X

آرشیف

ترور جوانمرد تحصیل یافتۀ آگاه غوری، سیاسی دولتی است!

 

ترور شهریار شهید غوری، عمیقآ برنامه ریزی شده، آگاهانه است و کار دست آدم های عادی و معمول و زیر دستی ها؛ نه، بلکه طرح و عمل جنایت پیشه های حلقات خود پرست حاکم کشور است! 
ترور جوانمرد با فکر و با اندیشۀ غوری، نا بخشودنیست و فراموش ناشدنی؛ پیام (زنگ) واضح و روشنیست از طرف دوستان "دیورند" برای غوری های آگاه و باید درسِ بزرگی باشد برای فریب خورده های مان. شهریار شهید، اولین شخصیت جوان، تحصیل یافتۀ آگاه واندیشمند غوریست که تروریسم سیاسیِ قدرت حاکم، اورا از ما خاینانه گرفت. این عمل قدرت حاکم و این واقعه در غور، درج تاریخ سیاسیِ باید شود و خواهد شد. این جوانمردِ که با کمال خیلی تاسف، جوانمرگ شد، با تمام معنا، بیدار و روشن، آغاز گر راه "خود را شناختن و خود را شناساندن و خود را دوست داشتن و خود را ارزش دادن واحترام کردن" در غور بینوای مان بود. او را باید می کشتند، گر چه خیلی جوان بود؛ چون او در آینده، مسعودی برای غور و یا داوودی و یا امثال آنها، برای غوری ها میبود. بر حسب اینکه غوری ها در عرصه آگهی و یا بیداری و بخود باوری و از خود گفتن و حق طلبی، از شهروندان دیگر کنار و گوشه های کشور، عقب مانده تر اند، به پا خیسته گان ضد ظلم ، استبداد و ضد بی عدالتی های نا جایز و بی کران حاکمیت " تک خواه" بر غوری ها را به همین تناسب، جوانتر می کشند. از آن آغازی که او در چخچران داشت، چنین میتوان بر داشت کرد که در آینده های نه چندان دور، غور میتوانست سر داشته باشد؛ سرِ آگاه سیاسی – غوری. نباید در غور، مسعودی، داوودی و یا کاظمیی تبارز کند. در غور، جوجۀ که هنوز سرش را از تخم، یعنی از لانه مادری اش بیرون نکرده، صدا زده و طلب دارد "بدی حق – عدالت"، باید خفه شود و نابود، که چنین کردند با فرزند راستین غوری. چنین اشخاص غوری، به شدت، ضرورت روزگار و نیاز مبرم غور و غوری ها و تمام جامعه اند. اما، با درد فراوان و هزارها افسوس، خیلی وقت و حتا قبل از آغاز صبح زنده گی اش، اورا از ما گرفتند. روح پاکش شاد باد! نفرین به ظلم و استبداد! آرزو دارم، هر چه بیشتر چنین جوانمردانی با اندیشه و فکرِ عدالت خواهی در غور تبارز کنند و از ضرب تیر ترورهای جنایت کارانه طرح ریزی شدۀ فرمایشیِ سیاسی – دولتی در امان باشند؛ تا رسیده شوند؛ برای غور و کشور، ثمر دهند و نواسه ها ی پر باری داشته باشند!
بـیـــداربـاشــیـــم و آگــاهـــانه و صــادقــانه بـا هـــم!

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.