آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

ترس بزرگ

 

امشب زدمیــــــــــدن ســــحر میــترســم
وز پرده دریدن ســـحر میــترســـــــــــم

آمیخــته یک نفــس , نفــس بــــــــا اویــم
یارب ز رسیــدن ســــحر میترســــــــم

صُبحا ! مگشـــــــا دیده ,خدا را ! دریاب
کز مژه خلــیدن ســـحر میــترســــــــــم

امشـب که دلم ستـــاره باران گشــــــــــته
از رنگ پریـــدن ســــحر میــترســـــــم

دارم ســـحری، ز سِــــحر در کلبۀ خود
از راه بریــدن سحــــــر میـترســــــم

امشب که دلــــــم محـرم مقصـود شـــده
از قــــهر و تُنـیــدن ســـحر میتــــــرسـم

ای شـب تومرا به یــارمن واصــــل بـاش
کــــــز زود دویــدن ســــحر میترسـم

شــب رفتـه به پایان و دل «واهِب »غرق
از تـــــاب و تپـــیدن ســـحر میتـــرســـم

06-01-2009