آرشیف

2015-1-24

فرشيد مقدم

تصاوير و نگاهي بـــــه حقوق اطفال در ولايت غور

 
 
اطفال هر كشور سرمايه هاي آن كشور هستندوبراي اموزش وبالابردن سطح اگاهي از حقوق اساسي آنها بايد برنامه هاي طولاني مدت به كاربرده شود واين ضرورتي است كه براي كلان سالان هم احساس مي شود چرا كه چهار ده جنگ باعث شده تا قشر عظيمي از خانواده ها مخصوصا در مناطق  دور دست از نعمت تحصيل محروم بمانند كه خود زمينه ساز نقض حقوق اطفال مي شود تا انجا كه ديده مي شود درجامعه سنت گراي افغانستان وبخصوص  غور حتي خانواده هاي در سطح شهر اجازه تعليم وتربيه رابه اطفال دختر خود نمي دهند واين به اين معنا است كه بايد براين موضوع كار بيشتري انجام شود.بررسي ها در اين خصوص نشان مي دهد زماني كه اطفال متخلف از قانون از ولسوالي ها به مركزوبراي بررسي بيشتر به دوسيه شان انتقال مي يابند ممكن است از سوي ارگانهاي كشفي وپوليس حقوق شان  نقض شود .مواردي همچو بازداشت غير قانوني ،استفاده از ولچك وزولانه ،تهديد وارعاب ،بي اطلاعي ماندن خانواده هااز وضعيت اطفالشان پيش مي آيد كه اين نشان دهند اين است كه نه تنها اين اموزشها در سطح خانواده ها بلكه براي پوليس وارگانهاي كشفي نيز نياز مبرم ميباشد كه دراين راستا بخش اطفال كوشش داشته است تا با را ه اندازي اين گونه برنامه هاي اموزشي تصويري وهم برنامه هاي راديويي كه به صورت هفته وار از راديو هاي محلي نشر مي شود سطح اگاهي مردم را بالاببرد .
·    روز دوشنبه مورخ 17/11/1390 مطابق با 6/2/2012 ميلادي جلسات آموزشي براي اطفال در مكتب نسوان دره قاضي افتتاح شدوبراي شش روز براي اطفال اجرا ونمايش داده شد اين كورس ها كه با مشاركت وهمكاري USAID در قسمت تهيه مواد آموزشي آن كه شامل تعدادي برنامه هاي كارتوني با مضامين مختلف است  از قبيل
I.      به بد دادن دختران
II.      ازدواج اجباري
III.     حق تعليم وتربيه
IV.    كار شاقه بر  اطفال
V.      حق مالكيت
VI.     رفيق بد
VII.     وظايف ومسئوليتهاي پوليس
VIII.   معرفي قانون اساسي وشوراي ملي
اين مجموعه كه هر كدام به مدت بين 7تا 10 دقيقه است وبه زبان فارسي  براي اطفال تهيه شده است. با هماهنگي بين كميسيون حقوق بشر وبنياد پيمان جوانان در كورسهاي زمستانه براي اطفال ومعلمين واستادان كورسهاي زمستانه واطفال  پسر ودختر به مدت 6 روزوبه تعداد 253اشتراك كننده  به نمايش گذاشته شد كه علاوه برنمايش براي اطفال درمورد حقوق اساسي شان ومفاهيمي همچو:" طفل" وتعريف طفل مطابق قوانين بين المللي وقوانين داخلي ، چالشهابراي اطفال در غور وافغانستان وضرورت تعليم وتربيه براي اطفال  به تشريح بيان شد.
در بخشي از اين برنامه كه به صورت تشريحي براي اشتراك كنندگان بيان شد وعلاقه زيادي از سوي اشتراك كنندگان بهْ‌ آن جلب شد مسئله حق عدالت براي اطفال بود كه در اين خصوص به سوالات زيادي از اشتراك كنندگان جواب داده شد بيشتر اطفال و اشتراك كنندگان در مورد تخلفات اطفال ونحوه رسيدگي به تخلفات اطفال مطابق قوانين كشور بي اطلاع بودند ودرزمينه تشريح شد كه اطفال بنا به دلايل عدم تواناي در درك مسائل پيرامون ممكن است دچار تخلفات ويا نقض قانون  شوند كه اين تخلفات اگر از سوي يك انسان كلان سال انجام شود با اصطلاح  مرتكب جرم  خطاب خواهند شد وبه شخص مجرم گفته مي شود  در مطابق قوانين به اين اطفال ،اطفال متخلف ازقانون گفته مي شود كه بعد از ارتكاب عمل خلاف قانون مطابق قانون تخلفات اطفال به ان رسيدگي مي شود. در موارد ي از جمله اينكه سن وي كمتر از 12 سالگي باشدتحت پيگرد قانوني براي خود اطفال ندارد وتنها والدين اين اطفال هستند كه مي بايست در صورت وجود ضررهاي مادي به ديگران مي بايست ضررهارا جبران نمايند ولي زماني كه اطفال به سن 12 سالگي رسيدند مسئوليت كارخويش رادارند وميبايست مورد پي گرد قانون قرار گيرد وقانون نيز به دليل طفل بودن وي از لطف وعطوفت به كار گرفته تا انجا كه اخرين راه حل براي تربيت اطفال متخلف، مراكز اصلاح وتربيت اطفال متخلف از قانون مي باشد اين مركزجاي  است كه اطفال متخلف از قانون درهنگام گرفتاري وهنگام تحت مراقبت موقت قرارگرفتن از سوي سارنوالي  وزماني كه حكم دادگاه بر وي صادر شد اطفا ل دراين مراكز بايد نگهداري شود درغير اين  هيچ كس حق ندارد كه اطفال را دراين مركز بدون كدام دليل موجه قانوني نگهداري كنند اطفال همچنين داراي سارنوالي اختصاصي ومحكمه اختصاصي  درسطح ولايت مي باشند وهمچنين دولت مكلف است در صورتي كه طفل تواناني گرفتن وكيل نداشته باشد براي طفل وكيل  تعيين كندكه حضور وكيل درمحكمه اطفال ضروري است تا از حقوق اطفال دفاع نمايد.
دراين جلسات همچنان درخصوص قانون تخلفات اطفال براي اشتراك كنندگان تشريحاتي داده شد كه اين قانون داراي هشت فصل و 66 ماده است كه از طرف مجلس عالي وزراءتصويب شده است ودر مورد تخلفات اطفال ونحوه رسيد گي به تخلفات اطفال وضع شد ه است.
.دراولين  جلسه اي كه در ليسه سلطان رضيه غوري برگزارشد  خانم ميني كوروز" نماينده سفارت امريكا" وخانم انگاهمينگ" نماينده USAID" اشتراك ورزيدند وبراي اطفال واستادان صحبت كردند خانم ماريا با تشكر كردن از كميسيون حقوق بشر در نشر وتشريح حقوق اطفال براي استادان واطفال،برگزاري همچو كلاسها رابراي اطفال وهمچنين كساني كه به شكلي با اطفال اين مملكت درارتباط هستند مهم وضروري خواند.ايشان وعده داد كه كوشش خواهد كرد كه تادر اينده نزديك هم بتوانند اين گونه برنامه ها رادر مناطق  اطراف شهر چخچران هم برگزاركند تا ديگرمردم نيز بتوانند درمورد حقوق اطفال اگاهي لازم را بدست اورند.

  برنامه ها در مكتب دره قاضي برا ي اطفال دختر وپسر

 برنامه ها در مكتب دره قاضي برا ي اطفال دختر وپسر

 برنامه ها در مكتب دره قاضي برا ي اطفال دختر وپسر
 برنامه ها در مكتب دره قاضي برا ي اطفال دختر وپسر
 
 برنامه ها در مكتب دره قاضي برا ي اطفال دختر وپسر
 برنامه ها در مكتب دره قاضي برا ي اطفال دختر وپسر

 
با  تشكر
فرشيد غلام مقدم
مسئول بخش اطفال كميسيون حقوق بشر
دفتر ولايتي غور