آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

ترتیب کننده محمد رسول عزیزی مدیر متقاعد ولسوالی تیوره ولایت غور

ای خدایا ! به شرافت ماه مبارک رمضان دست ظالمان ومتجاوزین را از سری این ملت بیچاره وناتوان کوتاه گردان .

حاجت نیست که بپرسید که چی نام است اینجا
جهل رامسند بر فقر مقام است اینجا
علم فضل وهنر سعی تفکر ممنوع
آنچه در شرع حلال حرام است اینجا
فکر مجموع در این غافله جز حیرت نیست
زانکه اندر کف یک گروپ زمام است اینجا
مگر از صحنه بستان طبعت دور شدیم
پخته شد میوه هر کشور وخام است اینجا
ما ازاین مدرسه ناکام روانیم چرا؟
کام جویان همه در جستن کام اند اینجا
دیگران را به فلک صبغت دانش به دوام
رفتن ما به عقب هم به دوام است اینجا
افغانان باشهامت نکبت وادبار وسستی ما پیداست
چاره این همه یک بار قیام است اینجا
قیام تنظیمی وقوماندان سالاری بس این ملت است
معیوب فراری ومعتاد زیاد است اینجا
اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه
دراین گیتی سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی جاودانه
دلی که یاد خداکند شاد است
زاضتراب وزاندوه وغصه آزاد است
هراس یاس نه آرد به قلب مومن راه
خدا شناس شعارش عدالت وداد است