آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

ترا با يد ديد!

راه دور است
هدف دور
و هدف دور تويي اي نور!
ترا بايد ديد
ودر اين راه
سختي ها بايد كشيد
و راه پيمود
و گره ها بايد گشود
و با گرماي سوزان روز
و با تاريكي قير گون شب
و لشكركثير باد
با قدرت تمام ايستاد
و رزميد
وبه جنگ رفت
پيروز بايد شد
و بتو رسيد
و به آغوشت كشيد