آرشیف

2017-2-19

رسول پویان

ترانه ساز

قـول و غـزل و تـرانـه سازم
تـار دل خــویـش مـی نـوازم

در شور و نـوا غـزل سـرایم
گاهی به عـراق و گه حجازم

گـوشـم به نـوای نغز ماهـور
از واعــظ شــهـر بـی نـیـازم

در راسـت و چپ مقـام اشتر
جـنبازه خـــور ســر جهــازم

عـشّـاق مقـام دل نـواز اسـت
زنگــولـه زنـان اسـیـر نـازم

بوسلیک واصفهان و راهوی
در پـرده سـرای بـزم سـازم

نیریز وسـه گاه و پنجگاهان
در گـوشـــۀ بــزم شـهـنـازم

زیرافکـن و پـردۀ چهـارگاه
افـزون بکـند سـوز و سـازم

در گـوشـه و پـردۀ همایـون
در بزم چو شمع می گـدازم

بـاربـد بـزنـد بـه دل چـنگی
مسحور3 صدوشصت رازم

تا نغـمه سـتان بود خراسان
با چنگ و رباب و دلـنوازم

با مطرب و ساز باده نوشـم
دررقص و سماع بود نمازم

9/6/2016