آرشیف

2016-12-22

دوکتور ص. سعیدي

ترورشخصيت معاون اول رئيس جمهور!

ترور شخصيت معاون اول رئيس جمهور و نام و عزت افغانستان  و نام انسان و انسانیت را درین مرحله کسانی مرتکب میشوند که مانع تحقیقات و تأمین عدالت دریک محکمهء شفاف و روشن میشوند. 
اینها یا خود کودن اند و یا دیګران را ساده فکر میکنند. ازین قماش و ازین قبیل تأکیدات احمقانه و ساده لوحانه و مکار درین روزها آنقدر میشنویم که انسان حیران به این نامهای بزرګ و کله های خالی میشود. از کجا آغاز کنم؟ 
بجاست و وجدان امر میکند از حلب سوریه و قربانیان آن که شرم است به نام انسانیت و عدهء از افراد  هنوز هم که هنوز است از عادت وګذشته های بد خود   منصرف معلوم نمیشوند و ګویا مرغ شان یک لنګ دارد. 
 یک لحظه باید بخود آمد و آن قتل عام زن و کودک و ملکی و بګناه باید توجه کرد که بخاطر و تحت بهانه و یا هم بخاطر از بین بردن تروریست و افراطی کشته میشود و اینها کف میزنند. این شرم آور است. دقیقاً این همان منطق فلم رمبویی است که بخاطر آن یک خاین پناه برده به قریه به مدرن ترین سلاح قریه با تمام هست و بود، طفل و کودک انفجار داده میشود و حاضرین سینما و فلم کف زنان استقبال میکنند. چیزی به نام انسان و انسانیت را فراموش کرده ایم و این خجالت آور است. 
اضافه بران به سبک آقای بوش و حاکمیت آن تا توانست هر دیګر اندیش را جنایت کار و تروریست ګفته، بی سرنوشت و بدون اتهام محبوس، تعذیب و کشت و بې سرنوشت زندانی کرد و ما بې توجه دیدیم و سکوت کردیم و خوشیم که بخاطر امنیت کرد. بلی به همین سبک پوتین نیز بعد از ترور سفیرش در انقره – ترکیه ګفت که این ترور به روابط اش به ترکیه تأثیر بد نه خواهد داشت اما حملات و فشار خود را بر تروریست ها شدت خواهد بخشید. من، بلی منطق سليم و انسان نورمال حکم میکند و وظيفه انسان و انسانيت و حاكميت كشور است تا در مقابل ترور، تروريست و خطر صلح از تمام وسايل متناسب استفاده كند و اين مبرر دارد، اما قتل عام حلب سوريه بخاطر تروريست ها و به بهانهء آن جنايت نابخشودنی، شرم و عار به نام انسان و انسانيت است. ما در مبارزه عليه ترور و دهشت به سكالپل( کاردحساس ) جراح حاذق ضرورت داريم و بكار گیری ساطور قصاب پوتین برای ازبین بردن تمور و خطر جنايت، لكهء ننګ بر نام انسان  و انسانیت میدانیم و  است. 
آمدیم به مشکل خود ما و ترور شخصیت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان: 
جرم و جنایت در جوامع بشری وجود دارند و خواهند داشت. حالت زمانی خطرناک است که حاکمیت سیاسی توسط جنایت کار خریده شده بتواند و یا جنایت کار خود در  حاکمیت سیاسی حاکم شود. این حالت را حالت مافیایی ګویند. حالتیکه در ١٦ سال اخير و حتی قبل از آن هم در مقاطع مختلف زمانی بود. اما دزد ګفتن و بار بستن قابل قبول نیست. اګر این اتهام تخلف بر شخص اول ، دوم و…. کشور وارد شود این بس خطرناک، بدنام کننده و پايان كار و آن خط سرخ است که عبور از آن قابل قبول نیست. اتهام جدی و شواهد ظاهری بوجود آمده و وارد شده و شخص دوم کشور و یا اقلاً نطاق آن این را تهمت میداند و به نام ملت ملت را توهین میکند. تأکیدات که مساله نباید بزرګ نمایی شود، اول دیګر تخلفات را حل کنید، اتهام است، دروغ است، توطيه است، این قهرمانیهای معاون صاحب اول را دیده ندارند و قیام میشود، مبارز راستین است و ….. 
بابا این ترور شخصیت را کسی میکند که نمی ګذارد این دروغ ها و آنجه را دوهزار نفر در میدان دیده دروغ ثابت شود. ایا قهرمانی و خدمت ګذاری مبرر ارتکاب جنایت است؟ به صورت قطع نه. وګر جرم و تخلف نه شده که کاشکی نه شده باشد، بګذار تهمت کننده ناحق بر شخص دوم نظام مورد پيګرد عدلی قرار کيرد. دهها دلیل ګفته شده درین عرصه که مانع آغاز تحقیق و تأمین عدالت به شمول پیگرد اتھام ناحق ضرورت بلاتأخیر است. در جوامع نورمال، متمدن ومنطق سخن باید مساله در محکمهء  خاص در مطابقت به قانون اساسی کشور عملی شده و صورت ګیرد. ضرورت است تا روشن شدن قضیه رئیس جمهور کشور تمام صلاحیت های تفویض شده به معاون اول خویش را مثلا برای مدت سه ماه به تعلیق قرار دهند تا مراجع عدلی و قضایی کار خود را بدون مداخله سیاسی اجرا نموده و در صورت اتهامات دروغ نام و حیثیت مقام دوم دولتی اعاده شود. در غیر آن این مقام و عزت آن در سطح داخلی و جهانی ختم و پایان کار است. 
به يقين كامل سپردن قضيه به افرادو مستنطقین مسلكی، فنی و متعهد و دادن صلاحيت به ايشان قضيه را چنان روشن و عادلانه با ملت و در پیشگاه عدالت گذاشته ميتوانند كه بخش از افراديكه حال به آن باور ندارند تعجب خواهند کرد. 
اګر کل اتهامات درست نباشد و بخش آن درست باشد، رئيس جمهور کشور به پاس خدمات ګذشته، حالت موجود میتواند در توافق سیاسی بخش از پیگرد ھا را در صورت اثبات تخلف و یا قبل از آن در صورت توافق سیاسی با صدور فرمان متوقف سازند و این صلاحیت قانونی رئيس جمهور است. 
برای ما منافع و مصالح کشور و جامعه و تأمین عدالت مهم است. عدم دقت متناسب به این قضیه همه دار و ندار از عزت حاکمیت را مورد سوال قرار خواهد ګذاشت. اینکه حاکمیت  کابل ازین آزمون مهم چطور بدر خواهد آمد سوال است که جواب آنرا زمان خواهد داد. 
سیستم باید فعال شود و سیستم باید بدون مداخله سیاسی در تأمین عدالت و نظام کار کند. اما محاسبات عملی و ګمان برین است که درین قضیه اراده مراجع سیاسی برای تأمین عدالت بس مهم است. 
یکبار دیګر خدمت آنهایکه با منطق سخیف و خورد کنندهء خود شان در مباحث سیاسی و نوشته های خویش صحبت و تحریر میدارند سفارش اکید دارم بهتر است صحبت شرم آور نه کنید و این بحث و دفاع  را به افراد مسلکی و حقوق دادن بګزارید تا از افراد دخیل در قضیه در روشنی قانون دفاع کنند. بخش از دلایل دفاع ارایه شده در بحث های سیاسی خجالت آور و قضایای را بیشتر به ضرر خویش میسازند. 
ترور شخصیت معاونیت اول ریاست جمهوری را درین مرحله کسانی مرتکب و عامل میشوند که مانع تأمین عدالت توسط محکمه درین موضوع میګردند!

و ما علینا الا البلاغ المبین
۲۰/۲۱/۲۰۱۶
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸