف های برسید ، بلکه باید تصمیم بگیرید که چگونه فردی میخواهید باشید ، اکثرآ کسانیکه از کار خود ناراضی هستند ، پرسان کنید " چرا امروز سر کاررفتید ؟" معمولا جواب میدهد که مجبور بودم ، باید بدانیم که مجبور به انجام کاری نیستیم که درآن علاقه وشوق نداریم چون با تصمیم خود حرکت میکنیم و باید به نگاه و حرکت مان را به هدفی متمرکز سازیم که به آن علاقه مندیم نه به آنچه که در تردید هستیم ومتوجه باشید که هرآنچه را که پیوسته به عبارت «من هستم » پیوند میدهید همان خواهد شد .
همه پیشرفت های انسانی بایک تصمیم آغاز شده است وتصمیم نیرویی است که امور نا مرئی ورؤیا ها را به واقعیت تبدیل میکند ؛ اغلب مافراموش میکنیم که دارای حق انتخاب هستیم وبا انتخاب وتصمیم خود میتوانیم در هر یک از لحظات زندگی بوسیله امکانات که در دست وقدرت ماست ، تغیر وتحول را ایجاد کنیم که آن حاصل یک یا دو تصمیم است ودر یک لحظه میتوان قدرتی را در خود به وجود آورد که تاریخ را دگرگون کرد اگر با خود باور کنیم وبه هیچ شکستی تسلیم نشویم به زندگی میتوان همرا با عمل تغیربیاوریم افلاطون میگوید «موفقیت %99 پشت کار و%1 استعداد است» .
دست روی دست گذاشتن وکاری نکردن وتسلیم شرایط شدن توقع آدم را از زندگی پائین میاورد وهر اتفاق بدی که رخ دهد شخص به آن راضی شده  و میگوید تقدیر چنین بود ، نخیر: هرگز نقدیر چنین نیست بلکه خودت تقدیر را چنین تدبیر کردی زیرا «العبدُ یُدبروالله یُقدر» خداوند "ج" هرگز برای بنده خود چنین زیر پا افتادن ویآس غفلت را تقدیر نکرده است آنچه به زندگی اتفاق می افتد تدبیر بنده است .
در موقع شکست وناکامی بجای آنکه برسر بزنیم ، تسلیم شرایط شویم وچون زنان گریه کنیم باید باندیشیم واز شکست خود درس عبرت بگیریم وبه یاد داشته باشیم که در زندگی شکست وجود ندارد فقط نتیجه مهم است ، اگر به نتیجۀ رسیده اید که دلخواه شما نیست از آن درس عبرت بگیرید وسعی کنید که در آینده بهتر تصمیم بگیرید.
 
کلید موفقیت نهایی دارای چهار مرحله است :
اول : اینکه بطور قاطع مشخص کنید که چه هدفی را به سر دارید ودر زندگی چه میخواهید.
دوم : تصمیم بگیرید که قدم های استوار وبزرگی را برای رسیدن به هدف بردارید ودست به عمل بزنید .
سوم : اقدامات خود را کنترول کنید تا ببینید که کارهای که میکنید مؤثر اند یا خیر .
چهارم : طرز فکر وشیوه خودرا تغیر دهید تا به هدف دلخواه خود دست یابید .
خواننده گان عزیز! متن فوق تنها برای کسانی نیست که دانش ومهارت علمی دارند بلکه مصداق همه هدف داران ومبارزین آزادی است ، خیلی از انسانهای هستند که سواد چندانی ندارند وتعداد از آنها زنان ودختران جوان هستند که با نیروی فکری وتصامیم تغیر ناپذیر خود رؤیاها وخیالات خود را به واقعیت تبدیل کردند .
به گونه مثال ابر مردی تاریخ افغانستان حبیب الله کلکانی یگانه چهرۀ بود که خودرا به اهداف واقعی واسلامی خود رساند ویک چهره قهرمان ومبارز در صفحه تاریخ ثبت
گردید در حالیکه یک شخص دهاتی وبی سواد بود توانست که لقب خادم دین رسول الله (ص) را کسب نماید واین معجزۀ توانمندی ، باورمندی وتصمیم داری وی بود.
«در جستجوی قهرمان نباشید خود قهرمان شوید».