آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

تشديد جنــــگ استخباراتي در افغانستان

 تهاجم اي،اس،اي به عساكر فرانسوي در كاپيسا

 

بعداز قتل اسامه بن لادن در پاكستان وخاصتا بعداز بمباران قواي سرحدي پاكستان توسط ايالات متحدهءامريكا مناسبات ديپلوماتيك واشنگتن واسلام آباد روبه تيرگي نهاد.اين تيرگي روابط منتج به آن شد تا اكمالات قواي ناتواز داخل پاكستان به ركود مواجه گردد، منازعه جهت حفظ قدرت وكسب قدرت بين نظاميان پاكستاني ودولت ملكي آن به شدت تمام ادامه دارد، تا جايكه مشاور ريس جمهور پاكستان از واهمه وترس ناشي از پيگرد" اي اس اي" مجبور به ترك كشور شد.فعلا در پاكستان وضيعت و حالتي است كه حرف اول واخر را نظاميان ان كشور بر زبان ميرانند دولت ملكي ان كشور با سكوت و خاموشي منتظر فيصله داد گاه عالي كشور پاكستان است.           تلاش هاي امريكا جهت عادي سازي روابط با پاكستان ادامه دارد ،ولي خلاء قدرت در پاكستان راه هر گونه تماس به اين كشور را مسدود نموده ، حال كه قدرت كاملا به دست نظاميات است سازمان استخباراتي پاكستان با تمام قدرت وظرفيت خود جهت گسترش جنگ ورهبري آن در افغانستان مصروف است، از اين سبب اين سازمان با سوء استفاده از برخورد نادرست عساكر امريكايي بر اجساد طالبان، پروژهءحمله بر عساكر فرانسوي در كاپيسا را طرح ريزي نموده و منصهءاجرا گذاشت.جاي شك وترديد نيست كه چرا "آي اس آي"   در اين مقطع زماني عوض عساكر امريكايي قواي فرانسوي را مورد حمله قرار داد؟كشور فرانسه باداشتن سه هزارو پنجصد سرباز در افغانستان چهارمين كشور است كه در چوكات ناتو مصروف فعاليت جنگي در افغانستان بوده ،حمله به عساكر فرانسوي پيام آشكار نظاميگران پاكستاني است كه بدنۀ بزرگي اروپايي كشور هاي عضو ناتو را هدف قرار داده،  تردد ودو دلي كه در ذهنيت هاي كشور هاي اروپايي پيمان ناتو وجود دارد تشديد گردد ،اي،اس ،اي به اين عمل خود شگاف عميقي بين اروپايي ها وامريكايي ها ايجاد ، وراه خروج عساكر كشورهاي اروپايي را بيشتر هموار مينمايد چناچه عكس العمل ريس جمهور فرانسه هم نهايت انفعالي بود كه باعث خوشنودي نظاميان پاكستاني وسازمان استخاباراتي انها گرديد.
ايجاد نماينده گي طالبان در قطر وآغاز خروج نيروهاي پيمان ناتو از افغانستان نه تنها فعاليت هاي نظامي را در كشور تشديد نمود بلكه به حدت وشدت جنگ استخباراتي در اين مقطع زماني افزوده است، و"اي،اس،اي" سر نخ كنترول اين مبارزه ومجادلۀ نا مريي را در دست دارد ،برخي خوش باورانه پندارهاي واهي دربارهء به حاشيه راندن پاكستان در بحران افغانستان دارند، نظاميات پاكستان وسازمان مخوف آن با تدبير ودرايت كامل استخباراتي با مشورۀ وسازمان استخباراتي بريتانيا ،كانون  تشنج بزرگ منطقوي وحتي جهاني را در آسيا بنياد نهاده اند،كه ابر قدرت چون امريكادر اين گيرودار با دشواري وچالش جدي مواجه گشته است،سیاستگزاران  رژيم ما با عدم مسووليت وبازي دوگانه در صحنه سياسي ونظامي براي كشور خود پرابلم بزرگي ايجاد نموده ، كه با هر حركت عنكبوتي بيشتر خودرا در پيچ وخم اين بحران فروبرده  كه مجال رهايي از آن، از ناممكنات گرديده است.