آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

تساوی در کسب کمالات و فضایل انسانی

یکی دیگر از نظریات تحقیر‌آمیز نسبت به فرهنگ جاهلان و ادیان تحریف شده این بود که زن از جهت توانایی‌های معنوی و روحی ضعیف است و نمی‌تواند به مراتب عالی معنوی راه یابدو به مقام قرب الهی آنطور که مردان میرسد برسد ، قرآن کریم در روایات تصریح کرده است که پادش آخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست ، به ایمان و عمل مربوط است خواه از طرف زن باشو و یا مرد ، به تعبیر شهید مطهری ، اسلام در سیر من الخلق الی الحق و حرکت به سوی خدا هیچ تفاوت میان زن و مرد قائل نیست و تفاوت که در اسلام قائل است در سیر من الخلق و الی الحق است در باز گشت از حق به سوی مردم و تحمل مسوولیت پیغامبری است کهمرد را بر این کار مناسب دانسته (18 ) قرآن همان اوصاف ده گانه که برای مرد ذکر میکند برای زن هم ذکر میکند و هیچ فرق بین آن‌ها نمی‌گذارد .

وعده برخوردار شدن از حیات طیبه به هر دو جنس داده است .

وعده دخول در بهشت به هر صنف داده است .

وعده برخوردار از نعم الهی در بهشت به هر دو جنس داده است .

وعده رزق به حساب به هر دو طائفه داده است .

انجام عمل صالح را برای هر دو جنس ممکن می‌داند .

قرآن ، در کنار هر مرد بزرگ و قدسی از یک زن بزرگ و مقدس یاد میکند در کنار حضرت آدم و ابراهیم از همسران آن‌ها در کنار حضرت موسی و عیسی از مادران شان ذکر میکند و از زن فرعون نیز به عنوان زن بزرگی گرفتار مرد پلید بوده ، غفلت نکرده است ، به مرموده شهید مطهری گویی ريالرا خواسته است در داستان‌ها توازن را حفظ کند و قهرمانان داستان‌ها را منحصر به مرد ننماید (24( قرآن در باره حضرت مریم مادر عیسی میگوید : کار او از لحاظ مقامات معنوی و فضایل نفسانی به آن کشیده شده بود که در محراب عبادت همواره ملایکه با او سخن می‌گفتند ، با او گفت و شنود میکردند ، به او بشارت می‌داند ، او را به عبادت خدا می‌خواند ، از غیب به او روزی می‌رسد . پس نتیجه این می‌شود زن در تحصیل کمالات معنوی و فضائل اخلاقی و پیمودن پله های معرفت و رسیدن به قرب الهی هیچ فرق با مرد ندارد .

قرآن کریم همانگونه که زنان را مانند مردان انسان و موجود برتر عالم خلقت دارای اراده و اختیار می‌داند و برایش شخصیت قائل است ، همان‌طور هم زنان را طور یکسان مسوول اعمال و کردار خودش می‌داند و اگر کار خوب و نیکو انجام داد برایش ثواب و پادش برابر با ثواب و پادش مردان داده می‌شود و اگر گناهی مرتکب شد مجازاتی در برابر مردان انتظار شان خواهد بود نه کمتر و نها بیشتر ولذا قرآن می‌فرماید کسی عمل صالح انجام داد « مرد باشد یا زن « آن مؤمن است .

دخول در بهشت را پاداش میدهد .

رزق را به حساب به پاداش میدهد .

حیات طبیه را پاداش میدهد .

در نقطه مقابل اگر کسی عمل بد و سیه را انجام بدهد و گناهی را مرتکب بشود کیفر و عقاب می‌شود ، مرد باشد ویا زن .