آرشیف

2016-10-2

تدویر جلسه آگاهی دهی از حقوق اطفال در قریه شیخ المند مرکز ولایت غور

 

تدویر جلسه آگاهی دهی از حقوق اطفال در قریه شیخ المند مرکز ولایت غور

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 7/7/1395 جلسه ای آگاهی دهی از حقوق اطفال در قانون اساسی افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق طفل، پروتوکول منع استخدام اطفال در منازعات مسلحانه و کنوانسیون حقوق اطفال را در قریه شیخ المند مركز ولايت غور برگزار نمود.
به تعداد 28 تن از خانم ها در این جلسه اشتراک داشتند. برای اشتراک کنندگان در رابطه با حقوق اطفال و ضمانت های آن در قانون اساسی افغانستان و هم چنان راجع به حقوق اطفال بر اساس اعلامیه جهانی حقوق طفل و کنوانسیون حقوق اطفال معلومات ارایه گردید.
در ادامه جلسه، بر علاوه بحث روی پروتوکول منع استخدام اطفال در منازعات مسلحانه، در مورد غیر قانونی بودن شمولیت اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان نیز معلومات داده شد.
عبدالصمد امیری مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی غور ضمن بر شمردن پیامدهای عدم توجه به حقوق اطفال و نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حمایت از حقوق اطفال گفت، بنا بر وضعیت نا بسامان اطفال در ولایت غور لازم است تا همه از حقوق انسانی آنها آگاه شده و تلاش گردد تا حد ممکن از هر لحاظ زمینه زندگی بهتر برای اطفال در جامعه ایجاد شود.
یکی از اشتراک کنندگان در جلسه، روی اهمیت برگزاری چنین برنامه های آگاهی دهی اشاره نمود. وی از دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکری نموده و گفت، سطح آگاهی خانم ها از حقوق اطفال و سایر حقوق بشری محدود است، از طریق این برنامه ها زمانی که از حقوق خویش آگاه می شوند، حتماً آن را در زندگی رعایت می نمایند.
در این جلسه برعلاوه موضوعات نظری، مثال های عینی از مشکلات، نگرانی ها و نقض حقوق بشری اطفال در ولایت غور برای اشتراک کنندگان ارایه گردیده و راه های حل برای جلوگیری از نقض حقوق انسانی اطفال نیز پیشنهاد گردید.
اشتراک کنندگان جلسه که همه خانم ها بودند، تقاضا نمودند تا چنين جلسات آگاهی دهی در رابطه به سایر موضوعات مرتبط به حقوق بشر نیز در قریه شان برگزار شود.