آرشیف

2016-12-14

تداوم جنایت توسط معاون اول رییس جمهور

مصاحبه و اظهارات جناب اینجینر احمد ایشچی مرد آزاده، دلیر و مبارز راه عدالت و آزادی انسان با تلویزونهای بی بی سی و طلوع، پرده از جنایت هولناک، تکانده و ضد بشری برداشت، که در تاریکترین دوره های تاریک حیات انسان و قرون وسطا هم کمتر اتفاق افتاده بود.
اما جنرال دوستم، که به ده هزار انسان را بدون هیچگونه محاکمه ی در جریان جنگهای داخلی و قبله بدل کردنهای 180 درجه ی بقتل رسانیده است و مسؤلیت کشتار دها تن از فرماندهان، سران قوم و متنفذان محلی ازبک تبار، ترکمن تبار، تاجیک تبار و هزاره تبار را بعد از 1392 هجری ــ خورشیدی نیز به عهده داشته است، تاکنون از قید وبند هر محاکمه ی آزاد بوده و میباشد.
جنایات تکانده جنرال دوستم بعد از سال 2001 میلادی با وجود دولت حامی قانون؟! حضور وسیع نظامی جامعه بین المللی، ناتو و مدافعین آزادی و حقوق بشری؟! نیز بار ها تکرار شده است و جنایت هولناک وضد بشری معاون اول ریاست جمهوری در برابر اینجنیر احمد ایشچی نمونه بارز و روشن دیگر آنست، که بگونه سیستماتیک بارها تکرار شده و میشود.
تاکنون حکومت، مراجع عدلی و قضایی، مجامع و نهادهای حقوق بشری و همیگونه مراجع حقوق بشری بین المللی هربار با بی تفاوتی کامل از کنار این گونه جنایات دوستم گذشته اند و صدای شان را در برابر این جنایت پیشه حرفوی، آدمکش، وتجاوزگر بر جان، مال و ناموس مردم بلند نکرده و سکوت مرگبار کرده اند.
تحریف حقایق و وارونه سازی قضیه احمد ایشچی و متوجه ساختن افکار عامه در مورد حلقه های مشکوک! علیه دوستم؟! در واقع جعل آشکار و قلب ماهیت دادن این تجاوز آشکار توسط حلقه های مربوط به معاون اول است. قضیه لت وکوب و وتجاوز بر حریم شخصی و کرامت انسانی احمد ایشچی در روز روشن در یک میدان ورزشی و در پیش چشمان باز ده ها هزار انسان صورت گرفت و مثل آفتاب روشن است. پینه سازی ارتباط اینجینر احمد با طالبان در حقیقت انداختن برف بام خود بالای بام همسایه است.
آفتاب را نمیتوان به دوانگشت پنهان کرد. همه شاهد بوده واند، که معاون اول هر بار با چرخشهای متضاد له وعلیه تمامی جریانهای سیاسی، حکومتها و حاکمیت های سیاسی در مقاطع مختلف زمانی خون هزاران تن را ریخته و طالبان نیز هردو رخ سیاست معاون اول رییس جمهور را چشیده اند. جنایتی که در پیش جشمان باز بیش از ده هزار تن بوقوع پیوسته است، نه ضروت کشف و تحقیق را دارد و نه بیروکراسی طولانی.
اکنون مسؤلیت سیاسی، حقوقی و قانونی حکومت غنی است، تا در برابر این جنایت آفتابی، نفرت انگیز و هولناک ضد بشری معاون اول خود تصمیم بیگیرد و مسؤلیت قانونی خود را به انجام برساند و از مصؤنیت، امنیت جان، مال و ناموس مردم منجمله اینجینر احمد ایشچی، یکی از باشرفترین روشنفکران کشور دفاع کند.
تکرار جنایات هولناک توسط معاون اول واخیرا علیه اینجنیر احمد ایشچی وجدان بشری، آزادی، کرامت بشری، حقوق بشری و ارزشهای اعتقادی و دینی مردم را جریحه دار ساخته است. حال مسؤلیت حکومت غنی است، تا در برابر این جنایت بی ایستد و متکی به قانون اساسی و قوانین نافذه کشور در برابر جنایتکاران حرفوی اقدام عملی بعمل کند.
زمان، عدالت، انسانیت و مردم حکومت غنی را در مورد این جنایت تکاندهنده به آزمون گرفته اند. همه انتظار دارند حکومت بگونه ی شفاف، عاری از برخورد سیاسی، و در فضای کاملن حقوقی و انسانی به این مساله رسیدگی و برخورد قانونی نماید.
مسؤلیت و رسالت کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی، نهاد های سیاسی، احزاب، روشنفکران است، تا بطور منسجم بر حکومت فشار وارد کنند، تا برای تامین عدالت، آزادی و رعایت آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشری شهروندان اقدام جدی کند.
سازمان ملل، نهاد های حقوق بشری، کشورها وقدرتهای ذیدخل در مساله افغانستان مؤظف اند تا مظابق تعهد شان به رعایت حقوق بشر، رعایت آزادیهای اجتماعی وفردی و اصلاحات در حکومت غنی حکومت را زیر فشار بگذارند تابه مساله معاون اول رییس جمهور برخورد قانونی کند و پیش درآمد هرگونه محاکمه ی عادلانه تعلیق وظیفه معاون اول رییس جمهور میباشد.

انجنیر محمد عالم جمال 
13 دسامبر 2016