آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

ترجمه منظوم دعای کـــوتاه روز های ماه مبارک رمضان

پروردگارعالمیان

«دعای روزاول»
ای خدا روزه مــــرادرآن
روزه صائمان خودگردان
هم قیام مرا بده تـــــوفیق
چون قیامی زقائمان جهان
توازآن خواب کن مرابیدار
که بود خواب مردم نادان
هم ببخشای این زمان گنهم
ای خداوند گار عالمیان
درگذر، عفو کن ، خطای مرا
ای تو برمجرمان گنه بخشا

{دعای روزی دوم }
ای خدای جهان ، مرا درآن
ساز نزد یکتر به رضوانت
دورکن ای خدا مرا این وقت
زاتش قهر وخشم سوزانت
تودراین وقت ده مرا توفیق
ازراه لطف ورحمت دائم
ای توبخشنده تر زهرراحم

{ دوعای روز سوم }
ای خدا رزق وروزیم درآن
هوشیار کن ونباهت دل
دورکن این زمان توجان مرا
ازره ورسم مردم جاهل
تونصیبی ببخش روح مرا
ازهمه خیر چون کنی نازل
ازره جود وبخشش سرمد
ای توبخشنده تر زهر اجود

{ دوعای روز چهارم }
ای خدا بهر من ببخش توان
تاکه حکم تورا به پادارم
بچشان شهد وذکر خویش به من
تاسپاس تورا به جا آرم
ازکرم وزره نگهداریت
تودراین روز شود نگهدارم
تومرا پرده پوشی اس ساتر
ای که بینا تری زهر ناظر

{ دوعای پنجم }
ای خدا ی جهانیان درآن
قسمتم کن که طریق استغفار
تومرا این زمان قراربده
خاضعی ازعباد نکوکار
ازمیان مغربان خودت
یکی ازدوستان مرابشمار
ازره لطف ورافت دائم
مهربان تر توی زهر راحم

{دعای روز ششم}
ای خدا خواریم مده درآن
که طریق گناه بسپارم
نیز با تازیانه نقمت
تومزن برمن ومیازارم
زانچه خشم تورا به بردار
دورسازو ازان بری دارم
ازره منت وره احسان
ای نهایت به شوق مشتاقان

{دعای روزهفتم }
ای خدا یاریم بده درآن
تاسپارم ره صیام وقیام
دورکن جان من دراین ساعات
ازره لغزش ره آثام
رجم کن دراین زمان ذکرت
تاکنم یاد نام تو به دوام
زانچه توفیق توست همره آن
ای که هادی توی به گمراهان

{دعای روزهشتم}
ای خداکن نصیب من دران
رحمت ولطف مهر با ایتام
هم پزیرای ازکسا به غذا
هم ملا قات بادرودوسلام
با کریمان معاشرت کردن
ازره لطلف وفضلت ای اعلام
هم به فضل توی خدای جهان
ای توملجا به آروزومندان

{د عای روز نهم }
ای خداکن نصیب من درآن
سهمی ازبهر لطف پهناور
رهنمای کن این زمان تومرا
با براهین روشنی گستر
توی عنانم بگیر وباش مرا
سوی رضوان جامعت رهبر
ازره مهرت ای خدای جهان
ای امید جمیع مشتاقان

{دعای روزدهم}
ای خدا کن سصیب من درآن
به توسازم توکل ازدل وجان
تاشوم بیش کامکارمرا
توملازم به خدمتت گردان
ومقرربدارقسمت من
تابه نزدت شوم زنزدیکان
ازره خیرلطف بربنده
ای نهایت به شوق جوینده

{دعای روزیازدهم}
ای خداکن به پیش من محبوب
درچنین وقت ره احسان را
زشت و مکروه سازدرنظرم
این زمان راه فسق عصیان را
حالیاکن حرام برتن من
شعله خشم وقهرنیران را
ازره عونت ای که سلطانی
دادرس بهردادخواهانی

{دعای روزدوازدهم}
ای خدا زینتم بده درآن
باکسایی زپوشش وزعفاف
توبپوشان دل مراکنون
جامه ای ازقناعت وزکفاف
تودراین وقت هم مروادار
به ره عدل ودرره انصاف
توامان بخش بهرمن درآن
زانچه ترسم زهرچه منه اخاف
به نگهدارخودای رحمان
ای نگهدارمردم ترسان

{دعای روزسیزدهم}
ای خداپاک کن مردرآن
ازکثافات وچرک وجمله ذنوب
تومرا این زمان شکیباکن
باقضاوقدربری زعیوب
ده توتوفیق بهرم ازتقوا
هم مصاحب شدن به مردم خوب
ازره یاری توای رحمان
که تویی نورچشم مسکینان

{دعای روزچهاردهم }
ای خدا تومکن مواخذه ام
درهمین وقت بهرلغزشها
درگذرازمن آنچه رادارم
درچنین وقت کارلغووحطا
تومرادرزمان نشانه مکن
هدف افت ونشان بلا
ازره عزت توای زحمان
ای زتوعزت مسلمانان

{دعای روزپانزدهم}
ای خدطاعتی ببخش به من
طاعتی همچوطاعت خاضع
شرح صدری به من عطافرما
باانابات مردم خاشع
باامان دادن خودای رحمان
ای امان بهرمردم ترسان

{دعای روزشانزدهم}
ای خدااین زمان بده توفیق
دره وفق وسازش ابرار
ومرادورکن این ساعات
ازرفاقت به زمره اشرار
جای ده ازطریق رحمت خویش
جسم وجان مربه دارقرار
به خداییت ای خدای جهان
ای که هستی الاه عالمیان

{دعای هفدهم }
ای خداکن هدایتم درآن
به سوی کارخیرازاعمال
وبرآوردرآن حوائج من
ای که حاجت نباشدت به سوال
به محمدفرست رحمت خویش
نیزبراهلبیت طاهروأل سلام
ای که آگه تویی به جمله نهان
که بوددرصدورعالمیان

{دعای روزهجدهم}
ای خداآگهی بده درآن
بردلم ازخجسته اسحارش
روشنی ده ازآن به جان ودلم
ازطریق ضیاءانوارش
همه عضومرابه کارگمار
درره پیروی زآثارش
ازره نورت ای توروشنگر
بهردلهاعارفان یکسر

{دعای روزنوزدهم}
ای خدااین زمان توافزون کن
بهره ام زین زمان واین برکات
توطریق مربکن هموار
درچنین روزها سوی خیرات
این زمانهامرامکن محروم
ازپذیرفتن ره حسنات
ای که هستی تورهنمای کسان
به سوی حق آشکارجهان

{دعای روزبیستم}
ای خدابازکن به روی لم
همه باب ازبهشت رادرآن
وبه رویم ببنداین اوقات
همه درهای دوزخ ونیران
وموفق بداردراین وقت
تومرادرتلاوت قرآن
ای که نازل کنی توامن وامان
دردل مدمان باایمان

{دعای روزبیست ویکم}
ای خدابرقرارکن رهبر
این زمان تاروم سوی رضوان
ودراین روزواین زمان توبخواه
بسته برروی من ره شیطان
جای آسایش وقرارمرا
ای خدا برقرارکن به جنان
ای که سازی ادازاحسانت
حاجت هرکه هست خواهانت

{دعای روزبیست ودوم}
ای خداباکن به روی دلم
این زمان باب فضل واحسانت
توبباران دراین زمان برمن
برکاتی زلطف شایانت
توچنین وقت بخش توفیقم
درره موجبات رضوانت
جای ده این زمان مردریاب
درمیان بهشت غفرانت
ای که پاسخ دهی توهمواره
دعوت مردمان بیچاره

{دعای روزبیست وسوم}
ای خداشستشوبده درآن
تومراازهمه خطاوذنوب
جای من پاک کن دراین اوقات
توزآلودگی زکل عیوب
ازمون کن دل وروان مرا
بهرتقواکه می نهی به قلوب
ای که داری تودیده گنهکاران

{دعای روزبیست وچهارم}
ای خداخواهم ازتودراین وقت
آنچه سازدتورازمن خشنود
به سوی توپناه میآرم
زانچه بهرتوخشم ورنجش بود
خواهم ازتودهی به من توفیق
تااطاعت کنم تورابه وجود
نه به عصیان توشوم مایل
ای توبخشنده برهمه سائل

{دعای روزبیست پنجم}
ای خدا درچنین زمان تومرا
دوست گردان ، به دوستدارانت
ساز دوشمن مرا به اعدایت
پیروخاتم رسولانت
ای نگهدارازگناه وخطا
دل وجان پیامبرانت را

{دوعای بیست وششم }
ای خدا این زمان قراربده
کوششم را به نزد خود مشکور
جرم من بخش وکار من بپزیر
عیب من کن تواین زمان مستور
ای که هستی بیشتر شنوا
ازکسانیکه که بشنوند ندا

{دوعای روزبیست وهفتم }
ای خدا روزیم بکن دران
لیلة القدروفضل آن شب را
توبگردان امورمن آسان
دورساز ازطریق سختی ها
عذرهای مرا بپزرا باش
وبریزان زمن گناه وخطا
ای که هستی روف وخیراندیش
برهمه بنده گان صالح خویش

{دوعای روز بیست وهشتم}
ای خدا بهره ام زیادت کن
درچنین وقت ازنوافل آن
توگرامی بیدارجان مرا
به حضورمسائل ایمان
کن مقرب وسیله ام سوی خویش
ازمیا ن وسایل ای ر حمن
ای که برگشت نستت درکار
گرسماجت کنند وگراصرار

{دوعای بیست ونهم }
ای خدا رخت رحمتت پوشان
برمن این روزها و ساعت ها
روزیم کن دران ره توفیق
ونگهدارجسم وجان مرا
درره اتهام وتیرگیش
قلب من پاک کن خداوندا "
ای که داری تومهربانی بیش
برهمه بنده گان ومومنان خویش

{دوعای روز سی ام }
ای خدا روزه مرا کن وصل
تودراین روزها به شکر ورضا
باقبول وره رضایت تو
نیزخوشنودی رسول هدا
فرع آن با اصول کن ستوار
به محمد ص که سروراست به ما
وبه آن آل واهل بیت رسول
که همه طاهرند نزدخدا
جمله حمد هست ازیزدان
کوست پرور دگارعالمیان