آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

تشدید خشونت با دخالت

ازمدت دوسال بدینسو جنگ بین نیروهای دولتی وشورشیان کشورسوریه درمنطقۀ مدیترانه جریان دارد . این جنگ مردمی وداخلی به تعداد ده ها هزارکشته ازخود بجا گذاشت وبیشترازیک میلیون ازشهروندان آن به کشورهای همجوارآواره گردیدند وپایان یافتن آن هنوزهم بنظرنمیرسد . زیر نام «لشکرآزاد سوریه » نیروهای متعدد متخاصم که ازهمدیگرنهایت پراگنده ومتفرق بوده ، باهم جمع شدند وبنابراین دلیل بنام شورشیان مسمی گردیده اند . اولترازهمه کاربرد اصطلاح خشونت به مجاهدین جبهۀ النصره اطلاق میگردد که با بمب گذاری های شان مردمان ملکی بیگناه راتحت حملات وحشیانۀ ودورازکرامت انسانی قرارمیدهند . اعضأ این جبهه را جنگجویان که درجنگ های داخلی کشورهای افغانستان وعراق جنگیده ، تشکیل داده اند . روی همرفته جنگجویان تازه نفس ازکشورهای لیبیا ، الجزائیر وتونس نیز دراین جبهه فعالیت های محاربوی راانجام میدهند . ازنگاه مصارف مالی وتمویل تجهیزات جنگی ازبرای مدت دوسال بدینسوازجانب کشورهای عربستان سعودی ، قطر ونیزترکیه که عضویت سازمان نظامی ناتورادارد ، حمایه میگردند . 
جهان غرب چطوروبااستفاده ازکدام وسایل وذرایع میتواند به این جنگ خانمانسوزکه باعث خونریزی تعدادبیشماری ازمردمان ملکی بیگناه گردیده است ، نقطۀ پایان بخشد . اگرباحمایت وپشتیبانی نیروهای نظامی غربی رژیم اسد سقوط داده شود . درینصورت جانشین آن چه نوع رژیم خواهد شد ؟ آیا مردمان این کشورازظلم وستم آزادخواهند گردید ؟ آیا سرنوشت این کشورکثیرالملیتی که درآن دروزی ها ، کردها ، عربها وهمچنان فرقه های مذهبی مختلف اسلامی ،عیسوی ویهودی باهم یکجا زندگی نموده اند ، چه خواهدشد ؟ آیا ازنگاه تغیررژیم ، کشورهای فروپاشیدۀ افغانستان ، عراق ، لیبیا ومالی مثال خوبی برای یک سیاست پوچ ومیانتهی نخواهد بود ؟ آیاکشورهای فروپاشیده لانه های رابرای انجام فعالیتهای خصمانۀ تروریستی ایجاد نخواهد کرد .؟ آیا اینچنین سیاستهای عوام فریبانه هنوزهم کافی نخواهد بود ؟ علیرغم حمایت وسیع شورای مشترک کشورهای خلیج فارس ، حل نظامی ازنظرکشورهای عربستان سعودی و قطر به تعویق انداخته میشود تادرنهایت امرباید خود جامعۀ جهانی درمورداستعمال تجهیزات نظامی تصمیم اتخاذنماید . درینجاخودداری واحتیاط نسبی کشوراضلاع متحدۀ امریکا شگفت آوربوده زیرااین یگانه کشوریست که ازمصیبت وفاجعۀ جنگ افغانستان وعراق آموخته است . همچنان دروقایع وحوادث کشورلیبیا نیز نسبت به قدرتهای استعماری اسبق ، انگلیس وفرانسه محتاطانه عمل نمود . اکنون قدرتهای استعماری اسبق سعی وتلاش میورزند تا پای اتحادیۀ اروپا رادرجنگ کشور مالی دخیل سازند . 
این رابایدبخاطرداشت که مداخله ازنگاه قدامت منشورسازمان ملل متحد غلط بوده ومادۀ دوهم ، شمارۀ هفتم آن تاهنوزهم قابل اعتباربوده است ومداخله را درامورداخلی یک کشورممنوع قرارمیدهد . مطابق منشورسازمان ملل متحد باید ازمداخلات کشورهای خارجی ، عربستان سعودی ، قطر وترکیه ، نیزجلوگیری بعمل میآمد امابرعکس این کشورها خشونت راتشدید بخشیدند . ازنگاه تجهیزات نظامی مجاهدین را به عجله وشتاب کمک نمودند درحالیکه باید بجای آن هرنوع مداخله راقطع وراه حل راازطریق مذاکره بین خود اتباع وشهروندان سوریایی تقویه مینمودند . 
جامعۀ اروپا تاحال بصورت آشکارمخالف ارسال اسلحه وتجهیزات نظامی به گروه های مخالف رژیم اند . اکنون کشورهای فرانسه وانگلستان تغیرجهت داده ونیروهای میانه روی مخالفین سوریه رابادادن سلاح حمایت وپشتیبانی مینماید . آگاهان وضع سیاسی میدانند که درحال حاضرسلاح بطورمخفی به نیروهای مخالف عرضه میگردد . ناگفته نبایدگذاشت که ترس وخوف این نیزوجوددارد که گروه های جهادی تحت رهبری شورشیان بزودی قدرت را درکشوربدست آورند زیراآنها ازطرف کشورهای عربستان سعودی وقطربااسلحه مجهزمیگردند . امااین تحویلدهی سلاح درصورتی موفق بوده میتواند که طبق مرام وهدف بدسترس نیروهای میانه رو ودیموکرات قرارگیرد واز بدسترس قرارگرفتن نیروهای افراطی جلوگیری بعمل آید . درضمن « لشکرآزادسوریه» تقریبآ از۱۵۰۰ گروپ متخاصم که به قطعات وواحدهای کوچک تقسیم گردیده ترکیب یافته است . تمامی این گروپها ازمبارزۀ مشترک شورشیان مقابل نیروهای نظامی سوریه حمایت وپشتیبانی نکرده ودرحقیقت بسیاری ازآنها خواست ونفع شخصی شانرا راتعقیب نموده ونیزدرمقابل حملات گروه های مخالف دیگردولتی کدام ترس وهراسی ندارند . تحت اینچنین شرایط وفضای سیاسی مختلف النوع هیچکس تضمین کرده نمیتواند که عرضۀ سلاح بصورت دقیق بدسترس گروه های مطلوب میانه رو قرارگرفته وبدست نیروهای افراطی شورشیان نمی افتد . 
این یک حقیقت مسلم است که اختلافات بصورت خشونت آمیزونظامی حل شده نمیتواند واین درموردکشورسوریه نیزصدق میکند .تجارب می آموزاند که درمناطق بحرانی بنابرموجودیت اسلحه ومهمات نظامی باوجودپایان یافتن جنگ نیزدرگیری ها بین گروه های متخاصم صورت میگیرد . هرکه استدلال مینماید که امروزباید بخش اسلامی نیروهای مخالف تقویت گردد تابرنیروهای حکومتی بزودی موفق شده بتواند . وی باید نیزدلیل مقنع درینمورد ارایه نموده تا چطوربعدازپایان یافتن جنگ داخلی نیروهای متخاصم خلع سلاح گردند . درصورت عدم تدابیر واقدامات عاقلانه ومنطقی نه تنها کشورسوریه بلکه سراسرمنطقه مانند باروت یکسان منفجر خواهد گردید . سوریه یک جزیره نبوده که به آسانی اسلحه ازسرحدات کشورهای همجوارآن مانند لیبیا داخل این کشورگردد زیرادرصورت انتقال سلاح ازسرحدات همجوارآن جنگ داخلی درکشورهای همجوارنیزبرافروخته میشود . جامعۀ جهانی باید درینمورد توجه خاص بخرج دهد تاازورودسلاح دراین منطقه جلوگیری بعمل آید . درموردکشورسوریه بعدازسقوط رژیم بشراسد پیشبینی ها به خصوص کمرنگ بنظرمیرسد . تهدید قتل وقتال اقلیتهای ملیتی که رژیم فعلی رانه حمایت میکنند ونه ازجانب رژیم حمایت میشوند وجوددارد . گروه مذهبی علوی درمحراق توجه این تهدیدات قراردارد . همچنان پیروان مذاهب عیسوی ویهودی نیزموردتعقیبات سیاسی قرارگرفته وبه مرگ تهدید میگردند . تخریب شهرها وقصبات وفرارهای دسته جمعی ازاین محلات درداخل وکشورهای همجوار دربمیان آوردن مشکلات کمک قابل ملاحظۀ مینماید وشرایط ناگواری رادرکشورسوریه بارمی آورد . 
تاحال درحدود هفتادهزارنفردرجنگ داخلی کشورسوریه جان های شرین راازدست داده اند . یأس ، ناامیدی ها وناتوانی های وجوددارد که درحال حاضر بایدطرق وراه های پایان بخشیدن آن جستجوگردد . راه حل پایدارودوامدار این نزاع صرف ازطریق مباحثات ومذاکرات امکان پذیرمیباشد . رویهمرفته برای یک میلیون فراری که ازکشور سوریه بیجاگردیده اندباید برنامۀ کمکهای عاطفۀ بشری روی دست گرفته شود . به مناظره ومناقشۀ تحویلدهی اسلحه برای تعدادی ازاپوزیسون سوریه باید بزودترین فرصت خاتمه داده شود . اتحادیۀ اروپا تحریم های تسلیحاتی را یک عمل درست وبجا دانسته وخودرابااقدامات سیاسی وملکی متمرکزساخته تااولترازهمه فراریان جنگ ومردم نیازمند راکمک نماید . 
شبکۀ اطلاعات خارجی سازمان جاسوسی سی آی ای ( CIA ) کشورهای عربی راکمک نموده تاآنهاشورشیان رادرتهیۀ نمودن سلاح مساعدت نمایند . درین راستا روزنامۀ «لاس اینجلس تایمز» یک هفته قبل راپورارایه نموده است که حملات هواپیماهای بدون سرنشین سازمان جاسوسی سی آی ای ( CIA ) درکشورسوریه امادۀ ان است تانیروهای اسلامگرای افراطی راازبین ببرد . حکومت امریکا اعلان نمود که شورشیان کشورسوریه رابادادن سلاحهای نظامی و غیرکشنده ولوجیستیکی ازنگاه عاطفۀ بشری کمک مینماید . قرارراپور«نیویارک تایمز» افسران سازمان مخفی امریکا واقعآ درکشورهای اردن وترکیه ازمراکزقومانده های مخفی ازماه ها بدینطرف عملیات های محاربوی راانجام میدهند . این سازمان کشورهای عربی را درفروش سلاح کمک نموده ونام وگروهی راکه برای آنهاسلاح درکشورسوریه میدهد تثبیت وشناسایی مینماید . 
به اساس راپورپروازهای مخفی برای جنگ سوریه ازسال ۲۰۱۲ میلادی بدینطرف بیشتراز ۱۶۰ پروازترانسپورتی نظامی کشورهای قطروسعودی درکشورهای همجوارسوریه یعنی ترکیه واردن صورت گرفته است . درمیدان های هوایی استانبول ، انقره وانتالیای کشورترکیه وهمچنان درپایتخت اردن ، عمان ، اسلحه ومهمات درموترهای باربری کلان جابجاشده وبه مناطق سرحدی کشورسوریه انتقال داده میشود . درمناطقیکه وسایل نقلیه بمنظورانتقال سلاح عبورومرور مینماید ، سیستم دفاعیۀ راکتهای پاتریوت آلمانی ، هالیندی وامریکایی سازمان نظامی ناتوجابجاگردیده است . به اساس آمارتخمینی انستیتوت بین المللی تحقیق صلح ستاکهولم ازشروع سال ۲۰۱۲ میلادی بدینطرف بیشتراز۳۵۰۰ تن اسلحه ومهمات نظامی درکشورسوریه انتقال داده شده است .

مأخذ:

1.LEUKEFELD , K ; (2013) : Geheime Flüge für den Syrien-krieg . ND-Zeitung . Berlinausgabe . 68.Jahrgang/Nr.72 . S.8 .
2.NOURIPOUR , O ; (2013) : Auf zivile Maßnahmen konzentrieren.ND-Zeitung.Berlinausgabe . 68.Jahrgang/Nr.72 .
3.RUF , W; (2013) : Gewalteskalation durch Einmischung . ND-Zeitung. Berlinausgabe . 68.Jahrgang/Nr.72 .

 

ش.انوری
برلین ۷/۴/۲۰۱۳