آرشیف

2016-5-3

عبدالحمید شریفی

ترانه بــــــــــرای صلح

خواهم ز دل ترانه سرایم برای صلح
صد شعر عاشقانه سرایم برای صلح

لبخند را دوباره به لبهای هموطن
بنشانم و نظاره نمائیم صفای صلح

باروت و خون و آتش دود است این فضا
خواهم هوای تازه کنم در فضای صلح

این خاک سوگوار بسی سالهاست زغم
سرتا به پای گشته چو ماتمسرای صلح

صلحی که بوی توطئه دشمن است در آن
بدتر ز جنگ شوم بوْد این بلای صلح

بس نقشه ی پلید که در زیر نام صلح
زآنسوی مرز دیکته شود بر فنای صلح

این نقشه های راه همه گمراهی است وبس
یعنی که دشمنان نشوند رهنمای صلح

هرگز به صلح ز راه تضرع نمیرسیم
میدان جنگ بیمه نماید بقای صلح

همسایه پشتوانه صلح نیست هوشدار!
چون صلح واقعی است عدو را عزای صلح

صلحی که سرنوشت وطن را رقم زند
سازم {شریفی} جان و سرم را فدای صلح

سراینده : الحاج عبدالحمید  شریفی
تاریخ :بهار 1395