آرشیف

2015-1-10

گ.....کوثر غوری

تشکر از همکاری شما بـــدیـن خــــــــدا

 
( استادبی پروا – ثاقب   –  نیکزاد )
گرانقدران :
استاد محترم راهنمائی ما استاد بی پروا
ونظر محمد خان ثاقب درغور ونیک محمد خان زاد درهرات !
عفو میخواهم اوصاف شمارا که خداوند برای شما عزت داده خبر نبودم همین که نامهائی شمارا  با تخلص کوتاه نوشته ام از بی ادبی خواهر شما نیست از نا بلدی من است نظرات شمارا درست خوندم نه یکبار بلکه چند بار وچیزی هم خوش شدم که من رایاری دادید مگر آنچه که لایق خوشی من بود دین را یاری دادید.
میخواهد چنین استادان دین دوست وچنین شاگردادن با ایمان چون شما .
من بخاطر دین وآخرتم ازهمه فایده های دنیاتیر شده ام.
 یک چیز یکه ازبحث گوشه است اما خالی از سود نیست بجوابم بر میخورد عرض مینمایم که در منطق صنف 11 خوانده ایم که علم بدوقسم است:
  یکی حصولی.
 ودیگر حضوری 
توضیح استاد براین شد :
علم حصولی علمیست که قبلآ در ذهن نبوده بعدآ بتصور ( نقشه ذهنی ) یاخواندن ویاشنیدن در ذهن حاصل میشود مانند اینکه از طفلی تا کنون هر چه آموخته ایم علم حصولی است.
علم حضوری  علم ست که بدون آموختن همیشه حاضراست.
 مانند علم خداوند به همه کائینات  که بدون آموختن است.
درمغز خاک وسنگ ودریا اگر پای مورچه شگسته شود پیش خداوند حاضر واز او خبر است چونکه علم حضوری دارد .
 ویاعلم شخص بخود آن مانند اینکه اگر خار بجان ما بخلد فورا میدانیم که درد بکجا است این به خواندن وزحمت کشیدن نمیباشد خود حاضر است.
یا کدام جای ما درد کند ویاغم وشادی بدل باشد فورآ میدانیم که درجان ما چی  گپ است چونکه علم آن بماحاضر است.
  خلاصه براینکه خداوند کریم به ذات خود و به تمام کائینات علم حضوردارد که همیشه پیش او حاضر است.
 و مابه مخلوقات علم حصولی داریم نه حضوری.
 یعنی آنچه که آموخته ایم وآنچه که نیاموخته ایم به آن علم نداریم .
مگر علم ما برخودماعلم حضوری است.
 لهذاعلم خودم نیزبرخودم حضوری است خودم بخود میدانم وبتوفیق پروردگار هرزن آزادی خواه را جانانه جواب داده میتوانم من در جوابیکه بفرشته صدیقی نوشته بودم برایش اشاره دادم که خواهرم می توانی فرق مرد وزن را از سوره واللیل که خود خواندی دریافت کنی.
 خلاصه براینکه هر زمان شب وروز یکی شد ما زنان بامردان یکی میشویم وقت که چنان نشده چنین هم نمیشود هر زنی که خدانخواسته بساز کافران نرم ونغز برقصد آنچه که حق باشد در برابرآن حق میگویم .
خوهران ما قبول میکنند هدایت شان است و اگر نمیکنند خرمای معجزه پیغمبر هم بدهن ابوجهل تلخ بوده.
  عیب از خرمانیست عیب از دهن است
 
 
گ…..کوثر غوری متعلمه صنف 12 دارالعلوم ابوحنیفه مرکز ولایت غور ( شرعیات)