آرشیف

2015-12-9

محمد سرور انوری غوری

ترور شصخیت هــــــــــای ملی:

درهر کشور ودر هر وقت وزمان جهت اطلاع رسانی های موثق ، شفاف ، بیطرف وسنجیده شده از طریق رسانه ها برای ملت شخصیت های آگاه وچیز فهم سیاسی ، اقتصادی واجتماعی موکلفیت دارند ،تا مطالب را بطور همه گانی به اطلاع ملت وجهانیان برسانند ، این اطلاعات بنفع عده ای وبه ضرر عده دیگری تمام می شود ، بنآ هرچه که باشد ملت از آن نفع میبرد، اما دشمنان که طراح اساسی پلانهای خصمانه شان اند ، جهت جلوگیری از افشای عملکردهای شان ،جز تصمیم ترور واز بین بردن شخصیت ها را جهت خفته ساختن اشخاص ملی وکشتن روحیه ملت وگم نمودن رد پای شان دیگر چاره ای ندارند، بشکل از اشکل در سدد ترور شخصیت های ملی کشور می برآیند و بگونه ای بخاطر گم نمودن رد پای شان آنها را از سر راه خویش می بردارند، شخصیت های آگاه امورجز قلم وزبان گویای که دارند بخاطر دفاع از خویش دیگر کدام وسیله ای ندارندکه از خود دفاع نمایند،لازم دانسته می شود تا دولت وملت همه باهم از همه شخصیت های ملی کشور حمایت قاطعانه نمایند. ورنه دشمنان جان همه را بنوبت خواهند گرفت، کشتن روحیه ملت یک نوع جنگ خطر ناک تر از جنگ رویا رویست به هر نحو که می شود جلو آنرا باید گرفت،در اخیر حمله ترورستی بالای همه وهمه شخصیت های کشور را محکوم مینمایم ،از ارگانهای کشفی واستخباراتی تقاضامندم در در مورد رد یابی ، دستگیر ومحاکمه عاملین قضایا که رخ داده ویا در حالت رخ دادن است ،با یک حوصله مندی عام وتام دست بکار شوند.