آرشیف

2015-6-19

ذره بین

تشدید بحران امنیتی و حضور مافیا در نظام سیاسی

 

ار گانهای سیاسی وامنیتی کشور ادامه فعالیت وکار را در چار چوب وظایف رسمی شان در حالت بن بست می بینند.همان است که أعضائی کابینه .ج.د مافیهارا عامل عمده عدم پیشرفت در کار هی شان میدانند.

بحران سیاسی در کشور از منطق باطل دور وتسلل در تقر اراکین دولت توسط حامد کرزی منشأ میگیرد.طوریکه در نصب کردن مهره های کابینه همیشه از مهره های کهنه وتجربه شده استفاده نموده است. پرزه های کهنه, ناکام , نا کار آمد .که درهیچ بازاری جزمارکیت ارگ کابل بهائی ندارند. این بحران را وزرائی به اصطلاح تکنوکرات اما بیکاره وبی تجربه گسترش داده ند.در کشوریکه بیشتر از هر چیز به حمایت وپشتبانی مردم نیاز است بهتر است به عوش تکنوکرات های بی پایه وغیر مردمی از افراد مجرب کار دیده ومردمی انتخاب گردد.

وزیر اقتصاد  همیشه به غوغائی اطاق های تجارت مصروف است بر خلاف دور قبلی بیشتر به مطبوعات تماس میگیرد هیچ پیامی تازه ندارد از حذف وادغام تشکیلات ادارات خود صحبت مینماید.

 وزیر شهر سازی: این جناب در روز حسابدهی در مقابل پارلمان هم مقالۀ درست نداشت که مانند سائرین چون بلبل قرائت کند. وی چند روز قبل مصادف اول می 2007 در برنامۀ حقیقت  تلویزیون آریانا در برابر سوال خبر نگارکه از کندی وحتی نبود کار دروزارتش پرسید، گفت نسبت تسلط مافیائی زمین در کابل من قادر به پیاده کردن پلان شهری نیستم.من هیچنوع صلاحیت ندارم, استعفا میدهم اما تا هنوز استفا دنده است.این عالی جناب ها اول بی کفایتی خودرا زیر پرده پلانهای هفت ساله تا ده ساله می پیچانند .اگر از ایشان پرسیده شود شما طی این دو ویا سه سال چه کار های را انجام داده اید در پاسخ میگویند ما پلانهای طویل المدت ساخته ایم که بعدا معلوم میشود یعنی بعد ازینکه خود شان از وظیفه سبکدوش شدند چون عمر وظیفه شان ده سال نیست تنها پلانهای شان ده ساله است.

 وزیر عودت مهاجرین: وزیر صاحب عودت مهاجرین یک مجاهد ومسلمان است.قبول دارم خداوند جنت را نصیبش سازد اما اهل ابتکار وعمل نست …

 وزیر ترانسپورت : دوشب بعد از اظهارات وزیر شهر سازی این جناب نیز از حاکمیت ما فیا در شرکت آریانا سخن گفت وازبهبودی این شرکت اظهار نا امیدی کرد ودر نهایت همه بی کفایتی های خودرا زیر سایه کمپل مافیا پیچانید.راست میگویند!؟ مافیائی بی استعدادی، مافیائی بی کفایتی، مافیائی بی ابتکاری، مافیائی بیسوادی،مافیائی اسناد جعلی ماستری ودوکتورا, ما فیائی حرص وآز وما فیائی پول دوستی وجاه طلبی وغیره کابینه را محاصره کرده است.

وزیر انرژی وبرق : این وزیر پشتکار وتلاش زیاد میکند، اما مافیائی اقتصادی جلو پیشرفتش را گرفته از خرید جنریتور ها تا تمدید لین برق از کشور های همسایه همه حکایت از حضور مافیائی تجاری دارد. مافیائی که نا عاقبت اندیشی حضورش را توجیه میکند.فرض کنیم جنریتور ها جدید است تیل ومواد سوخت شان  را کی میدهد؟..اگر کشور های همسایه هر دقیقه فیوز برق را بکشند .کدام محکمۀ بین المللی حاضر است تا به مناقشه ما برسد؟ کشوریکه مشکلات داخلی خودرا حل کرده نمیتواند خودرا در مسائل روز مره با همسایه هم شریک میسازد؟؟؟

وزیرکار وامور اجتماعی: وزیر آرام وبیکاره که چند سال معارف را به خاک سیا نشاند اوهم از پلان طویل المدت حرف میزند مثلیکه کشور را گرو کرده باشند که تا دراز مدت توسط این افراد بی کفایت اداره میشود. اقلا لایحه و قانون کار را برای افراد عادی کشور تنظیم نکرده است  اقلا رابطۀ مؤسسات کار یابی و شرکت ها را با کار گران کشور هم آهنگ نساخته .وحتی در شهر کابل دو دفتر خصوصی کار یابی طور نمونه افتتاح نکرده است چای است ونقل] پسته وبادم وغره……

 وزیر داخله:زمری بشری زبان گویائی وزیر داخله شما خود حین حضورش در مقابل خبر نگاران به تماشاه بنشیند .کسیکه جغرافیائی کشور نداند درست نیست از آدرس وزارت داخله سخن بگوید..الا میگوید ملا دادالله با دوصد طالب محاصره است ودر حال تسلیمی اند ودوروز بعد میگوید هفت نفر را با سر گروپی ملا جبار اسیر گرفته اند.کجا شد دوصد نفر دیگر.

وزیر دفاع: وزیر صاحب دفاع خوب نطاق است انگلیسی هم میداند اما شاید برای این پست حیف باشد وردگ صاحب عیب کم دارد واما هنر هم ندارد.

 وزیرمعادن وصنایع: بسیار سریع وعاجل عمل میکند همین که کان طلارا در هرات یافت بدون مکث به انگلیس ها سپرد.خدا میداند که از پروسه حفر واستخراج تا تصفیه وفروش چه کسی مراقبت ونظارت میکند باز هم خانه اش آباد که در عمل نشان که در افغانستان معادن دست نا خوردۀ زیا است که حیف است دست افغان به آن تماس نماید وباید دست زرد باشد که قدر طلای زرد را میداند.

 وزیرمالیه:وزیر صاحب مالیه در اوج ابتکار وشهکاری توانست ابتکار پیوند دادن افغانستان را به قافلۀ کشور های فقیر بدست آورد.تا جهان باشد فقر ونیازمندی همقرین کشور مان باشد چون گدائی را توجیح میکند وقرض هایش بخشیده میشود.به استثنائی قوانین کمرگی اموال هیچنوع قانون ثابت را جهت وضع مالیه بر املاک غیر منقول در سطح کشور ندارد.به همکاری بانک هفته وار با عرضه دالر ویورو افغانی را از بازار خریداری میکند وقدر ووزن پول افغانی را بلند میبرد ارزش پول را حفظ میکنند.مردم را تشویق میکنند تا معامله را به اسعار خارجی انجام دهند .چون من متخصص اقتصاد نیستم وارد مسائل بزرگ اقتصادی نمیشوم.تنها خریداری پول افغانی میراث زمان حکومت استاد ربانی است.

 شاروال جدید:بسیار هوشیار تیز وزیرک است در اولین فرصت جناب سارنوال را ذی حق دانست ودر وزیر اکبر خان برایش نمره توزیع کرد .زمین در وزیر اکبر خان مهم نیست ساختن خانه به مدل وزیر اکبر خان مهم است که بئدجه وپول هنگفت نیاز دارد اما یک پتکه سارنوال برای رفع این نیاز کافی است.سابق به سارنوال ها شرینی کم میداندند اما با فعلا حجم شرینی به وسفت جدیت لوی سارنوال بلند رفته است وپروسه سریعتر هم شده است مجرمین بخاطر نجات از چنگال دستیاران سارنوال بسیار زود پول را به چینل های مؤظف تحویل میدهند.ساختن خانه در وزیر اکبر به معاش عادی ممکن نیست سارنوال صاحب تجار هم نیست…

  به استثنائی چند وزیر محدود باقی محترمین همه بحرانزا هستند وقادر به هیچنوع ابتکار نمیباشند. 

 

در حالیکه محمد یوسف پشتون وزیر شهر سازی شکست وناکامی وزارت شهر سازی را بدوش مافیائی زمین انداخت دوروز بعد وزیر ترانسپرت وهوا نوردی نیز إعلام نمود که شرکت آریانا در چنگ مافیا است ووزارت ترانسپرت در جهت فعال ساختن این شرکت هیچ توان ندارد. انتظار میرود وزراء ناکام وغیر مؤفق دیگر نیز بهانۀ مشابه را پیشکش کنند.

در پار لمان هم ملالی شینواری با عصبانیت تمام گفت که از وضعیت که آمریکائیها بالای مردم آورده اند نهایت متأثر وسر خورده شده ایم.لذا طالبان به مراتب از نیروهای خارجی بهتر اند وبرادران ما میباشند..در تظاهرات سه روزه جلال آباد هم مردم خواستار کناره گیری حامد کرزی شدند. وتظاهرات ولسوالی شیندند .کشتار سی تن از اطفال وزنان فاجعه دیگری است که ابعاد بحران را در کشور وسیعتر میسازد.

ابعاد بحران امنیتی در کشور برای کمتر کسی از هموطنان ما پوشیده است.همه میدانند که دولت وقوای ناتو در ولایات جنوبی غربی زابل قندهار ارزگان هلمند وفراه تسلط بسیار کمی دارند ووضعیت امنیتی در ولایات جنوبی چندان تفاوت با ولایات جنوب غرب کشور ندارد ,ولایات شرقی کشور در رأس ننگر هار که از امنیت نسبی بر خوردار بود فعلا از برکت قلدری های نیروهای قاتل صلح تحت رهبری آمریکا بطور کل علیه دولت تحریک شده اند .انگیزه های این تحریک کشتار غیر نظامیان دردل سرک ومناطق ولسوالی غنی خیل این ولایت است که بی مها با از طرف نیروهای آمریکائی بخون وخاک آغشته گشتند.

رسوائی ها زیر کوه شیندند نقطۀ سیاه دیگری است که به تاریخ کشور ما اضاففه شده است.اگر نیروهای بین المللی در کنار هر عضو القاعده سه تن از هموطنان بی دفاع مارا به شهادت برسانند باید بدانند که کمک زیاد به القاعده کرده اند چون از هر فامیل یک تن در پهلوی القاعده قرار میگیرد وعلیه نیروهای خود سر خارجی در افغانستان می رزمنمد.