آرشیف

2015-2-6

خیرالدین آرياپور احمدی

ترفند والی همهمه هــــــــــــــــــــــــــــای مردم را به راه انداخت

 

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

 

 
می توان گفت با وجود که واپسین روزها نامه ها ومقالات زیاد شده است، با آنهم ترفند عملکرد گسترش پیدا کرده وهمهمه هارا به راه انداخته است ودست به گریبان کسانی زده اند که  نظام را به جای ترفند الگو قرارداده اند. ومانع ندای حق می شوند وبزرگ مردان را که بغض درگلو دارند وبه جای اشک خون می ریزانند، دروادی غم کشانیده اند وباید مباحثی را درارتباط به مقوله ها ودغدغه های این ترفند وچالش ها بیان کرد وبرای بیرون رفت ازین ترفند راه خطیری را پیمود وسد راه بد طینتان چون آقای هیواد شد ،‌که ازسرشت اخلاقی گامی فراتر گذاشته است ومردم را فراسوی یک شکل از زندگی رذالت بار ونا هنجاری های جامعه کشانیده است وباید به جای مثال ازپس منظر مشکلات ونگرش های چند بعد که مرتبط به شکل گیری آغشته نظام وبی تعادلی مردم شده است .
باید بگویم که ایجاد گرصفحه جدید برای حیات مردم که خالی ازدیدگاه عقلی وعدم تفکرات انسانی می باشد ومردم را درمقطع زمانی از زمان قرار داده وبنیاد گر تزویر ونکوهش گر تفکرات جوانان شده است وچند امر را که همواره توجه مرا بخود جلب کرده است،‌باید بیان کنم ؛‌روزی که آقای هیواد درمحضرعموم دانشجویان ومردم شریف غور ایستاد وبه مردم وعده می داد که من وابسته به نژاد وقومی نیستم ،‌هدفم فقط وفقط خدمت به مردم شریف غور است وحتا خود را مسوول اهداف مردم غور خواند که اهداف مردم شریف غور را حتما برآورده خواهد ساخت وحالا کجاست آن وعده های چرب ونرم دیروز که امروز سر به فلک زده وازآن خبری نیست؟ ‌کجاست آن بند برق آقای هیواد ؟ کجاست سرک های قیرشده آقای هیواد ؟ کجاست آن سهولت که آقای هیواد می خواست تامین بکند؟ وکجاست آن همه چرند پرند آقای والی که چهره را گلگون دروغین کرده بود وخاک برچشم مردم شریف غور زد.
امروز به جای اینکه مردم غور به کمال سرافرازی باشند ، برعکس آن عمل شده است،‌که به بدترین شکل پراگنده گی وسرگشته گی ودرکمال یاس ونا امیدی به سرمی برند. روی همرفته آنچه گفته آمدیم من ازفردفرد مردم شریف غورمی خواهم ، یک لحظه سکوت را برای دفاع ازحقوق شان حرام بدارند ومانع گسترش خواسته های  تحریم گران حق وسعادت خود شوند ودست رذیل نفاق را که توسل به حیله ها ومکر های شیطانی خود سد راه شان قرارمی گیرند، بردارند وباید برای بیرون رفت ازین ترفند گام برداشته وشايستگي انسان وانسان دوستي رابه كسانيكه ازدرك آن عاجزمانده ومعني ديگري به آن  بخشيده  اندبشناسانند تاباشدكه راهي جاويدوفرزانگي هويداگردد وبزهكاران وتحسيرگران انديشه هاوتفكرات جوانان وقت به گناه شان اذعان بدارند تاواقعيت هابديل شايدهاوبايدگردد ومردم رنج ديد غورراكه نه تنهاشاهد دردورنج گذشته هاي تاريخ بوده اند بلكه امروزه هم آن نابه ساماني هارا باموجوديت نامر دان جامعه وتاريخ تجربه ميكنند ازوجودشان پاك ساخت براي اين كه اگربخواهند بدون درنظرداشت اين روند به عمل كردشان ادامه بدهند وارزش هاي اجتماعي- فرهگي وهم چنان اخلاقي را ذليل بسازند وشايسته گيهايي انساني وبشري را زيرپابگذارند بدون شك مردم غوردچاربي ثباتي ميشوند وقانون جنگل فراگيرخواهد شد وبدين صورت مردم ازسيرعلمي وگسترش روحيه علمي وبخصوص ازيك فرهنگ وجامعه متمدن كه ميتواند جايگاه واقعي رابراي مردم غوررقم بزند دورخواهدماند.وازين حيث تقاضا مي كنم گاهي باچشم خوابيده ودست بسته  عمل نکنند! وضمن اینکه به پایان بیاناتم برسم باید بگویم که جسارت نکرده ام ،‌بلکه واقعیت را بیان کردم، تمام.
 
خیرالدین آرياپور احمدی دانشجوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه دعوت.