آرشیف

2015-1-14

پژواك غوري

تداوم پراکنده گی در اداره دولت افغانستان را به مسیر نادرست هدایت خواهد کرد

 

 
تضاد ها ، پراکنده گی وبحران سیاسی کنونی در داخل دستگاه دولت در واقعیت امربه اشتراک کننده گان کنفرانس بن که باوجود سالها اختلاف وجنگ با یکدیگردر یک شرائط حساس تاریخی و سیاسی تحت فشار جانب بین المللی، مجبور به تشکیل یک حکومت  ائتلافی  شدند برمیگردد؛ که ازهمان ابتدا به شکل گسترده  تشتت وپراکنده گی دربین گروه های که  با اجبار پذیرفتن که د رکنار یکدیگرزیریک چتر کارکنند مشاهده میشد وپیامد های خطرناک را به  مردم افغانستان بازگومیکرد.  این گروه ها با استفاده از ضعف ذعامت اقای کرزی به تقویت حضورافراد خود در دستگاه اداری، سیاسی و نظامی کشورپرداختن و به جای تمثل وتامین منافع ملی  به تحقق منافع فردی وگروهی خود مبادرت ورزیدند؛ که تداوم این روند در طول سالهای اخیر در کشور منجر به موارد ذیل شد:

 1.     پروسه دولت سازی و ملت سازی را در افغانستان به ناکامی مواجه ساخت.
 2.     به هدر رفتن قسمت اعظم کمک های بین المللی.
 3.     عدم هدایت توافقنامه بن به مسیرکه بتواند منافع کشور را تامین نماید.
 4.     افزایش گسترده فساد اداری و اختلاس دارای های عامه.
 5.     منصوب کردند افراد کم سواد وکم ظرفیت در پوستهای کلیدی دولتی براساس روابط فردی و گروهی.
 6.     عدم تامین امنیت و ایجاد اداره سالم در کشور.
 7.     کندی روند بازسازی و عدم توازن درپروسه بازسازی ونوسازی کشور.
 8.     عدم تحقق شایسته سالاری و جابه جای افراد با سطح سواد کم  در دستگا اداری کشور.
 9.     استفاده ناسالم ازاحساسات مردم به منظور حفظ قدرت فردی و گروهی.
 10.     عدم تحقق حاکمیت قانون و نقض سیستماتیک قانون توسط مسوولین بلند رپایه دولت.
 11.     عدم تحقق عدالت فراجنگی در کشور.
 12.     نقض گسترده حقوق بشر ، عدم تحقق روند دموکراتیک وتشدید بحران اعتماد درکشور.
 13.   ودرنهایت ارایه یک تصویر غلط ازافغانهابه جامعه جهانی مبتنی براین که افغانها شایستگی وظرفیت ساختن حکومت و اداره کشور را نداشته وتوانائی استفاده ازفرصت هارا ندارند.

بدون شک  ادامه این روند به نفع این گروه هاکه به مثابه ستون پنجم درکشورعمل میکنند، بوده وقربانی اصلی این وضعیت مردم صادق وسطحی نگرافغانستان است که باتحمل این شرائط بهای سنگین را که سالها پرداخته است باید ادامه دهد. درصورتی عدم توجه همگانی به  وضعیت فعلی وسرنوشت کشور  دراین مقطع حساس تاریخی و سیاسی و شناخت ماهیت بازی گران سیاسی کنونی، باید  انتظار یک تحول مثبت واینده ساز را در افغانستان نداشت.
روشن است که دربه وجود اوردند نظام های  مدرن ومردم  سالار، مردم نقش اساسی را دارد، حال که این نظام درافغانستان شعارداده میشود در واقع یک فرصت خوب برای مردم افغانستان در این برهه زمانی است. مردم باید این نظام  رادر عمل تمثل نمایندو ازابزارهای که روندمردم سالاری دراختیار مردم قرارمیدهد استفاده منطقی وهدفمندانه در جهت تامین منافع افغانستان بکنند.  و د رواقعیت امر ستون کلیدی قدرت در کنترول مردم است، اگرمردم به خواهند میتوانند با استفاده ازابزار های بالقوه که در اختیاردارند، شرائط مناسب را درکشور خود به وجود بیاورند؛  و ضعیت مملکت را تحلیل ،خائنین ملی را شناسای وبایک تصمیم گیری هوشمندانه  کشور را به مسیردرست هدایت نمایند. ملی گرایان وحلقات که به منافع ملی و بهبود وضعیت در افغانستان میندیشند باید برای بیرون رفت ازبحران کنونی ، نجات وهدایت کشور به مسیرروشن به موارد آتی توجه صورت به گیرد:
 

 1.   مردم باید در تعین سرنوشت کشور خود فکرنمایند وفعال باشند؛ در این فکرنباشند که دیگران به سرنوشت شان چی تصمیم میگیرد.
 2.   ازکاندیدانی ریاست جمهوری به خواهند که ازکلی گو ی بگذرندو سیاست ،پالسی دقیق و مشخص  درزمینه های سیاسی ، اقتصادی و کشوری به مردم مطرح نمایند وبگویند که درصورتی پیروزی درکدام زمینه ها با ذکرمنابع  چی میکنند.
 3.   از کاندیدان به خواهند که ازائتلافاها و معامله گیری های زود گذر به حاطر پیروزی خود در انتخابات بگذرند بلکه با یک تیم متعهد و باثبات وارد کارزارانتخاباتی شوند  تابا بدین وسیله هرکاندید که برنده میشود بتواند یک پارچگی را در دستگاه اداری کشور به وجود بیاورد.
 4.   درصورتی بروز معامله گیری های بی ثبات؛ مردم افغانستان میتوانند انتخابات را تحریم نمایند و ازگروه های سیاسی به خواهند  که معامله گیری ها  خطر به وجود امدند پراکنده گی رادر اداره اینده افغانستان مانند گذشته متصور میسازد؛ اجتناب نمایند.
 5.   ازکاندیدانی حمایت نمایند که اهداف وبرنامه  روشن وخوب برای بهبود وضعیت در افغانستان دارند. حمایت مردم نه باید ازکاندیدان براساس مسایل قومی، گروهی و سمتی باشد.
 6.    شفافیت کمکها وعملکرد جانب بین المللی در افغانستان مهم است، هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان باید ازجامعه جهانی به خواهندکه با ید به سیاست های مبهم خود درافغانستان پایان دهند و با شفافیت عمل نمایند.
 7.   اگر مردم به خواهند میتوانند با اتخاذ تصمیم هوشمندانه وبه راه اندازی  اعتصابات ،تحسن هاوتظاهرات همه گانی که حق مسلم و قانونی شان  است بالای مسوولین دولت فشاروارد نمایند تا روند کنونی به مسیر درست حرکت نماید……
 8.   مطبوعات به عنوان بخش ازجامعه مدنی افغانستان در شکل دهی افکار عامه نقش کلیدی دارد وباید  در جهت اطلاع رسانی دقیق به مردم تلاش نمایند که افکار عامه به سمت درست حرکت نماید.

درصورتی ادامه پراکنده گی در اداره دولت وبی تفاوت مردم در برابر کشور، خطرات جدی افغانستان را تهدید خواهدکرد. در نتیجه ازتمام انهای که به منافع ملی میندیشند میخواهم که با یک نگاهی ستراتژیک به بسیج هوشمندانه و سازمان یافته مردم به پردازندواداره کشوررا ازچنگ مافیای فساداداری،موادمخدر، جنایت کاران جنگی و معامله گران نجات بدهند؛ و افغانستان را به مسیرروشن حرکت بدهند.
 
پژواک غوری
کابل
15 حمل سال 1388
5 / 05/ 2009